GIỚI THIỆU
CĂN BẢN
NÂNG CAO
VUEJS 2X CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Ref và Reactive trong VueJS 2

Trong VueJS 2, Ref và Reactive là hai khái niệm quan trọng không chỉ giúp mình tương tác với các phần tử DOM một cách linh hoạt mà còn giúp duy trì tính nhất quán của dữ liệu và giao diện.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Với Ref,mình có khả năng tham chiếu và tương tác trực tiếp với các phần tử DOM trong ứng dụng của mình. Còn Reactive, nó không chỉ đơn thuần là cách để theo dõi sự thay đổi của dữ liệu mà còn là cơ chế tự động cập nhật giao diện khi dữ liệu thay đổi.

Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về cách sử dụng Ref và Reactive trong VueJS 2, từ việc tận dụng chúng cho việc quản lý trạng thái ứng dụng đến các phương pháp tối ưu hóa hiệu suất và các lưu ý quan trọng khi áp dụng chúng vào dự án của bạn.

Ref và Reactive trong VueJS 2 là gì?

t E1 BA A3i 20xu E1 BB 91ng 20 2 jpg

Trong VueJS 2, Ref và Reactive là hai khái niệm quan trọng trong việc quản lý trạng thái và tương tác với các phần tử DOM cũng như dữ liệu trong ứng dụng.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • Ref: Ref là một cách để tạo ra một tham chiếu đến một phần tử DOM cụ thể trong template hoặc một giá trị khác cần theo dõi trong component. Nó cho phép mình truy cập và tương tác với các phần tử DOM hoặc giá trị một cách trực tiếp trong logic của Vue.

 • Reactive: Reactive là một cơ chế mạnh mẽ cho phép theo dõi sự thay đổi của dữ liệu. Khi một biến được gắn với Reactive, VueJS tự động theo dõi sự thay đổi của biến đó và cập nhật giao diện người dùng tự động mỗi khi giá trị thay đổi.

Sử dụng cả Ref và Reactive giúp VueJS duy trì tính nhất quán giữa trạng thái ứng dụng và giao diện người dùng, cũng như giúp tối ưu quá trình tương tác với DOM và quản lý dữ liệu trong ứng dụng VueJS.

Sự quan trọng của Ref và Reactive trong VueJS 2

Sự quan trọng của Ref và Reactive trong VueJS 2 nằm ở việc cung cấp cách tiếp cận linh hoạt và hiệu quả trong quản lý trạng thái và tương tác với giao diện người dùng và dữ liệu.

 • Ref: Đây là công cụ quan trọng cho việc tương tác với các phần tử DOM một cách trực tiếp trong VueJS. Ref cho phép mình thực hiện các thao tác như focus, thay đổi nội dung, hoặc thay đổi thuộc tính của các phần tử DOM trong logic của Vue một cách dễ dàng.

 • Reactive: Khái niệm này là trụ cột của tính nhất quán dữ liệu và giao diện trong VueJS. Khi một biến được gắn với Reactive, VueJS tự động theo dõi sự thay đổi của biến đó và cập nhật giao diện người dùng tự động mỗi khi giá trị thay đổi. Điều này giúp duy trì sự đồng bộ giữa trạng thái ứng dụng và hiển thị trên giao diện.

Việc hiểu và sử dụng đúng Ref và Reactive không chỉ giúp cho việc quản lý trạng thái và tương tác với giao diện một cách linh hoạt, mà còn giúp tối ưu hiệu suất của ứng dụng và giảm bớt những công việc lặp lại không cần thiết trong quá trình phát triển. Điều này tạo nên một cơ sở vững chắc cho việc xây dựng ứng dụng VueJS hiệu quả và dễ bảo trì.

Ref trong VueJS 2

Ref trong VueJS 2 được sử dụng để tạo ra một tham chiếu đến một phần tử DOM hoặc một giá trị cần theo dõi trong component.

