GIỚI THIỆU
CĂN BẢN
NÂNG CAO
VUEJS 2X CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách sử dụng cơ cản của setup() trong Vuejs

Trong bài viết này, mình sẽ đào sâu vào một khía cạnh quan trọng của Composition API - cách sử dụng cơ bản của hàm setup(). Hàm này chính là nền tảng của Composition API, cho phép chúng ta tạo, quản lý và tương tác với các trạng thái và phương thức của component một cách hiệu quả. Hãy cùng tìm hiểu xem làm thế nào để hiểu setup() để xây dựng các ứng dụng Vue.js đáng chú ý.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Định nghĩa setup()

Hàm setup() là một phần quan trọng của Composition API. Nó được sử dụng để thiết lập và cấu hình component của bạn. Hàm này chạy trước khi component được tạo, cho phép bạn thực hiện các công việc chuẩn bị trước khi component hiển thị trên trình duyệt.

import { ref, reactive } from 'vue';

export default {
 setup() {
  // Logic của bạn sẽ được đặt ở đây
 },
};

Sử dụng ref và reactive

Trong setup(), bạn có thể sử dụng ref reactive để tạo các biến và đối tượng có khả năng theo dõi. ref được sử dụng cho các biến đơn lẻ, trong khi reactive được sử dụng cho các đối tượng phức tạp.

import { ref, reactive } from 'vue';

export default {
 setup() {
  // Tạo một biến đơn lẻ có khả năng theo dõi
  const count = ref(0);

  // Tạo một đối tượng có khả năng theo dõi
  const user = reactive({
   name: 'John',
   age: 30,
  });

  return { count, user };
 },
};

Truyền các giá trị và phương thức xuống template

Một phần quan trọng của setup() là trả về các giá trị và phương thức mà bạn muốn sử dụng trong template của component. Bạn có thể truyền chúng dưới dạng một đối tượng.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

import { ref, reactive } from 'vue';

export default {
 setup() {
  const count = ref(0);

  const increment = () => {
   count.value++;
  };

  const user = reactive({
   name: 'John',
   age: 30,
  });

  return { count, increment, user };
 },
};

Sử dụng giá trị và phương thức trong template

Bây giờ, bạn có thể sử dụng các giá trị và phương thức đã trả về trong template của component. Ví dụ, để hiển thị giá trị count và gọi phương thức increment, bạn có thể làm như sau:

<template>
 <div>
  <p>Count: {{ count }}</p>
  <button @click="increment">Increment</button>
  <p>User: {{ user.name }}, Age: {{ user.age }}</p>
 </div>
</template>

Sử dụng các phương thức và logic khác

Bạn cũng có thể đặt các phương thức và logic khác trong setup() và sử dụng chúng trong template hoặc trong các sự kiện.

<script>
import { defineComponent, ref } from 'vue';

export default defineComponent({
 name: 'MyComponent',
 setup() {
  const count = ref(0);

  const increment = () => {
   count.value++;
  };

  return {
   count,
   increment,
  };
 },
});
</script>
<template>
 <div>
  <p>Count: {{ count }}</p>
  <button @click="increment">Increment</button>
 </div>
</template>

Kết bài

Hàm setup() trong Vue.js Composition API là một công cụ mạnh mẽ giúp bạn quản lý logic của component một cách dễ dàng và rõ ràng. Bằng cách sử dụng ref và reactive, bạn có thể tạo và quản lý các biến và đối tượng có khả năng theo dõi. Sau đó, bạn có thể truyền chúng xuống template để hiển thị trạng thái và tương tác với người dùng.

Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng cơ bản của setup() trong Vue.js Composition API. Chúc bạn thành công trong việc xây dựng các ứng dụng Vue.js tương tác!

Cùng chuyên mục:

Bài tập VueJS 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Two-way binding trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Two-way binding trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Xử lý sự kiện trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Xử lý sự kiện trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Components trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Components trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

Các quy tắc trong VueJS 2

Các quy tắc trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Top