Home > C / C++ > Các hàm C / C++ > Hàm strncpy() trong C / C++

Hàm strncpy() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm strncpy() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để sao chép một số ký tự từ chuỗi này sang chuỗi khác.

Hàm strncpy() là hàm có sẵn trong thư viện cstring, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn cần khai báo thư viện đã nhé: #include<cstring>

Cú pháp hàm strncpy() trong C / C++

Hàm strncpy() được sử dụng để sao chép một số ký tự nhất định từ chuỗi này sang chuỗi khác.

Cú pháp:

Bài viết được đăng tại freetuts.net

char* strncpy( char* dest, const char* src, size_t count );

Trong đó:

 • dest: Con trỏ đến một mảng ký tự nơi nội dung được sao chép vào.
 • src: Con trỏ đến một mảng ký tự nơi nội dung được sao chép từ đó.
 • count: Số ký tự tối đa để sao chép.

Hàm trả về một chuỗi sau khi đã sao chép.

Cách dùng hàm strncpy() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để mình họa cho hàm strncpy() trong C++.

#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;
int main() {
 //khai báo biến src với nội dung nhất định và biến dest để sao chép nội dung
 char src[] = "Chao mung cac ban den voi Freetuts.net";
 char dest[40];
 //sử dụng hàm strncpy để sao chép 15 ký tự từ src sang dest
 strncpy(dest,src,15);
 //hiển thị biến dest sau khi sao chép ra màn hình
 cout << dest << endl;

 cout<<"\n-----------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tai Freetuts.net";
}

Kết quả:

strncpy 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm strncpy() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng khá nhiều trong các bài tâp về string, vì vậy hãy luyện tập thật nhiều để sử dụng nó thành thạo nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Danh sách các hàm cstring
Hàm memchr() trong C / C++
Hàm memset() trong C / C++
Hàm strcat() trong C / C++
Hàm strchr() trong C / C++
Hàm strcmp() trong C / C++
Hàm memmove() trong C / C++
Hàm strcpy() trong C / C++
Hàm strlen() trong C / C++
Hàm strncat() trong C / C++
Hàm strncpy() trong C / C++
Hàm strstr() trong C / C++

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP