MACRO
EXCEL OBJECT
VBA BASIC
VBA FORM
BÀI TẬP
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thực hành Cut- Copy - Paste các ô Excel bằng VBA

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hành với các hàm Cut / Copy và Paste trong VBA bằng cách tạo ra các Macro, cùng với đó là phân tích sự khác nhau giữa các hàm đó.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Đề bài: Hãy đưa ra các ví dụ về các trường hợp khác nhau của các hàm Cut / Copy và Paste.

1. Copy (Cut) và Paste một ô Excel

Trong VBA, để copy hoặc cut một ô Excel thì ta thực hiện như trong ví dụ dưới đây.

Sub Paste_OneCell()

  'Copy và Paste một Cell
  Range("A1").Copy Range("B1")

  'Cut và Paste một Cell
  Range("A1").Cut Range("B1")

End Sub

2. Copy Selection

Nếu bạn muốn copy một vùng chọn (selection) đang active thì sử dụng đoạn code sau.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Sub CopySelection()
  
  'Paste vao mot range
  Selection.Copy Range("b1")
  
  'Offset Paste (vi tri nhay xuong 2 o va qua 1 phai 1 o
  Selection.Copy
  Selection.Offset(2, 1).Paste
  
  Application.CutCopyMode = False

End Sub

3. Copy (Cut) và Paste một Range

Trong ví dụ dưới đây mình đã copy và cut dãy ô từ A1:A3 đến dãy ô B1:B3.

Sub Paste_Range()

  'Copy 
  Range("A1:A3").Copy Range("B1:B3")

  'Cut 
  Range("A1:A3").Cut Range("B1:B3")

End Sub

4. Copy (Cut) và Paste một Column

Ví dụ dưới đây mình copy column A sang column B.

Sub PasteOneColumn()

  'Copy 
  Range("A:A").Copy Range("B:B")


  'Cut 
  Range("A:A").Cut Range("B:B")

End Sub

5. Copy (Cut) và Paste một Row

Ví dụ dưới đây mình copy Row 1 sang Row 2.

Sub Paste_OneRow()

  'Copy 
  Range("1:1").Copy Range("2:2")


  'Cut 
  Range("1:1").Cut Range("2:2")

End Sub

6. Copy (Cut) và Paste qua sheet khác

Ta chỉ cần kết hợp đối tượng Workbooks và Worksheets để chỉ định rõ tên sheet cần lấy.

Sub Paste_Other_Sheet_or_Book()

  'Cut / Copy / Paste qua worksheet khác
  Worksheets("sheet1").Range("A1").Copy Worksheets("sheet2").Range("B1") 'Copy
  Worksheets("sheet1").Range("A1").Cut Worksheets("sheet2").Range("B1") 'Cut

  'Cut / Copy / Paste qua workbook khác
  Workbooks("book1.xlsm").Worksheets("sheet1").Range("A1").Copy _ 
  Workbooks("book2.xlsm").Worksheets("sheet1").Range("B1") 'Copy
  Workbooks("book1.xlsm").Worksheets("sheet1").Range("A1").Cut _ 
  Workbooks("book2.xlsm").Worksheets("sheet1").Range("B1") 'Cut

  Application.CutCopyMode = False
End Sub

7. Hiểu về giá trị khi copy

Khi bạn sử dụng chuột để thao tác copy trên Excel thì sẽ sao chép cả giá trị, công thức và những format của cell đó. Và các hàm trên cũng vậy, nó sẽ copy toàn bộ giá trị và những gì bạn đã thiết lập trên ô đó.

Vì vậy, để copy giá trị thôi thì ta nên sử dụng thuộc tính value.

Sub ValuePaste()

  'Set Value của các cell cùng sheet
  Range("B1").value = Range("A1").value
  Range("B1:B3").value = Range("A1:A3").value

  'Set Values giữa các cell trên các sheet
  Worksheets("sheet2").range("A1").value = Worksheets("sheet1").range("A1").value

  'Set Values giữa các cell trên các workbook
  Workbooks("book2.xlsm").Worksheets("sheet1").range("A1").value = _
  Workbooks("book1.xlsm").Worksheets("sheet1").range("A1").value

  Application.CutCopyMode = False
End Sub

Trên là một số ví dụ về cách sử dụng ba phương thức Cut - Copy và Paste trong VBA. Hy vọng những ví dụ này sẽ giúp bạn hiểu bài hơn.

Danh sách bài tập

Cùng chuyên mục:

Cách chèn link ảnh vào Excel trên máy tính

Cách chèn link ảnh vào Excel trên máy tính

Ngoài ra, bài viết còn hướng dẫn cách chèn link ảnh trực tuyến hàng loạt…

Cách tách và gộp ô trong Excel

Cách tách và gộp ô trong Excel

Trong bảng tính Microsoft Excel, có thể sẽ có lúc các bạn cần tách ô…

Hàm MONTH() trong Excel

Hàm MONTH() trong Excel

Cách dùng hàm MONTH() trong Excel

Hàm YEAR () trong Excel

Hàm YEAR () trong Excel

Cách dùng hàm YEAR () trong Excel

Hàm HLOOKUP() trong Excel

Hàm HLOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm HLOOKUP() trong Excel

Hàm VLOOKUP() trong Excel

Hàm VLOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm VLOOKUP() trong Excel

Hàm LOOKUP() trong Excel

Hàm LOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm LOOKUP() trong Excel

Hàm ABS() trong Excel

Hàm ABS() trong Excel

Cách dùng hàm ABS() trong Excel

Hàm SUM() trong Excel

Hàm SUM() trong Excel

Cách dùng hàm SUM() trong Excel

Hàm SQRT() trong Excel

Hàm SQRT() trong Excel

Cách dùng hàm SQRT() trong Excel

Hàm MOD() trong Excel

Hàm MOD() trong Excel

Cách dùng hàm MOD() trong Excel

Hàm SUMIF() trong Excel

Hàm SUMIF() trong Excel

Cách dùng hàm SUMIF() trong Excel

Hàm SUBTOTAL() trong Excel

Hàm SUBTOTAL() trong Excel

Cách dùng hàm SUBTOTAL() trong Excel

Hàm ROUND() trong Excel

Hàm ROUND() trong Excel

Cách dùng hàm ROUND() trong Excel

Hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Cách dùng hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Hàm COUNT() trong Excel

Hàm COUNT() trong Excel

Cách dùng hàm COUNT() trong Excel

Hàm COUNTA() trong Excel

Hàm COUNTA() trong Excel

Cách dùng hàm COUNTA() trong Excel

Hàm COUNTBLANK() trong Excel

Hàm COUNTBLANK() trong Excel

Cách dùng hàm COUNTBLANK() trong Excel

Hàm MAX() trong Excel

Hàm MAX() trong Excel

Cách dùng hàm MAX() trong Excel

Hàm MIN() trong Excel

Hàm MIN() trong Excel

Cách dùng hàm MIN() trong Excel

Top