GIỚI THIỆU
CĂN BẢN
NÂNG CAO
VUEJS 2X CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tạo component trong VueJS 2 không chỉ giúp mình phân chia ứng dụng thành các phần nhỏ hơn mà còn cho phép chúng ta tái sử dụng code một cách hiệu quả. Cùng với đó, kỹ thuật binding data cho phép mình đồng bộ hóa dữ liệu giữa các thành phần của ứng dụng, từ giao diện người dùng đến logic xử lý dữ liệu.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hãy bắt đầu tìm hiểu cách tạo component và kỹ thuật binding data trong VueJS 2 để hiểu rõ hơn về sức mạnh của nền tảng này trong việc xây dựng các ứng dụng web linh hoạt và dễ bảo trì.

Cú pháp Component trong VueJS 2

Trong VueJS 2, có hai cách chính để tạo component: tạo component global và tạo component local.

Tạo Component Global

Đây là cách tạo component có thể sử dụng ở bất kỳ nơi nào trong ứng dụng Vue.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Cú pháp:

Vue.component('ten-component', {
 // options của component
})

Ví dụ:

Vue.component('my-component', {
 template: '<div>This is a global component!</div>'
})

Tạo Component Local:

Cách này cho phép bạn tạo component chỉ sử dụng trong một phạm vi nhất định (thường là trong một file .vue).

Cú pháp:

export default {
 components: {
  'ten-component-local': {
   // options của component
  }
 }
}

Ví dụ:

export default {
 components: {
  'local-component': {
   template: '<div>This is a local component!</div>'
  }
 }
}

Sử dụng Component

Khi đã tạo component, bạn có thể sử dụng nó trong template của một component khác hoặc trong template gốc của Vue.

Sử dụng trong Template

<template>
 <div>
  <ten-component></ten-component>
  <ten-component-local></ten-component-local>
 </div>
</template>

Tạo Component trong VueJS 2

Tạo Component Global với Vue.component()

Cú pháp:

Vue.component('ten-component', {
 // options của component
})

Ví dụ:

Vue.component('global-component', {
 template: '<div>This is a global component!</div>'
})

Tạo Component Local trong File .vue

Cú pháp:

<template>
 <div>
  <!-- Nội dung của component -->
 </div>
</template>

<script>
export default {
 // options của component
}
</script>

<style>
/* CSS cho component */
</style>

Ví dụ:

<template>
 <div>
  <p>This is a local component!</p>
 </div>
</template>

<script>
export default {
 // Các options của component
}
</script>

<style scoped>
/* CSS chỉ áp dụng cho component này */
p {
 color: blue;
}
</style>

Sử dụng Component trong Vue Template

<template>
 <div>
  <!-- Sử dụng component global -->
  <ten-component></ten-component>

  <!-- Sử dụng component local -->
  <local-component></local-component>
 </div>
</template>

Sử dụng Vue.component() để tạo component global, có thể sử dụng ở bất kỳ nơi nào trong ứng dụng Vue.

Tạo component local trong file .vue để đảm bảo tính cục bộ và tái sử dụng trong phạm vi cụ thể.

Binding Data trong VueJS 2

Ví dụ:

<input v-model="message">
<p>{{ message }}</p>

<span>{{ data }}</span>
<div v-bind:title="data"></div>

Ví dụ:

<span>{{ greeting }}</span>
<div v-bind:title="tooltipText"></div>

data() {
 return {
  obj: {
   key1: value1,
   key2: value2
  }
 }
}

Ví dụ:

data() {
 return {
  user: {
   name: 'John',
   age: 25
  }
 }
}

data() {
 return {
  arr: [item1, item2, item3]
 }
}

Ví dụ:

data() {
 return {
  colors: ['red', 'green', 'blue']
 }
}

 • v-model được sử dụng cho two-way data binding, liên kết dữ liệu giữa input và model.
 • {{ }} được sử dụng cho one-way data binding, hiển thị dữ liệu từ model ra view.
 • v-bind được sử dụng để binding dữ liệu từ model tới các thuộc tính HTML.
 • Object và array có thể được binding để quản lý dữ liệu phức tạp hơn trong VueJS 2.

