GIỚI THIỆU
CĂN BẢN
NÂNG CAO
VUEJS 2X CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Mở đầu cho việc tìm hiểu về Slots và Scoped Slots trong VueJS 2, mình sẽ tìm hiểu hai khái niệm quan trọng này trong việc xây dựng giao diện ứng dụng một cách linh hoạt và hiệu quả. Trong môi trường phát triển ứng dụng web ngày nay, việc quản lý và tái sử dụng các thành phần giao diện đóng vai trò quan trọng, và Slots cùng Scoped Slots là hai công cụ mạnh mẽ của VueJS 2 giúp đơn giản hóa và linh hoạt hóa quá trình này.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Slots cho phép chèn nội dung linh hoạt vào các component, trong khi Scoped Slots cung cấp khả năng truyền dữ liệu từ cha xuống con một cách hiệu quả. Trên cơ sở này, mình sẽ tìm hiểu cách sử dụng và ứng dụng của hai khái niệm này, từ những khái niệm cơ bản đến việc áp dụng chúng trong các tình huống thực tế. Hãy cùng nhau tìm hiểu cách sử dụng Slots và Scoped Slots để tạo ra giao diện linh hoạt và tái sử dụng trong ứng dụng VueJS 2.

Slots và Scoped Slots trong VueJS 2

t E1 BA A3i 20xu E1 BB 91ng 20 4 jpg

Slots trong VueJS 2

Slots trong VueJS 2 là một cơ chế mạnh mẽ cho phép bạn chèn nội dung vào các component từ bên ngoài mà không cần thay đổi cấu trúc nội dung bên trong component đó. Điều này cho phép tái sử dụng và linh hoạt hóa các component một cách dễ dàng. Slots cho phép bạn truyền nội dung (text, HTML, hoặc thậm chí là các component khác) vào một vị trí cụ thể trong một component mà không cần chỉnh sửa component đó. Điều này rất hữu ích khi bạn muốn tạo ra các component linh hoạt có khả năng tái sử dụng và điều chỉnh nội dung tùy thuộc vào ngữ cảnh sử dụng.

Scoped Slots trong VueJS 2

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Scoped Slots trong VueJS 2 là một tính năng mạnh mẽ cho phép truyền dữ liệu từ component cha xuống component con thông qua slot, đồng thời cho phép component con quyết định cách hiển thị dữ liệu đó. Scoped Slots cho phép truyền dữ liệu từ cha xuống con thông qua slot một cách linh hoạt và mạnh mẽ, đặc biệt là khi muốn truyền dữ liệu hoặc logic phức tạp.

Khi sử dụng scoped slots, bạn có thể truyền dữ liệu từ component cha xuống component con thông qua slot, và component con sẽ có quyền quyết định cách hiển thị dữ liệu đó, thậm chí có thể thêm logic xử lý hoặc biến đổi dữ liệu trước khi hiển thị. Điều này giúp tạo ra các component linh hoạt và có khả năng tái sử dụng, đồng thời cho phép tái sử dụng logic và dữ liệu một cách hiệu quả giữa các component trong ứng dụng của bạn.

Slot và scoped slots trong VueJS 2 quan trọng như thế nào xây dựng giao diện?

Slots và Scoped Slots trong VueJS 2 đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc xây dựng giao diện ứng dụng. Chúng cung cấp khả năng linh hoạt và tái sử dụng cho việc tổ chức và quản lý các thành phần giao diện, mang lại nhiều lợi ích quan trọng:

Đơn giản hóa tổ chức và quản lý Component

 • Slots: Cho phép chèn nội dung vào các vị trí cụ thể trong component mà không cần thay đổi cấu trúc bên trong.
 • Scoped Slots: Truyền dữ liệu từ component cha xuống con một cách linh hoạt và quản lý việc hiển thị dữ liệu đó trong component con.

Tái sử dụng Component

 • Slots: Tạo các component có khả năng tái sử dụng cao, cho phép tái sử dụng và điều chỉnh nội dung một cách linh hoạt.
 • Scoped Slots: Cho phép truyền dữ liệu và logic phức tạp giữa các component một cách mạnh mẽ, tăng tính tái sử dụng và linh hoạt.

