LÝ THUYẾT
XỬ LÝ FORM
BÀI TẬP
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

PHP - Xếp hạng năng lực của học sinh cuối năm

DOWNLOAD DEMO

Một trường trung học phổ thông muốn viết chương trình kiểm tra năng lực của học sinh để xét học lực, trường có tổng cộng 5 môn như sau:

 • Toán
 • Hóa
 • Tiếng Anh
 • Văn
 • Lích Sử

Điểm trung bình được tính dựa vào tổng của 6 môn và chia cho 6, và sẽ xếp loại dựa vào yêu cầu sau:

 • Điểm trung bình bé hơn 5 là học sinh yếu
 • Điểm trung bình trong khoảng 5 -> 6,4 là học sinh trung bình
 • Điểm trung bình trong khoảng 6,5 -> 7,9 là học sinh khá
 • Điểm trung bình lớn hơn 7,9 là học sinh giỏi

Nếu một trong 6 môn dưới 4 điểm thì xếp loại yếu. Lưu ý là phải kiẻm tra thang điểm của mỗi môn phải nằm trong khoảng từ 0 -> 10.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Công thức của đề bài rất rõ ràng rồi, bây giờ ta chỉ code thôi ;) 

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

// Bạn tự thay thế điểm để test nhes
$toan = 6;
$ly = 4;
$hoa = 6;
$anhvan = 7;
$van = 10;
$lichsu = 9;

// Kiểm tra thang điểm đúng hay sai
if ($toan < 0 || $toan > 10){
  echo 'Điểm môn Toán phải từ 0 -> 10';
}
else if ($ly < 0 || $ly > 10){
  echo 'Điểm môn Lý phải từ 0 -> 10';
}
else if ($hoa < 0 || $hoa > 10){
  echo 'Điểm môn Hóa phải từ 0 -> 10';
}
else if ($anhvan < 0 || $anhvan > 10){
  echo 'Điểm môn Anh Văn phải từ 0 -> 10';
}
else if ($van < 0 || $van > 10){
  echo 'Điểm môn Văn phải từ 0 -> 10';
}
else if ($lichsu < 0 || $lichsu > 10){
  echo 'Điểm môn Lịch Sử phải từ 0 -> 10';
}
else if ($anhvan < 0 || $anhvan > 10){
  echo 'Điểm môn Anh Văn phải từ 0 -> 10';
}
else if ($toan <= 4 || $ly <= 4 || $hoa <= 4 || $anhvan <= 4 || $van <= 4 || $lichsu <= 4){
  echo 'Xếp loại yếu';
}
else {
  $diemTrungBinh = ($toan + $ly + $hoa + $anhvan + $van + $lichsu) / 6;
  if ($diemTrungBinh < 5){
    echo "Xếp loại yếu";
  }
  else if ($diemTrungBinh >= 5 && $diemTrungBinh < 6.5){
    echo "Xếp loại trung bình";
  }
  else if ($diemTrungBinh >= 6.5 && $diemTrungBinh < 7){
    echo "Xếp loại khá";
  }
  else {
    echo "Xếp loại giỏi";
  }
}

Bạn có thể tham khảo chương trình kết hợp với form.

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Freetuts.net</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  </head>
  <body>
    <?php
    if (isset($_POST['cal']))
    {
      // Bạn tự thay thế điểm để test nhes
      $toan = $_POST['toan'];
      $ly = $_POST['ly'];
      $hoa = $_POST['hoa'];
      $anhvan = $_POST['anhvan'];
      $van = $_POST['van'];
      $lichsu = $_POST['lichsu'];

      // Kiểm tra thang điểm đúng hay sai
      if ($toan < 0 || $toan > 10){
        echo 'Điểm môn Toán phải từ 0 -> 10';
      }
      else if ($ly < 0 || $ly > 10){
        echo 'Điểm môn Lý phải từ 0 -> 10';
      }
      else if ($hoa < 0 || $hoa > 10){
        echo 'Điểm môn Hóa phải từ 0 -> 10';
      }
      else if ($anhvan < 0 || $anhvan > 10){
        echo 'Điểm môn Anh Văn phải từ 0 -> 10';
      }
      else if ($van < 0 || $van > 10){
        echo 'Điểm môn Văn phải từ 0 -> 10';
      }
      else if ($lichsu < 0 || $lichsu > 10){
        echo 'Điểm môn Lịch Sử phải từ 0 -> 10';
      }
      else if ($anhvan < 0 || $anhvan > 10){
        echo 'Điểm môn Anh Văn phải từ 0 -> 10';
      }
      else if ($toan <= 4 || $ly <= 4 || $hoa <= 4 || $anhvan <= 4 || $van <= 4 || $lichsu <= 4){
        echo 'Xếp loại yếu';
      }
      else {
        $diemTrungBinh = ($toan + $ly + $hoa + $anhvan + $van + $lichsu) / 6;
        if ($diemTrungBinh < 5){
          echo "Xếp loại yếu";
        }
        else if ($diemTrungBinh >= 5 && $diemTrungBinh < 6.5){
          echo "Xếp loại trung bình";
        }
        else if ($diemTrungBinh >= 6.5 && $diemTrungBinh < 7){
          echo "Xếp loại khá";
        }
        else {
          echo "Xếp loại giỏi";
        }
      }
    }
    ?>
    <div>
      <form method="post" action="">
        Toán <input type="text" name="toan" value=""/> <br/>
        Lý <input type="text" name="ly" value=""/> <br/>
        Hóa <input type="text" name="hoa" value=""/> <br/>
        Tiếng Anh <input type="text" name="anhvan" value=""/> <br/>
        Văn <input type="text" name="van" value=""/> <br/>
        Lịch Sử <input type="text" name="lichsu" value=""/> <br/>
        <input type="submit" name="cal" value="Kiểm tra"/>
      </form>
    </div>
  </body>
</html>

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hàm key_exists() trong PHP

Hàm key_exists() trong PHP

Cách sử dụng key_exists() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Cách sử dụng end() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Cách sử dụng count() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Cách sử dụng compact() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Cách sử dụng array_values() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_free_result() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Cách sử dụng array_unshift() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Cách sử dụng array_shift() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Cách sử dụng array_unique() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Cách sử dụng array_uintesect() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Cách sử dụng array_sum() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_host_info() trong PHP

Top