Quản lý State và Data trong Component VueJS 2

Methods:

export default {
 data() {
  return {
   count: 0
  }
 },
 methods: {
  increment() {
   this.count++
  },
  decrement() {
   this.count--
  }
 }
}

export default {
 data() {
  return {
   firstName: 'John',
   lastName: 'Doe'
  }
 },
 computed: {
  fullName() {
   return this.firstName + ' ' + this.lastName
  }
 }
}

Watchers:

export default {
 data() {
  return {
   message: 'Hello Vue!'
  }
 },
 watch: {
  message(newValue, oldValue) {
   console.log('Message changed:', newValue, oldValue)
  }
 }
}

// Parent Component
<template>
 <child-component :propName="dataToSend"></child-component>
</template>

<script>
import ChildComponent from './ChildComponent.vue'

export default {
 components: {
  ChildComponent
 },
 data() {
  return {
   dataToSend: 'Data from parent'
  }
 }
}
</script>

// Child Component
<script>
export default {
 props: ['propName']
}
</script>
 • Sử dụng data để lưu trữ state trong một component.
 • methods cho phép chúng ta định nghĩa các hàm để xử lý logic trong component.
 • computed properties giúp tính toán dữ liệu dựa trên các giá trị khác trong component.
 • watch cho phép theo dõi sự thay đổi của các giá trị trong component.
 • props là cách để truyền dữ liệu từ parent component xuống child component.

Kết bài

Việc tạo component và binding data là những nền tảng cực kỳ quan trọng trong VueJS 2. Bằng cách tận dụng cú pháp linh hoạt và các tính năng mạnh mẽ của VueJS, chúng ta có thể xây dựng các ứng dụng phong phú và linh hoạt. Sự kết hợp giữa khả năng tạo component tái sử dụng và khả năng binding data giữa các thành phần trong VueJS 2 mở ra rất nhiều cơ hội để xây dựng các ứng dụng web đa dạng và mạnh mẽ.

Từ cú pháp đơn giản cho đến sự linh hoạt trong quản lý data, VueJS 2 cung cấp một cách tiếp cận rất tự nhiên và dễ dàng cho việc phát triển ứng dụng. Sự kết hợp giữa component và data binding làm tăng tính tái sử dụng, hiệu suất và dễ bảo trì của ứng dụng.

Hãy khám phá thêm về VueJS 2 và cách tạo component cũng như binding data để khai thác toàn bộ tiềm năng của nền tảng này và xây dựng những trải nghiệm web tuyệt vời. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần hỗ trợ, đừng ngần ngại để lại câu hỏi. Chúng ta có thể cùng nhau học hỏi và phát triển!

Việc tạo component và binding data là những nền tảng cực kỳ quan trọng trong VueJS 2. Bằng cách tận dụng cú pháp linh hoạt và các tính năng mạnh mẽ của VueJS, chúng ta có thể xây dựng các ứng dụng phong phú và linh hoạt. Sự kết hợp giữa khả năng tạo component tái sử dụng và khả năng binding data giữa các thành phần trong VueJS 2 mở ra rất nhiều cơ hội để xây dựng các ứng dụng web đa dạng và mạnh mẽ.

Từ cú pháp đơn giản cho đến sự linh hoạt trong quản lý data, VueJS 2 cung cấp một cách tiếp cận rất tự nhiên và dễ dàng cho việc phát triển ứng dụng. Sự kết hợp giữa component và data binding làm tăng tính tái sử dụng, hiệu suất và dễ bảo trì của ứng dụng.

Hãy khám phá thêm về VueJS 2 và cách tạo component cũng như binding data để khai thác toàn bộ tiềm năng của nền tảng này và xây dựng những trải nghiệm web tuyệt vời. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần hỗ trợ, đừng ngần ngại để lại câu hỏi. Chúng ta có thể cùng nhau học hỏi và phát triển!

Cùng chuyên mục:

Bài tập VueJS 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Two-way binding trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Two-way binding trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Xử lý sự kiện trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Xử lý sự kiện trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Components trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Components trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

Các quy tắc trong VueJS 2

Các quy tắc trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Ref và Reactive trong VueJS 2

Ref và Reactive trong VueJS 2

Top