VUE API REFERENCE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Gửi HTTP POST Request với dữ liệu người dùng nhập trong VueJS 2

Trong bài tập này, mình sẽ tập trung vào việc sử dụng Vue Router để tạo một form, cho phép người dùng nhập liệu và gửi một HTTP POST request với dữ liệu từ form đó. Sự kết hợp giữa VueJS và Axios (hoặc Fetch API) sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cách tích hợp Vue Router vào quá trình tương tác với các dịch vụ web từ ứng dụng của chúng ta.

Gửi HTTP POST Request với dữ liệu người dùng nhập trong VueJS 2

Mình sẽ bắt đầu bằng việc cài đặt Axios, một thư viện JavaScript phổ biến giúp mình thực hiện các yêu cầu HTTP một cách dễ dàng. Sau đó, mình sẽ tạo một component Vue để xử lý việc nhập liệu từ người dùng và gửi một HTTP POST request đến một API công khai. Kết quả trả về từ API sẽ được hiển thị để người dùng có thể xem.

Cấu trúc thư mục

z5080227437404 315f498e47238ce77f2bfade23103d13 jpg

Cài đặt Axios

# Sử dụng npm
npm install axios

Tạo Component Vue

components/DataPosting.vue

<template>
 <div>
  <h2>Post Data to API</h2>
  <form @submit.prevent="postData">
   <label for="name">Name:</label>
   <input type="text" id="name" v-model="userData.name" required>

   <label for="email">Email:</label>
   <input type="email" id="email" v-model="userData.email" required>

   <button type="submit">Submit</button>
  </form>

  <div v-if="responseMessage">
   <h3>Response from API:</h3>
   <p>{{ responseMessage }}</p>
  </div>
 </div>
</template>
<style>
div {
 max-width: 400px;
 margin: 0 auto;
}

h2 {
 color: #333;
}

form {
 margin-top: 20px;
}

label {
 display: block;
 margin-bottom: 5px;
}

input {
 width: 100%;
 padding: 8px;
 margin-bottom: 15px;
 box-sizing: border-box;
}

button {
 background-color: #007BFF;
 color: #fff;
 padding: 10px;
 border: none;
 cursor: pointer;
}

button:hover {
 background-color: #0056b3;
}

.response-container {
 margin-top: 20px;
}

h3 {
 color: #333;
}

p {
 margin: 10px 0;
 color: #007BFF;
}
</style>

<script>
import axios from 'axios';

export default {
 data() {
  return {
   userData: {
    name: '',
    email: '',
   },
   responseMessage: '',
  };
 },
 methods: {
  postData() {
   // Gửi HTTP POST request khi người dùng submit form
   axios.post('https://jsonplaceholder.typicode.com/posts', this.userData)
    .then(response => {
     // Hiển thị thông báo hoặc kết quả trả về từ API
     this.responseMessage = response.data.title;
    })
    .catch(error => {
     console.error('Error posting data:', error);
    });
  },
 },
};
</script>

Cấu hình Routes

src/main.js

import Vue from 'vue';
import App from './App.vue';
import VueRouter from 'vue-router';
import DataPosting from './components/DataPosting.vue';

Vue.config.productionTip = false;

Vue.use(VueRouter);

const routes = [
 { path: '/', component: App },
 { path: '/data-posting', component: DataPosting },
];

const router = new VueRouter({
 routes,
 mode: 'history',
});

new Vue({
 render: h => h(App),
 router,
}).$mount('#app');

Sử dụng Component trong Template

App.vue

<template>
 <div id="app">
  <h1>Vue Router Example</h1>
  <router-link to="/">Home</router-link>
  <router-link to="/data-posting">Data Posting</router-link>

  <!-- Hiển thị component tương ứng với route -->
  <router-view></router-view>
 </div>
</template>

<script>
export default {
 name: 'App',
};
</script>

<style>
#app {
 font-family: 'Arial', sans-serif;
 text-align: center;
 margin-top: 20px;
}

h1 {
 color: #333;
}

router-link {
 margin: 0 10px;
 text-decoration: none;
 color: #007BFF;
 font-weight: bold;
}

router-link:hover {
 text-decoration: underline;
}
</style>

Chạy ứng dụng

npm run serve

Bây giờ, khi bạn truy cập vào route "/data-posting", bạn sẽ thấy một form cho phép bạn nhập liệu và gửi một HTTP POST request với dữ liệu nhập từ form. Kết quả trả về từ API sẽ được hiển thị.

z5080225706436 580f74f48092653bf8a4ff3255c09680 jpg

z5080224548755 9e3b69c93e135bdcb74de88299902d76 jpg

Trong bài tập này, mình đã tìm hiểu cách sử dụng Vue Router để tạo một form đơn giản và gửi dữ liệu từ form đó đến một API thông qua HTTP POST request. Việc này giúp mình không chỉ làm quen với Vue Router mà còn hiểu rõ về cách tích hợp VueJS với các thư viện ngoại vi như Axios để tương tác linh hoạt với các dịch vụ web. Hãy tiếp tục tìm hiểu những khả năng mà VueJS và Vue Router mang lại cho quá trình phát triển ứng dụng web của bạn.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập VueJS 2: Two-way binding trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Two-way binding trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Xử lý sự kiện trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Xử lý sự kiện trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Components trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Components trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

Các quy tắc trong VueJS 2

Các quy tắc trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Ref và Reactive trong VueJS 2

Ref và Reactive trong VueJS 2

Top