GIỚI THIỆU
CĂN BẢN
NÂNG CAO
VUEJS 2X CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tìm hiểu Template Refs trong VueJs 2

Khi nói đến việc tạo và quản lý các phần tử DOM trong VueJS 2, Template Refs đóng vai trò quan trọng. Chúng cho phép mình tương tác trực tiếp với các phần tử trong DOM từ Vue components, mở ra khả năng thực hiện những thao tác linh hoạt và mạnh mẽ hơn.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mở đầu với một cuộc hành trình tìm hiểu sâu hơn về Template Refs trong VueJS 2, mình sẽ mình khái niệm cơ bản và vai trò của chúng, cùng với các ứng dụng thực tế và lợi ích mà chúng mang lại. Hãy cùng nhau tìm hiểu Template Refs và cách chúng làm tăng cường khả năng kiểm soát và quản lý trong quá trình phát triển ứng dụng VueJS.

Template Refs trong VueJS là gì?

images 20 3 jpg

Template Refs trong VueJS là một cơ chế cho phép bạn truy cập trực tiếp các phần tử DOM từ các thành phần Vue. Chúng cho phép bạn đặt một tham chiếu đến một phần tử hoặc thành phần con trong mẫu của bạn và sau đó sử dụng tham chiếu này để truy cập và thao tác trực tiếp với DOM.

Vai trò của Template Refs:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • Truy cập phần tử DOM: Template Refs cung cấp khả năng truy cập và thao tác trực tiếp với phần tử DOM bên trong các thành phần Vue. Điều này cho phép bạn can thiệp và thực hiện các thay đổi trên DOM một cách linh hoạt và chính xác.
 • Tương tác với thành phần con: Bạn có thể sử dụng Template Refs để thao tác với các thành phần con trong một component, từ việc truy cập trạng thái của chúng đến việc gọi các phương thức của chúng.

Ứng dụng của Template Refs:

 • Xử lý sự kiện: Template Refs cho phép bạn xử lý sự kiện trên các phần tử DOM một cách trực tiếp. Bằng cách sử dụng Template Refs, bạn có thể gán các trình xử lý sự kiện cho các phần tử DOM hoặc các thành phần con một cách dễ dàng.

 • Manipulation DOM: Bạn có thể thực hiện các thao tác thay đổi trên DOM như thêm, sửa đổi hoặc xoá các phần tử một cách linh hoạt thông qua Template Refs. Điều này mở ra khả năng tùy chỉnh giao diện người dùng một cách chính xác và linh hoạt hơn.

Sử dụng Template Refs, bạn có thể kiểm soát mạnh mẽ hơn trên các phần tử DOM và thành phần con trong VueJS, cung cấp tính linh hoạt cao khi phát triển ứng dụng.

Sử dụng Template Refs trong VueJS

Cú pháp với ref trong VueJS

Để đặt một Template Refs, bạn sử dụng directive ref và gán một tên cho nó.

<template>
 <div>
  <input type="text" ref="inputRef" />
  <button @click="focusInput">Focus Input</button>
 </div>
</template>

<script>
export default {
 methods: {
  focusInput() {
   this.$refs.inputRef.focus();
  }
 }
}
</script>

Sử dụng Template Refs trong các tình huống

Truy cập các phần tử DOM từ components hoặc methods: Trong ví dụ trên, khi focusInput() được gọi, this.$refs.inputRef được sử dụng để truy cập trực tiếp vào phần tử input DOM focus vào nó.

Ví dụ về việc sử dụng Template Refs:

<template>
 <div>
  <input type="text" ref="inputRef" />
  <button @click="updateValue">Update Value</button>
 </div>
</template>

<script>
export default {
 methods: {
  updateValue() {
   this.$refs.inputRef.value = 'Updated Value';
  }
 }
}
</script>

Trong ví dụ này, khi button được click, updateValue() sẽ được gọi và giá trị của input sẽ được cập nhật trực tiếp thông qua Template Refs.