Sử dụng Ref cho các phần tử DOM

<template>
 <div>
  <p ref="myParagraph">Hello, Ref!</p>
  <button @click="changeText">Change Text</button>
 </div>
</template>

<script>
export default {
 methods: {
  changeText() {
   // Sử dụng $refs để truy cập đến phần tử DOM thông qua Ref
   this.$refs.myParagraph.innerText = "Freetuts.net";
  }
 }
}
</script>

Sử dụng Ref cho giá trị cần theo dõi

<template>
 <div>
  <input type="text" v-model="inputValue" />
  <p>{{ inputValue }}</p>
 </div>
</template>

<script>
import { ref, watch } from 'vue';

export default {
 setup() {
  // Sử dụng Ref cho giá trị cần theo dõi
  const inputValue = ref('');

  // Sử dụng watch để theo dõi sự thay đổi của giá trị
  watch(inputValue, (newValue, oldValue) => {
   console.log('Input value changed:', newValue);
  });

  return {
   inputValue
  };
 }
}
</script>

Trong ví dụ thứ hai, mình sử dụng ref để tạo một biến inputValue để theo dõi giá trị của một input và hiển thị nó trong một đoạn văn bản <p>. Khi giá trị của input thay đổi, watch sẽ theo dõi và hiển thị giá trị mới trong console.

Cả hai ví dụ này giúp hiểu rõ cách sử dụng Ref trong VueJS 2 để tham chiếu đến các phần tử DOM và giá trị cần theo dõi trong components.

Reactive trong VueJS 2

Trong VueJS, Data Reactivity là khả năng tự động cập nhật giao diện người dùng khi dữ liệu thay đổi. Khi dữ liệu được thay đổi, Vue tự động cập nhật giao diện để phản ánh những thay đổi này.

Sự phản ứng của dữ liệu (Data Reactivity)

VueJS sử dụng trình theo dõi thay đổi (watcher) để theo dõi các thuộc tính trong dữ liệu. Khi các thuộc tính này thay đổi, Vue sẽ tự động cập nhật giao diện.

Cách Vue theo dõi các thay đổi

<template>
 <div>
  <p>{{ message }}</p>
  <button @click="changeMessage">Change Message</button>
 </div>
</template>

<script>
import { reactive } from 'vue';

export default {
 setup() {
  // Sử dụng reactive để tạo một object reactive
  const data = reactive({
   message: 'Initial message'
  });

  // Hàm thay đổi dữ liệu
  function changeMessage() {
   data.message = 'Hi';
  }

  return {
   message: data.message,
   changeMessage
  };
 }
}
</script>

Trong ví dụ này, mình sử dụng reactive để tạo một object có tính chất reactive. Khi thuộc tính message trong object data thay đổi, giao diện sẽ tự động cập nhật để hiển thị giá trị mới. Khi nhấn vào nút "Change Message", giá trị của message sẽ được thay đổi và giao diện sẽ được cập nhật tự động để hiển thị thông điệp mới.

Sự kết hợp giữa Ref và Reactive trong VueJS 2

Ref và Data Reactivity

Ref được sử dụng để tạo tham chiếu đến phần tử DOM hoặc giá trị cần theo dõi trong khi Reactive được sử dụng để tạo đối tượng có tính chất reactive, tự động cập nhật giao diện khi dữ liệu thay đổi.

Tận dụng Ref và Reactive cùng nhau

<template>
 <div>
  <input type="text" v-model="inputValue" ref="myInput" />
  <p>Input value: {{ inputValue }}</p>
  <button @click="changeInputValue">Change Input Value</button>
 </div>
</template>

<script>
import { ref, reactive } from 'vue';

export default {
 setup() {
  // Sử dụng ref cho phần tử input DOM
  const myInput = ref(null);

  // Sử dụng reactive cho dữ liệu cần theo dõi
  const data = reactive({
   inputValue: ''
  });

  // Hàm thay đổi dữ liệu
  function changeInputValue() {
   data.inputValue = 'New input value';
   // Thao tác với phần tử DOM thông qua ref
   myInput.value.focus();
  }

  return {
   inputValue: data.inputValue,
   changeInputValue,
   myInput
  };
 }
}
</script>

Trong ví dụ này, mình sử dụng ref để tạo tham chiếu đến phần tử input DOM và reactive để theo dõi giá trị của input. Khi giá trị của input thay đổi thông qua nút "Change Input Value", dữ liệu reactive sẽ được cập nhật và giao diện sẽ tự động hiển thị giá trị mới. Đồng thời, thông qua ref,mình cũng có thể tương tác với phần tử DOM, ví dụ như sử dụng .focus() để đặt con trỏ vào input khi giá trị thay đổi.

z5001286295289 6de37edfe8837139c22ff13a994a41a1 jpg

Sự kết hợp giữa Ref và Reactive cung cấp khả năng linh hoạt và quản lý tốt hơn cho việc tương tác với cả phần tử DOM và dữ liệu trong ứng dụng VueJS của bạn.

