GIỚI THIỆU
CĂN BẢN
NÂNG CAO
VUEJS 2X CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Form Input Bindings trong VueJS 2

Việc xây dựng các ứng dụng web động là khả năng tương tác với người dùng thông qua các form. Điều này đặt ra yêu cầu về việc quản lý và theo dõi những gì người dùng nhập vào. Form Input Bindings trong VueJS 2 là công cụ mạnh mẽ giúp kết nối dữ liệu người dùng nhập vào form với dữ liệu trong ứng dụng VueJS.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Bằng việc sử dụng các directive như v-model, VueJS tạo ra một liên kết mạnh mẽ giữa dữ liệu nhập vào và dữ liệu trong ứng dụng. Điều này mang lại sự thuận tiện và linh hoạt trong việc quản lý và xử lý dữ liệu người dùng, giúp tạo ra trải nghiệm tương tác trơn tru và hiệu quả hơn.

Form Input Bindings là gì?

images 20 3 jpg

Form Input Bindings trong VueJS 2 là cách VueJS quản lý dữ liệu được nhập vào các phần tử form của trang web. Nó cho phép bạn liên kết dữ liệu giữa các input, chẳng hạn như text fields, checkboxes, radio buttons, và select dropdowns, với dữ liệu trong Vue instance.

Cơ chế chính để thực hiện Form Input Bindings là sử dụng directive v-model. Khi bạn áp dụng v-model cho một input, nó tạo ra một liên kết hai chiều (two-way binding) giữa giá trị của input và dữ liệu trong Vue instance. Khi người dùng thay đổi giá trị của input, dữ liệu trong Vue instance cũng sẽ tự động cập nhật. Ngược lại, nếu dữ liệu trong Vue instance thay đổi, giá trị của input cũng sẽ được cập nhật để phản ánh giá trị mới.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Việc này giúp quản lý dữ liệu form trở nên thuận tiện và linh hoạt, đồng thời giúp bạn xử lý dữ liệu người dùng một cách dễ dàng và hiệu quả.

Two-Way Data Binding trong VueJs 2

Directive v-model

Khái niệm v-model

 • Giải thích cách v-model là một directive trong VueJS 2.
 • Vai trò của v-model trong việc tạo liên kết hai chiều giữa dữ liệu của input và dữ liệu trong Vue instance.

Cú pháp và Sử dụng v-model

 • Cú pháp của v-model khi được áp dụng vào các loại input khác nhau.
 • Cách mà v-model tạo ra một liên kết tự động giữa input và dữ liệu.

Sử dụng v-model với các loại input khác nhau

Text input

 • Sử dụng v-model để kết nối dữ liệu từ một text input với Vue instance.
 • Ví dụ minh họa về cách v-model cập nhật dữ liệu khi người dùng nhập liệu.
<!-- Ví dụ về text input với v-model -->
<input type="text" v-model="inputText">
<p>{{ inputText }}</p>

Checkbox và Radio

 • Áp dụng v-model để theo dõi và điều khiển giá trị của checkboxes và radio buttons.
 • Minh họa về cách v-model xử lý các loại input này.
<!-- Ví dụ về checkbox và radio với v-model -->
<input type="checkbox" v-model="isChecked">
<p>{{ isChecked }}</p>

Select và Options

 • Sử dụng v-model để quản lý và cập nhật giá trị của select dropdown.
 • Minh họa cách v-model làm việc với các options trong một select.
<!-- Ví dụ về select và options với v-model -->
<select v-model="selectedOption">
 <option value="option1">Option 1</option>
 <option value="option2">Option 2</option>
</select>
<p>{{ selectedOption }}</p>

Textarea

 • Sử dụng v-model với textarea để theo dõi và cập nhật nội dung trong textarea.
 • Ví dụ minh họa về việc sử dụng v-model với textarea.
<!-- Ví dụ về textarea với v-model -->
<textarea v-model="textAreaContent"></textarea>
<p>{{ textAreaContent }}</p>

Nhớ rằng các ví dụ này chỉ là minh họa cách v-model liên kết dữ liệu giữa input và dữ liệu trong Vue instance.

Binding Data trong Form trong VueJs 2

One-Way Data Binding

Sử dụng v-bind để gán giá trị vào các input fields

 • Giới thiệu về v-bind và cách sử dụng nó để gán giá trị cho các trường input.
 • Cách áp dụng v-bind để đưa dữ liệu từ Vue instance vào các trường input.
<!-- Ví dụ về v-bind gán giá trị cho input -->
<input type="text" :value="message">

Liên kết dữ liệu một chiều từ data đến input fields

 • Minh họa cách liên kết dữ liệu một chiều từ dữ liệu trong Vue instance đến các trường input.
 • Cách dữ liệu trong Vue instance được truyền vào các input fields thông qua v-bind.
<!-- Ví dụ về binding dữ liệu từ data đến input fields -->
<input type="text" :value="inputData">

Binding dữ liệu tương tác

Hiển thị dữ liệu từ data lên form input

 • Sử dụng v-bind để hiển thị dữ liệu từ Vue instance lên các trường input.
 • Ví dụ về việc hiển thị dữ liệu có sẵn trong Vue instance trên form input.
<!-- Ví dụ về hiển thị dữ liệu từ data lên form input -->
<input type="text" :value="userData.name">

Cập nhật dữ liệu khi người dùng nhập liệu vào form input

 • Minh họa cách cập nhật dữ liệu trong Vue instance khi người dùng nhập liệu vào các trường input.
 • Code ví dụ về cách v-bind và v-on (có thể kết hợp với v-model) làm việc cùng nhau để cập nhật dữ liệu.
<!-- Ví dụ về cập nhật dữ liệu từ input fields vào data -->
<input type="text" :value="userData.name" @input="updateName">

Nhớ rằng, ví dụ trên chỉ minh họa cách v-bind gán giá trị và cách dữ liệu từ Vue instance được hiển thị và cập nhật trên các input fields.