Tương tác với Template Refs trong VueJS

Manipulation DOM trong VueJS

Thay đổi nội dung hoặc thuộc tính của DOM:

<template>
 <div>
  <p ref="paraRef">Initial Content</p>
  <button @click="changeContent">Change Content</button>
 </div>
</template>

<script>
export default {
 methods: {
  changeContent() {
   this.$refs.paraRef.textContent = 'Updated Content';
   // Hoặc thay đổi thuộc tính, ví dụ:
   // this.$refs.paraRef.setAttribute('style', 'color: red');
  }
 }
}
</script>

Kết quả:

z4996188911236 38d1cfce07b8794741dc8175a7bc6b6e jpg

Thực hiện thao tác trực tiếp với DOM thông qua Template Refs:

<template>
 <div>
  <input type="text" ref="inputRef" />
  <button @click="clearInput">Clear Input</button>
 </div>
</template>

<script>
export default {
 methods: {
  clearInput() {
   this.$refs.inputRef.value = '';
  }
 }
}
</script>

Kết quả:

z4996192572931 c7e110735f6426d27438b64cda8df902 jpg

Xử lý sự kiện trong VueJS

Sử dụng Template Refs để xử lý sự kiện:

<template>
 <div>
  <button ref="myButton" @click="handleClick">Click me</button>
 </div>
</template>

<script>
export default {
 methods: {
  handleClick() {
   alert('Button clicked!');
  }
 }
}
</script>

Trong ví dụ trên, khi button được click, sự kiện handleClick được kích hoạt, và thông báo sẽ xuất hiện.

z4996195599442 7105948e2fad159299320817f0fa6677 jpg

Template Refs cung cấp khả năng thao tác trực tiếp với DOM và xử lý sự kiện dễ dàng hơn. Tuy nhiên, cần cẩn trọng để không lạm dụng Template Refs và duy trì mã nguồn dễ đọc và bảo trì.

Mở rộng sử dụng Template Refs trong VueJS

Template Refs và Vue Components

Kết hợp Template Refs với Vue components:

 • Sử dụng Template Refs để truy cập và thao tác với các phần tử bên trong các components Vue.
 • Khi sử dụng refs với components, this.$refs sẽ trả về instance của component đó, cho phép truy cập đến các methods hoặc properties của component đó.

Sử dụng Template Refs trong các tình huống phức tạp

Truy cập đến các phần tử con bên trong một component:

 • Đôi khi, việc truy cập vào các phần tử con bên trong một component có thể cần sử dụng Template Refs để thực hiện các thao tác cụ thể.

Xử lý các trường hợp đặc biệt khi manipulation DOM:

 • Template Refs có thể hữu ích trong việc manipulation DOM trong các trường hợp đặc biệt, như khi cần thực hiện một số thay đổi DOM theo điều kiện hoặc theo dữ liệu.

Lưu ý khi sử dụng Template Refs trong các tình huống phức tạp:

 • Cần cân nhắc sử dụng Template Refs một cách thận trọng để duy trì sự rõ ràng và dễ đọc của mã nguồn.
 • Đảm bảo việc sử dụng Template Refs không làm mất đi tính tái sử dụng và tính linh hoạt của component Vue.

Sử dụng Template Refs trong các tình huống phức tạp có thể cần phải xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo rằng mã nguồn vẫn dễ đọc và bảo trì.

Kết bài

Template Refs trong VueJS 2 không chỉ là một công cụ mạnh mẽ để truy cập và tương tác với các phần tử DOM mà còn là một phần quan trọng trong công việc phát triển ứng dụng. Từ việc truy cập phần tử DOM cho đến xử lý sự kiện và tương tác với các component khác, Template Refs mang lại khả năng linh hoạt và hiệu suất trong quá trình phát triển.

Thông qua dàn bài này, mình đã thực hiện việc tìm hiểu sâu hơn về cách sử dụng Template Refs, từ cú pháp đến các trường hợp sử dụng thực tế. Việc áp dụng hiểu biết này sẽ giúp tối ưu hóa và nâng cao trải nghiệm phát triển ứng dụng VueJS. Hãy sử dụng Template Refs một cách thông minh để tận dụng tối đa khả năng của VueJS trong các dự án của bạn.

Cùng chuyên mục:

Bài tập VueJS 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Two-way binding trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Two-way binding trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Xử lý sự kiện trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Xử lý sự kiện trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Components trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Components trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

Các quy tắc trong VueJS 2

Các quy tắc trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Top