Home > C / C++ > Các hàm C / C++ > Hàm strcat() trong C / C++

Hàm strcat() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm strcat() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để nối hai chuỗi trong C++.

Hàm strcat() là hàm có sẵn trong thư viện cstring, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn cần khai báo thư viện đã nhé: #include<cstring>

Cú pháp hàm memchr() trong C / C++

Hàm strcat() được sử dụng để gắn một chuỗi này vào cuối một chuỗi khác.

Cú pháp:

char* strcat( char* dest, const char* src );

Trong đó:

 • dest: Con trỏ đến một chuỗi để nối vào.
 • src: Con trỏ đến một chuỗi sẽ được thêm vào.

Hàm sẽ trả về một chuỗi sau khi đã được nối từ chuỗi src vào chuỗi dest.

Cách dùng hàm memchr() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để mình họa cho hàm memchr() trong C++.

Cụ thể mình sẽ khai báo và khởi tạo cho hai chuỗi với hai nội dung khác nhau. Sau đó gọi hàm strcat() để nối hai chuỗi lại với nhau.

#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main() {
 //khai báo và khởi tạo chuỗi dest là chuỗi sẽ được thêm vào
 char dest[50] = "Chào mừng bạn đến với ";
 //khai báo vầ khởi tạo biến src là chuỗi sẽ thêm vào chuỗi dest
 char src[50] = "Freetuts.net";
 //sử dụng hàm strcat() để nối hai chuỗi
 strcat(dest, src);
 //hiển thị chuỗi sau khi nối ra màn hình
 cout << dest <<endl;

 cout<<"\n-------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

strcat 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm strcat() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng khá nhiều trong các bài tâp về string, vì vậy hãy luyện tập thật nhiều để sử dụng nó thành thạo nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Danh sách các hàm cstring
Hàm memchr() trong C / C++
Hàm memset() trong C / C++
Hàm strcat() trong C / C++
Hàm strchr() trong C / C++
Hàm strcmp() trong C / C++
Hàm memmove() trong C / C++
Hàm strcpy() trong C / C++
Hàm strlen() trong C / C++
Hàm strncat() trong C / C++
Hàm strncpy() trong C / C++
Hàm strstr() trong C / C++

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP