LÝ THUYẾT
XỬ LÝ FORM
BÀI TẬP
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

PHP - Kiểm tra một số có chia hết cho 7 hay không?

DOWNLOAD DEMO

Áp dụng kiến thức đã học trong bài, hãy sử dụng lệnh if else để viết chương trình kiểm tra một số có chia hết cho 7 hay không? Nếu chia hết thì in ra là "Số $number chia hết cho 7", ngược lại thì in là "Số $number không chia hết cho 7".

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Về cách làm tương tự như kiểm tra số chẵn lẽ, ta sẽ sử dụng hàm chia lấy dư, nếu chia cho 7 mà dư 0 tức là chia hết, ngược lại có dư thì không chia hết.

$number = 1990;

if ($number % 7 == 0){
  echo "$number chia hết cho 7";
}
else {
  echo "$number KHÔNG chia hết cho 7";
}

Các bạn có thể kết hợp với form HTML để chương trình nhìn sinh động hơn, dành cho bạn nào biết chút về HTML.

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Freetuts.net</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  </head>
  <body>
    <?php
    // Kiểm tra có phải người dùng click vào nút Kiểm Tra
    if (isset($_POST['number']))
    {
      // Lấy giá trị của ô input có tên là number theo phương thức POST
      $number = (int)$_POST['number'];
      
      if ($number % 7 == 0){
        echo "$number chia hết cho 7";
      }
      else {
        echo "$number KHÔNG chia hết cho 7";
      }
    }
    ?>
    <div>
      <form method="post" action="">
        <input type="text" name="number" value=""/>
        <input type="submit" name="cal" value="Kiểm tra"/>
      </form>
    </div>
  </body>
</html>

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hàm key_exists() trong PHP

Hàm key_exists() trong PHP

Cách sử dụng key_exists() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Cách sử dụng end() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Cách sử dụng count() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Cách sử dụng compact() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Cách sử dụng array_values() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_free_result() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Cách sử dụng array_unshift() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Cách sử dụng array_shift() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Cách sử dụng array_unique() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Cách sử dụng array_uintesect() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Cách sử dụng array_sum() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_host_info() trong PHP

Top