LÝ THUYẾT
XỬ LÝ FORM
BÀI TẬP
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

PHP - Kiểm tra điểm học sinh có đủ điều kiện tốt nghiệp

DOWNLOAD DEMO

Một trường cấp 3 xét duyệt điểm tốt nghiệp của học sinh thi 3 môn toán, lý và hóa, nếu tổng điểm của 3 môn từ hơn hoặc bằng 15 điểm thì đậu. Trường hợp một trong ba môn bị 0 điểm sẽ bị rớt vì đó là điểm liệt. Hãy sử dụng lệnh if else để viết chương trình này.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Mỗi môn có số điểm nằm trong khoảng 0 -> 10, vì vậy ta phải kiểm tra thêm điều kiện ràng buộc này trước, sau đó mới xét đến các trường hợp ở trên.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

$toan = 5;
$ly = 6;
$hoa = 4;

if ($toan < 0 || $toan > 10){
  echo 'Điểm môn Toán phải từ 0 -> 10';
}
else if ($ly < 0 || $ly > 10){
  echo 'Điểm môn Lý phải từ 0 -> 10';
}
else if ($hoa < 0 || $hoa > 10){
  echo 'Điểm môn Hóa phải từ 0 -> 10';
}
else if ($toan == 0 || $ly == 0 || $hoa == 0){
  echo 'Bạn bị liệt điểm';
}
else if ($toan + $ly + $hoa < 15){
  echo 'Bạn không đạt 15 điểm nên bị loại';
}
else {
  echo 'CHÚC MỪNG, BẠN ĐÃ ĐẬU TỐT NGHIỆP';
}

Vì PHP không có chức năng run console nên bạn hãy tự thay điểm và chạy thử nhé. Nếu bạn muốn kết hợp với form thì hãy sử dụng đoạn code dưới đây (dành cho ai biết form trong PHP).

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Freetuts.net</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  </head>
  <body>
    <?php
    if (isset($_POST['cal']))
    {
      $toan = (int)$_POST['toan'];
      $ly = (int)$_POST['ly'];
      $hoa = (int)$_POST['hoa'];

      if ($toan < 0 || $toan > 10){
        echo 'Điểm môn Toán phải từ 0 -> 10';
      }
      else if ($ly < 0 || $ly > 10){
        echo 'Điểm môn Lý phải từ 0 -> 10';
      }
      else if ($hoa < 0 || $hoa > 10){
        echo 'Điểm môn Hóa phải từ 0 -> 10';
      }
      else if ($toan == 0 || $ly == 0 || $hoa == 0){
        echo 'Bạn bị liệt điểm';
      }
      else if ($toan + $ly + $hoa < 15){
        echo 'Bạn không đạt 15 điểm nên bị loại';
      }
      else {
        echo 'CHÚC MỪNG, BẠN ĐÃ ĐẬU TỐT NGHIỆP';
      }
    }
      
    
    ?>
    <div>
      <form method="post" action="">
        Toán <input type="text" name="toan" value=""/> <br/>
        Lý <input type="text" name="ly" value=""/> <br/>
        Hóa <input type="text" name="hoa" value=""/> <br/>
        <input type="submit" name="cal" value="Kiểm tra"/>
      </form>
    </div>
  </body>
</html>

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hàm key_exists() trong PHP

Hàm key_exists() trong PHP

Cách sử dụng key_exists() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Cách sử dụng end() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Cách sử dụng count() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Cách sử dụng compact() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Cách sử dụng array_values() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_free_result() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Cách sử dụng array_unshift() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Cách sử dụng array_shift() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Cách sử dụng array_unique() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Cách sử dụng array_uintesect() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Cách sử dụng array_sum() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_host_info() trong PHP

Top