Linh hoạt hóa giao diện ứng dụng

 • Slots: Linh hoạt trong việc chèn và điều chỉnh nội dung, giúp tạo ra giao diện đa dạng và động đại.
 • Scoped Slots: Cho phép điều chỉnh cách hiển thị dữ liệu từng phần trong các component con, tạo ra giao diện linh hoạt và phong phú hơn.

Slots và Scoped Slots trong VueJS 2 không chỉ giúp đơn giản hóa quá trình xây dựng giao diện mà còn tạo điều kiện cho việc tối ưu hóa hiệu suất và quản lý dễ dàng hơn. Sự linh hoạt và khả năng tái sử dụng của chúng làm cho việc xây dựng và duy trì giao diện trở nên hiệu quả hơn trong các ứng dụng VueJS 2.

Slots trong VueJS 2

Trong VueJS, slots là một cơ chế cho phép chèn nội dung vào một component từ bên ngoài mà không cần thay đổi cấu trúc bên trong component đó. Slots cho phép tái sử dụng và linh hoạt hóa các component.

Sử dụng Default Slots

Đầu tiên, chúng ta sẽ tạo một component có một Default Slot:

<template>
 <div>
  <h1>Welcome to Freetuts.net</h1>
  <ChildComponent>
   <p>Nội dung này là slot mặc định của ChildComponent.</p>
  </ChildComponent>
 </div>
</template>
<!-- ChildComponent.vue -->
<template>
 <div>
  <h2>Child Component</h2>
  <slot></slot>
 </div>
</template>

Trong ví dụ trên, nội dung được đặt trong thẻ <ChildComponent> sẽ được chèn vào Default Slot (<slot></slot>) của ChildComponent.

Sử dụng Named Slots

Tiếp theo, chúng ta sẽ sử dụng Named Slots để chèn nội dung vào các vị trí cụ thể:

<!-- ParentComponent.vue -->
<template>
 <div>
  <h1>Welcome to Parent Component</h1>
  <ChildComponent>
   <template v-slot:header>
    <h2>Header Slot</h2>
    <p>This content will go into the header slot of ChildComponent.</p>
   </template>
   <template v-slot:footer>
    <h2>Footer Slot</h2>
    <p>This content will go into the footer slot of ChildComponent.</p>
   </template>
  </ChildComponent>
 </div>
</template>
<!-- ChildComponent.vue -->
<template>
 <div>
  <h2>Child Component</h2>
  <slot name="header"></slot>
  <slot name="footer"></slot>
 </div>
</template>

Ở đây, nội dung trong các <template> được gán tên sẽ được chèn vào các Named Slots (<slot name="header"></slot> <slot name="footer"></slot>) tương ứng của ChildComponent.

Trên đây là ví dụ về việc sử dụng Default Slots và Named Slots trong VueJS 2. Cách sử dụng Slots giúp bạn linh hoạt hóa cách tổ chức nội dung trong các component và tái sử dụng chúng một cách hiệu quả.

Scoped Slots trong VueJS 2

Scoped Slots trong VueJS cho phép truyền dữ liệu từ component cha xuống component con thông qua slot, đồng thời cho phép component con quyết định cách hiển thị dữ liệu đó.

Scoped Slots làm cho việc truyền dữ liệu giữa các component trở nên linh hoạt hơn, đặc biệt là khi muốn truyền dữ liệu hoặc logic phức tạp.

Ví dụ về sử dụng Scoped Slots

Trong ví dụ sau, chúng ta sẽ tạo một component cha và một component con, truyền dữ liệu từ cha xuống con thông qua Scoped Slots:

<!-- ParentComponent.vue -->
<template>
 <div>
  <h1>Welcome to Parent Component</h1>
  <ChildComponent v-slot:content="slotProps">
   <p>{{ slotProps.message }}</p>
  </ChildComponent>
 </div>
</template>
<script>
import ChildComponent from './ChildComponent.vue';

export default {
 components: {
  ChildComponent,
 },
};
</script>
<!-- ChildComponent.vue -->
<template>
 <div>
  <h2>Child Component</h2>
  <slot name="content" v-bind:message="message"></slot>
 </div>
</template>
<script>
export default {
 data() {
  return {
   message: 'This is a message from the child component',
  };
 },
};
</script>

Ở đây, trong ParentComponent, chúng ta sử dụng <ChildComponent> với một Scoped Slot (v-slot:content) và truyền dữ liệu từ component con (ChildComponent) lên component cha (ParentComponent). Trong component con, chúng ta sử dụng v-bind:message="message" để truyền dữ liệu vào Scoped Slot và hiển thị nội dung đó trong component cha.

