CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm strncpy() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm strncpy() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để sao chép một số ký tự từ chuỗi này sang chuỗi khác.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm strncpy() là hàm có sẵn trong thư viện cstring, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn cần khai báo thư viện đã nhé: #include<cstring>

Cú pháp hàm strncpy() trong C / C++

Hàm strncpy() được sử dụng để sao chép một số ký tự nhất định từ chuỗi này sang chuỗi khác.

Cú pháp:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

char* strncpy( char* dest, const char* src, size_t count );

Trong đó:

 • dest: Con trỏ đến một mảng ký tự nơi nội dung được sao chép vào.
 • src: Con trỏ đến một mảng ký tự nơi nội dung được sao chép từ đó.
 • count: Số ký tự tối đa để sao chép.

Hàm trả về một chuỗi sau khi đã sao chép.

Cách dùng hàm strncpy() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để mình họa cho hàm strncpy() trong C++.

#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;
int main() {
 //khai báo biến src với nội dung nhất định và biến dest để sao chép nội dung
 char src[] = "Chao mung cac ban den voi Freetuts.net";
 char dest[40];
 //sử dụng hàm strncpy để sao chép 15 ký tự từ src sang dest
 strncpy(dest,src,15);
 //hiển thị biến dest sau khi sao chép ra màn hình
 cout << dest << endl;

 cout<<"\n-----------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tai Freetuts.net";
}

Kết quả:

strncpy 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm strncpy() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng khá nhiều trong các bài tâp về string, vì vậy hãy luyện tập thật nhiều để sử dụng nó thành thạo nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Danh sách các hàm cstring

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top