BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Break After, Break Before, Break Inside trong Tailwind CSS

Bài viết này giới thiệu ba lớp CSS trong Tailwind CSS để tách nội dung thành các phần và tạo khoảng cách giữa chúng: break-after, break-before, và break-inside.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng các lớp này để tạo ra các trang web thân thiện với người dùng hơn, và áp dụng chúng trong các trường hợp cụ thể để tạo ra các trang web tốt hơn.

Trong thế giới thiết kế web, tạo ra trang web thân thiện với người dùng và dễ đọc là rất quan trọng. Điều này đặc biệt đúng khi bạn làm việc với nội dung dài, chẳng hạn như bài blog hoặc trang giới thiệu. Trong trường hợp này, tách nội dung thành các phần nhỏ hơn và thêm các khoảng trống thích hợp có thể giúp đọc giả dễ dàng theo dõi và tập trung vào nội dung.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về ba lớp CSS trong Tailwind CSS giúp chia nội dung thành các phần nhỏ hơn và tạo ra khoảng trống giữa các phần đó: break-after, break-before, và break-inside.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

1. Break-after, Break-before,và Break-inside trong Tailwind CSS là gì?

Break After trong Tailwind CSS

Lớp Break-after trong Tailwind CSS được sử dụng để tạo ra dòng trống sau phần tử được áp dụng. Điều này rất hữu ích khi bạn muốn tách (ngắt) nội dung thành các phần nhỏ hơn và tạo ra khoảng trống giữa các phần đó.

Tailwind có cung cấp sẵn một số các class với thuộc tính khác nhau liên quan tới break-after như:

Class

Thuộc tính

break-after-auto

Ngắt sau tự động

break-after-avoid

Ngắt sau tránh phần tử

break-after-all

Ngắt sau tất cả

break-after-avoid-page

Ngắt sau tránh trang

break-after-page

Ngắt sau trang

break-after-left

Ngắt sau bên trái

break-after-right

Ngắt sau bên phải

break-after-column

Ngắt sau cột

Cú pháp để áp dụng lớp break-after như sau: break-after-*thuộc tính*

Break Before trong Tailwind CSS

Lớp break-before trong Tailwind CSS cho phép tạo ra dòng trống trước phần tử được áp dụng. Điều này rất hữu ích khi bạn muốn tách nội dung thành các phần nhỏ hơn và tạo ra khoảng trống giữa các phần đó. Ví dụ, khi bạn muốn tạo khoảng trống trước một tiêu đề, bạn có thể sử dụng lớp break-before như sau: break-before-*thuộc tính*

Trong đó Tailwind có cung cấp sẵn cho chúng ta một số class liên quan tới break-before:

Class

Thuộc tính

break-before-auto

Ngắt trước tự động

break-before-avoid

Ngắt trước tránh phần tử

break-before-all

Ngắt trước tất cả

break-before-avoid-page

Ngắt trước tránh trang

break-before-page

Ngắt trước trang

break-before-left

Ngắt trước bên trái

break-before-right

Ngắt trước bên phải

break-before-column

Ngắt trước cột

Break Inside trong Tailwind CSS

Lớp break-inside trong Tailwind CSS được sử dụng để ngăn chặn việc chia nội dung thành các phần nhỏ hơn. Nó rất hữu ích khi bạn muốn giữ nội dung cùng một nhóm và không muốn nó bị phân tách thành các phần nhỏ hơn. Bạn có thể sử dụng các tiện ích để kiểm soát cách hoạt động của ngắt cột hoặc ngắt trang trong một phần tử. Ví dụ: sử dụng tiện ích break-inside-avoid-column để tránh ngắt cột trong một phần tử.

Cú pháp để sử dụng lớp break-inside như sau: break-inside-*thuộc tính*.

Ngoài ra Tailwind cũng cung cấp một số class liên quan như

Class

Thuộc tính

break-inside-auto

Ngắt trong tự động

break-inside-avoid

Ngắt trong tránh phần tử

break-inside-avoid-page

Ngắt trong tránh trang

break-inside–avoid-column

Ngắt trong tránh cột

Giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem class này sẽ hoạt động như nào nhé.

2. Sử dụng Break After, Break Before, và Break Inside trong Tailwind CSS

Giờ đây, chúng ta đã biết cách sử dụng các lớp CSS như break-after, break-before, và break-inside trong Tailwind CSS. Tuy nhiên, để sử dụng chúng hiệu quả hơn, chúng ta cần phải biết cách áp dụng chúng vào các trường hợp cụ thể.