Scoped Slots là một công cụ mạnh mẽ cho phép truyền dữ liệu và logic giữa các component một cách linh hoạt và hiệu quả.

Ưu và nhược điểm của Slots và Scoped Slots trong VueJS 2

Ưu điểm khi sử dụng Slots

 • Tái sử dụng Component: Slots cho phép tạo component có khả năng tái sử dụng cao, giúp giảm việc lặp lại code.
 • Linh hoạt hóa giao diện: Cho phép linh hoạt chèn nội dung vào các vị trí cụ thể trong component, tạo ra giao diện đa dạng và động đại.
 • Đơn giản hóa tổ chức: Giúp tổ chức và quản lý các thành phần giao diện một cách hiệu quả.

Nhược điểm khi sử dụng Slots

 • Khả năng nhầm lẫn: Trong các ứng dụng lớn với nhiều component, việc quản lý slots có thể trở nên phức tạp và dễ gây nhầm lẫn.
 • Hiệu suất: Sử dụng quá nhiều slots có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của ứng dụng, đặc biệt khi có quá nhiều re-renders.

Ưu điểm khi sử dụng Scoped Slots

 • Truyền dữ liệu từ Cha xuống Con: Scoped Slots cho phép truyền dữ liệu phức tạp từ component cha xuống con một cách linh hoạt.
 • Quyết định cách hiển thị dữ liệu: Component con có quyền quyết định cách hiển thị dữ liệu được truyền từ cha.

Nhược điểm khi sử dụng Scoped Slots

 • Độ phức tạp: Scoped Slots có thể tạo ra sự phức tạp trong việc quản lý dữ liệu và logic truyền qua lại giữa các component.
 • Khả năng nhầm lẫn: Khi sử dụng quá nhiều Scoped Slots, việc quản lý và hiểu rõ dữ liệu truyền qua lại có thể gây nhầm lẫn.

Việc sử dụng Slots và Scoped Slots cần phải cân nhắc để tận dụng các ưu điểm mà chúng mang lại, đồng thời tránh các nhược điểm có thể ảnh hưởng đến hiệu suất và quản lý của ứng dụng VueJS 2.

Sử dụng Slots và Scoped Slots bằng VueJS 2 trong thực tế

Ví dụ về sự tương tác giữa Slots và Scoped Slots

Sự kết hợp giữa Slots và Scoped Slots:

Trong một component cha, có thể sử dụng Slots để chèn nội dung tổng quát và Scoped Slots để truyền dữ liệu cụ thể:

<!-- ParentComponent.vue -->
<template>
 <div>
  <h1>Welcome to Parent Component</h1>
  <ChildComponent>
   <template v-slot:header>
    <h2>Header Slot</h2>
    <p>{{ headerContent }}</p>
   </template>
   <template v-slot:footer>
    <h2>Footer Slot</h2>
    <p>{{ footerContent }}</p>
   </template>
  </ChildComponent>
 </div>
</template>
<!-- ChildComponent.vue -->
<template>
 <div>
  <h2>Child Component</h2>
  <slot name="header" v-bind:header-content="headerContent"></slot>
  <slot name="footer" v-bind:footer-content="footerContent"></slot>
 </div>
</template>
<script>
export default {
 data() {
  return {
   headerContent: 'This is header content',
   footerContent: 'This is footer content',
  };
 },
};
</script>

Tối ưu và Best Practices khi sử dụng Slots và Scoped Slots

 • Đặt tên rõ ràng: Đặt tên cho Slots và Scoped Slots sao cho dễ hiểu và mô tả được nội dung chúng.
 • Phân chia tinh năng: Sử dụng Slots để chèn nội dung tổng quát và Scoped Slots để truyền dữ liệu cụ thể.
 • Tối ưu hiệu xuất: Tránh sử dụng quá nhiều re-renders bằng cách tối ưu hóa việc chèn và truyền dữ liệu qua lại giữa các component.
 • Hiểu rõ truy xuất dữ liệu: Đảm bảo hiểu rõ dữ liệu được truyền qua Slots và Scoped Slots để tránh nhầm lẫn.