Xử lý sự kiện trong Form bằng Vue Js 2

Sự kiện input và change

Giải thích sự kiện input và change

 • Trình bày ý nghĩa của sự kiện input và change trong ngữ cảnh của form input bindings.
 • Sự khác biệt giữa hai sự kiện này và cách chúng tương tác với dữ liệu và giao diện.

Sự khác biệt giữa input và change event

 • Điểm khác nhau giữa sự kiện input và change khi người dùng tương tác với các trường input.
 • Cách sử dụng mỗi sự kiện tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể.

Xử lý sự kiện khi người dùng thao tác

Sử dụng event handlers để xử lý sự kiện

 • Hướng dẫn về việc sử dụng các event handlers để bắt và xử lý sự kiện khi người dùng tương tác với các trường input.
 • Ví dụ về việc sử dụng các event handlers như @submit, @reset, @focus, @blur, v.v.

Ví dụ và minh họa cách xử lý các sự kiện

 • Code ví dụ minh họa cách mà event handlers được sử dụng để xử lý các sự kiện.
 • Ví dụ cụ thể về việc xử lý sự kiện khi người dùng submit form, reset form, focus vào một trường input, blur ra khỏi một trường input, v.v.
<!-- Ví dụ về sử dụng event handler để xử lý sự kiện submit -->
<form @submit="handleSubmit">
 <input type="text">
 <button type="submit">Submit</button>
</form>

Lưu ý rằng ví dụ trên chỉ minh họa cách sử dụng event handlers để xử lý các sự kiện tương tác với form inputs.

Validation và Feedback bằng VueJs 2

Validation trong form

Giới thiệu về validation trong VueJS 2

 • Ý nghĩa và tầm quan trọng của validation trong form.

Sử dụng v-bind và v-if để hiển thị thông báo lỗi khi validation không thành công

 • Hướng dẫn về việc sử dụng v-bind để liên kết dữ liệu và v-if để điều khiển việc hiển thị thông báo lỗi khi validation không thành công.
 • Ví dụ minh họa về cách xử lý validation và hiển thị thông báo lỗi.
<!-- Ví dụ về hiển thị thông báo lỗi khi validation không thành công -->
<input type="text" v-model="username">
<p v-if="!isValidUsername">Tên người dùng không hợp lệ</p>

Feedback và xử lý thông báo

Cách hiển thị thông báo thành công hoặc lỗi cho người dùng

 • Giải thích cách hiển thị thông báo cho người dùng khi validation thành công hoặc không thành công.
 • Cách cung cấp phản hồi rõ ràng cho người dùng về trạng thái của form.

Thực hiện feedback cho người dùng khi họ nhập liệu vào form

 • Hướng dẫn về việc cung cấp feedback thời gian thực khi người dùng nhập liệu vào form.
 • Ví dụ về cách hiển thị thông báo thành công sau khi người dùng nhập liệu hợp lệ.
<!-- Ví dụ về feedback cho người dùng khi nhập liệu hợp lệ -->
<input type="email" v-model="email">
<p v-if="isValidEmail">Email hợp lệ!</p>

Nhớ rằng, ví dụ trên chỉ minh họa cách xử lý validation và cung cấp feedback cho người dùng.

Kết bài

Trong hướng dẫn này, mình đã tìm hiểu cách sử dụng Form Input Bindings trong VueJS 2, từ cú pháp đến cách thức kết hợp với các loại input khác nhau. Mình cũng tìm hiểu về xử lý sự kiện, validation và cung cấp feedback cho người dùng.

Việc sử dụng Form Input Bindings không chỉ giúp tạo ra các form linh hoạt và dễ bảo trì mà còn tăng trải nghiệm người dùng. Bằng cách áp dụng những kiến thức đã học vào dự án thực tế, bạn có thể tận dụng sức mạnh của VueJS 2 để xây dựng các ứng dụng web phong phú và hiệu quả.

Hãy thử áp dụng những gì bạn đã học vào các dự án của mình và khám phá thêm về các tính năng khác của VueJS để nâng cao kỹ năng phát triển của bạn. Chúc bạn thành công và tiếp tục khám phá sức mạnh của VueJS 2!

Cùng chuyên mục:

Bài tập VueJS 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Two-way binding trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Two-way binding trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Xử lý sự kiện trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Xử lý sự kiện trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Components trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Components trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

Các quy tắc trong VueJS 2

Các quy tắc trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Top