Sử dụng Break After và Break Before để tạo dòng trống giữa các phần tử

Một trong những cách sử dụng phổ biến nhất của break-after và break-before là tạo ra dòng trống giữa các phần tử. Ví dụ, khi bạn viết một bài blog, bạn có thể muốn tách nội dung thành các phần nhỏ hơn và tạo ra dòng trống giữa các phần đó để giúp đọc giả dễ dàng theo dõi và tập trung vào nội dung.

Để tạo ra dòng trống giữa các phần tử, bạn có thể sử dụng break-after hoặc break-before cho phần tử cuối cùng của phần trước hoặc phần đầu tiên của phần sau. Ví dụ, để tạo ra dòng trống giữa hai đoạn văn, bạn có thể sử dụng lớp break-after cho đoạn văn trước đó hoặc lớp break-before cho đoạn văn sau đó:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Freetuts.net - Phân biệt Break After, Break Before, và Break Inside trong Tailwind CSS</title>
  <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
</head>
<body>
  <div class="container mx-auto">
    <div class="columns-2">
      <p class="break-after-column">Đây là Tiêu Đề</p>
      <p>Nội dung 1</p>
      <p>Nội dung 2</p>
      <p>Nội dung 3</p>
     </div>
  </div>
</body>
</html>

Và đây là kết quả sau khi chạy

break after 1 jpg

Hình ảnh sử dụng class break-after-column

Khi sử dụng class columns-2 kết hợp với class break-after-column thì dòng tiêu đề đã được ngắt ra thành 1 cột riêng so với nội dung.

Hoặc

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Freetuts.net - Phân biệt Break After, Break Before, và Break Inside trong Tailwind CSS</title>
  <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
</head>
<body>
  <div class="container mx-auto">
    <div class="columns-2">
      <p>Đây là Tiêu Đề</p>
      <p>Nội dung 1</p>
      <p >Nội dung 2</p>
      <p class="break-before-column">Nội dung 3</p>
    </div>
  </div>
</body>
</html>

Khi chạy đoạn code này sẽ trông như này

break column 1 jpg

Hình ảnh khi sử dụng class break-before-column

Khi áp dụng class break-before-column cho dòng nội dung 3 thì toàn bộ nội dung trước dòng nội dung 3 đã được ngắt sang một cột khác.

Áp dụng có điều kiện với Break After và Break Before

Bạn có thể áp dụng có điều kiện với class break-*giá trị*-*thuộc tính* khi sử dụng các thuộc tính kết hợp như: hover, focus,... để sửa đổi biến thể.

Ví dụ bạn muốn sử dụng break-after-column để chỉ áp dụng tiện ích khi di chuột tới:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Freetuts.net - Phân biệt Break After, Break Before, và Break Inside trong Tailwind CSS</title>
  <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
</head>
<body>
  <div class="container mx-auto">
    <div class="columns-2">
      <p>Đây là Tiêu Đề</p>
      <p class=”hover:break-after-column”>Nội dung 1</p>
      <p>Nội dung 2</p>
      <p>Nội dung 3</p>
    </div>
  </div>
</body>
</html>

Bạn có thể chạy để thấy được kết quả

break after 2 jpg

Hình ảnh khi sử dụng class hover:break-after-column khi chưa di chuột tới

break after 3 jpg

Hình ảnh khi sử dụng class hover:break-after-column khi di chuột tới

Như vậy khi sử dụng break-after-column kết hợp với hover thì khi di chuột tới dòng tiêu đề và dòng nội dung 1 đã được ngắt với nội dung còn lại.

Đối với break-before cũng tương tự như vậy, bạn cũng có thể tự mình thử.

Sử dụng Break Inside để giữ nội dung cùng một nhóm

Một trong những cách sử dụng phổ biến nhất của break-inside là giữ nội dung cùng một nhóm và không muốn nó bị phân tách thành các phần nhỏ hơn. Ví dụ, khi bạn có một bảng dữ liệu, bạn muốn các hàng được giữ nguyên với nhau và không bị phân tách thành các trang riêng lẻ.