Sử dụng Slots và Scoped Slots một cách linh hoạt và thông minh có thể giúp tối ưu hóa việc xây dựng giao diện, tăng khả năng tái sử dụng và quản lý dữ liệu linh hoạt hơn trong ứng dụng VueJS 2 của bạn.

Phân biệt khi nào nên sử dụng Slots hoặc Scoped Slots trong VueJS 2

Trường hợp nên sử dụng Slots

Khi sử dụng Slots là hợp ý:

 • Tái sử dụng tổng quát: Khi bạn muốn chèn nội dung tổng quát vào một hoặc nhiều vị trí trong một component mà không cần quá nhiều điều chỉnh.
 • Sự linh hoạt trong hiển thị: Khi bạn muốn tạo ra các vị trí mà người dùng có thể chèn nội dung vào một cách tự do mà không cần biết rõ vị trí cụ thể.

Trường hợp nên sử dụng Scoped Slots

Khi sử dụng Scoped Slots là hợp lý:

 • Truyền dữ liệu phức tạp: Khi bạn cần truyền dữ liệu hoặc logic phức tạp từ component cha xuống con, và component con cần quyết định cách hiển thị dữ liệu đó.
 • Đa dạng hoá hiển thị: Khi bạn muốn có khả năng linh hoạt hóa việc hiển thị dữ liệu từ component cha, và có khả năng xử lý dữ liệu đó trong component con theo cách riêng.

Lưu ý quan trọng:

 • Sử dụng hợp lý: Luôn cân nhắc và lựa chọn giữa Slots và Scoped Slots dựa trên yêu cầu cụ thể của từng tình huống trong ứng dụng của bạn.
 • Quản lý dữ liệu: Scoped Slots thường hữu ích khi truyền dữ liệu phức tạp và logic giữa các component, trong khi Slots thích hợp để chèn nội dung tổng quát và linh hoạt hóa giao diện.

Sự lựa chọn giữa Slots và Scoped Slots phụ thuộc vào cách bạn muốn tổ chức và quản lý giao diện, cũng như cách bạn muốn truyền và xử lý dữ liệu giữa các component trong ứng dụng VueJS 2 của bạn.

Kết bài

Slots và Scoped Slots trong VueJS 2 là hai công cụ mạnh mẽ giúp quản lý, tái sử dụng và truyền dữ liệu giữa các component một cách linh hoạt. Tính linh hoạt và khả năng tái sử dụng của chúng mang lại lợi ích đáng kể trong việc xây dựng giao diện ứng dụng.

Slots cho phép chèn nội dung tổng quát và linh hoạt vào các vị trí cụ thể trong component mà không cần thay đổi cấu trúc bên trong. Trong khi đó, Scoped Slots cho phép truyền dữ liệu phức tạp giữa các component và cho phép component con quyết định cách hiển thị dữ liệu đó.

Để tận dụng tối đa sức mạnh của Slots và Scoped Slots, việc lựa chọn phù hợp dựa trên nhu cầu cụ thể của từng tình huống trong ứng dụng là rất quan trọng. Hiểu rõ về cách thức hoạt động và lợi ích của từng công cụ sẽ giúp bạn xây dựng và quản lý giao diện ứng dụng VueJS 2 một cách hiệu quả hơn.

Nhớ rằng, việc sử dụng Slots và Scoped Slots không chỉ giúp tối ưu hóa quá trình phát triển mà còn làm cho mã nguồn của bạn dễ đọc và bảo trì hơn. Sử dụng chúng một cách thông minh và linh hoạt sẽ tạo ra các ứng dụng VueJS 2 linh hoạt và mạnh mẽ.

Cùng chuyên mục:

Bài tập VueJS 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Two-way binding trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Two-way binding trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Xử lý sự kiện trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Xử lý sự kiện trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Components trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Components trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

Các quy tắc trong VueJS 2

Các quy tắc trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Ref và Reactive trong VueJS 2

Ref và Reactive trong VueJS 2

Top