LÝ THUYẾT
XỬ LÝ FORM
BÀI TẬP
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

PHP - Kiểm tra một số có chia hết cho 7 hay không?

DOWNLOAD DEMO

Áp dụng kiến thức đã học trong bài, hãy sử dụng lệnh if else để viết chương trình kiểm tra một số có chia hết cho 7 hay không? Nếu chia hết thì in ra là "Số $number chia hết cho 7", ngược lại thì in là "Số $number không chia hết cho 7".

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Về cách làm tương tự như kiểm tra số chẵn lẽ, ta sẽ sử dụng hàm chia lấy dư, nếu chia cho 7 mà dư 0 tức là chia hết, ngược lại có dư thì không chia hết.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

$number = 1990;

if ($number % 7 == 0){
  echo "$number chia hết cho 7";
}
else {
  echo "$number KHÔNG chia hết cho 7";
}

Các bạn có thể kết hợp với form HTML để chương trình nhìn sinh động hơn, dành cho bạn nào biết chút về HTML.

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Freetuts.net</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  </head>
  <body>
    <?php
    // Kiểm tra có phải người dùng click vào nút Kiểm Tra
    if (isset($_POST['number']))
    {
      // Lấy giá trị của ô input có tên là number theo phương thức POST
      $number = (int)$_POST['number'];
      
      if ($number % 7 == 0){
        echo "$number chia hết cho 7";
      }
      else {
        echo "$number KHÔNG chia hết cho 7";
      }
    }
    ?>
    <div>
      <form method="post" action="">
        <input type="text" name="number" value=""/>
        <input type="submit" name="cal" value="Kiểm tra"/>
      </form>
    </div>
  </body>
</html>

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hàm key_exists() trong PHP

Hàm key_exists() trong PHP

Cách sử dụng key_exists() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Cách sử dụng end() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Cách sử dụng count() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Cách sử dụng compact() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Cách sử dụng array_values() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_free_result() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Cách sử dụng array_unshift() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Cách sử dụng array_shift() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Cách sử dụng array_unique() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Cách sử dụng array_uintesect() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Cách sử dụng array_sum() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_host_info() trong PHP

Top