Để giữ nội dung cùng một nhóm, bạn có thể sử dụng lớp break-inside cho phần tử chứa nội dung đó. Ví dụ, để giữ các hàng trong một bảng dữ liệu cùng một nhóm, bạn có thể sử dụng lớp break-inside-avoid-column cho thẻ tr:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Freetuts.net - Phân biệt Break After, Break Before, và Break Inside trong Tailwind CSS</title>
  <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
</head>
<body>
  <div class="container mx-auto">
    <table class="table-auto border-separate border border-slate-400" >
      <tr>
        <th>Tên</th>
        <th>Tuổi</th>
      </tr>
      <tr class="break-inside-avoid-column">
        <td>Nguyễn Văn A</td>
        <td>25</td>
      </tr>
      <tr class="break-inside-avoid-column">
        <td>Trần Thị B</td>
        <td>30</td>
      </tr>
    </table>
  </div>
</body>
</html>

Đây là kết quả

break inside 1 jpg

Hình ảnh sử dụng class break-inside-avoid-column

Áp dụng có điều kiện với Break-Inside

Ngoài ra cũng giống như break-after và break-before thì break-inside cũng có thể áp dụng có điều kiện với class break-*giá trị*-*thuộc tính* khi sử dụng các thuộc tính kết hợp như: hover, focus,... để sửa đổi biến thể. Ví du:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Freetuts.net - Phân biệt Break After, Break Before, và Break Inside trong Tailwind CSS</title>
  <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
</head>
<body>
  <div class="container mx-auto">
    <table class="table-auto border-separate border border-slate-400" >
      <tr>
        <th>Tên</th>
        <th>Tuổi</th>
      </tr>
      <tr class="hover:break-inside-avoid-column">
        <td>Nguyễn Văn A</td>
        <td>25</td>
      </tr>
      <tr class="hover:break-inside-avoid-column">
        <td>Trần Thị B</td>
        <td>30</td>
      </tr>
    </table>
  </div>
</body>
</html>

3. Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về ba lớp CSS trong Tailwind CSS giúp chia nội dung thành các phần nhỏ hơn và tạo ra khoảng trống giữa các phần đó: break-after, break-before, và break-inside. Chúng ta đã thấy cách áp dụng chúng và ví dụ về cách sử dụng để tạo ra các trang web dễ đọc hơn và thân thiện với người dùng. Chúng ta cũng đã tìm hiểu cách sử dụng các lớp này trong các trường hợp cụ thể để tạo ra các trang web tốt hơn.

Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng các lớp CSS này trong Tailwind CSS và sử dụng chúng để tạo ra các trang web tốt hơn.Cùng chuyên mục:

Place Self trong Tailwind CSS

Place Self trong Tailwind CSS

Place Items trong Tailwind CSS

Place Items trong Tailwind CSS

Place Content trong Tailwind CSS

Place Content trong Tailwind CSS

Align Self trong Tailwind CSS

Align Self trong Tailwind CSS

Align Items trong Tailwind CSS

Align Items trong Tailwind CSS

Align Content trong Tailwind CSS

Align Content trong Tailwind CSS

Justify Self trong Tailwind CSS

Justify Self trong Tailwind CSS

Justify Items trong Tailwind CSS

Justify Items trong Tailwind CSS

Justify Content trong Tailwind CSS

Justify Content trong Tailwind CSS

Gap trong Tailwind CSS

Gap trong Tailwind CSS

Grid Auto Flow trong Tailwind CSS

Grid Auto Flow trong Tailwind CSS

Grid Column Start / End trong Tailwind CSS

Grid Column Start / End trong Tailwind CSS

Grid Template Columns trong Tailwind CSS

Grid Template Columns trong Tailwind CSS

Grid Template Rows trong Tailwind CSS

Grid Template Rows trong Tailwind CSS

Flex Shrink trong Tailwind CSS

Flex Shrink trong Tailwind CSS

Flex Grow trong Tailwind CSS

Flex Grow trong Tailwind CSS

Flex Wrap trong Tailwind CSS

Flex Wrap trong Tailwind CSS

Flex Direction trong Tailwind CSS

Flex Direction trong Tailwind CSS

Flex Basis trong Tailwind CSS

Flex Basis trong Tailwind CSS

Cách sử dụng Flex để xây dựng layout trong Tailwind CSS

Cách sử dụng Flex để xây dựng layout trong Tailwind CSS

Link xoilac mới nhất, xem bóng đá hôm nay, Bóng đá xoilac tv,
Top