Thì hiện tại đơn - chuyển đổi thể khẳng định sang phủ định

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Thì hiện tại đơn - chuyển đổi thể khẳng định sang phủ định