Ref và Reactive trong quản lý trạng thái ứng dụng trong VueJS 2

Ưu điểm khi sử dụng Ref và Reactive:

 1. Tính nhất quán và linh hoạt: Ref và Reactive kết hợp cho phép bạn quản lý cả trạng thái của các phần tử DOM và dữ liệu ứng dụng một cách nhất quán.
 2. Tương tác với phần tử DOM dễ dàng: Ref giúp tham chiếu và tương tác trực tiếp với các phần tử DOM, thực hiện các thao tác như focus, thay đổi nội dung, hoặc thay đổi thuộc tính của phần tử.
 3. Tự động cập nhật giao diện: Reactive giúp tự động cập nhật giao diện khi dữ liệu thay đổi, giúp giữ cho trạng thái ứng dụng và giao diện luôn đồng bộ.

Sử dụng trong quản lý trạng thái của ứng dụng VueJS

<template>
 <div>
  <input type="text" v-model="inputValue" ref="myInput" />
  <p>Input value: {{ inputValue }}</p>
  <button @click="changeInputValue">Change Input Value</button>
 </div>
</template>

<script>
import { ref, reactive } from 'vue';

export default {
 setup() {
  const myInput = ref(null);
  const data = reactive({
   inputValue: ''
  });

  function changeInputValue() {
   data.inputValue = 'New input value';
   myInput.value.focus();
  }

  return {
   inputValue: data.inputValue,
   changeInputValue,
   myInput
  };
 }
}
</script>

Các best practice khi sử dụng Ref và Reactive

 • Hạn chế sử dụng ref: Ref nên được sử dụng khi không thể tránh khỏi khi tương tác với phần tử DOM. Tránh việc quá sử dụng ref để duy trì sự nhất quán của ứng dụng.
 • Chia nhỏ component: Tách component ra sao cho mỗi component chỉ chịu trách nhiệm quản lý một phần nhỏ của trạng thái và giao diện.
 • Sử dụng reactive chỉ khi cần thiết: Không cần thiết phải làm mọi thứ reactive. Chỉ sử dụng reactive cho các dữ liệu cần theo dõi và cần tự động cập nhật giao diện.

Việc áp dụng các best practice này sẽ giúp ứng dụng của bạn duy trì được tính nhất quán, dễ bảo trì và hiệu quả trong quản lý trạng thái.

Hiệu Suất và tối ưu hóa trong VueJS 2

Tối ưu hiệu suất với Ref và Reactive:

 • Ref: Sử dụng Ref một cách có chọn lọc cho các trường hợp cần thiết để tương tác trực tiếp với phần tử DOM, tránh sử dụng quá nhiều và duy trì một số lượng ref thấp hơn để giữ cho ứng dụng nhẹ nhàng.
 • Reactive: Sử dụng Reactive cho những dữ liệu cần thiết và cần tự động cập nhật giao diện. Tránh việc làm cho mọi thứ trở nên reactive vì điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất.

Phương pháp tối ưu hóa khi sử dụng Ref và Reactive:

 • Lazy Loading: Tối ưu hóa việc tải các thành phần và dữ liệu bằng cách sử dụng Lazy Loading, chỉ tải và render các thành phần khi cần thiết.
 • Throttling và Debouncing: Sử dụng throttling và debouncing để kiểm soát lượng thay đổi và tránh việc cập nhật giao diện quá nhiều lần trong một khoảng thời gian ngắn.
 • Memoization: Sử dụng memoization để lưu kết quả của các tính toán để tránh tính toán lại nếu không cần thiết.

Lưu ý và cảnh báo khi sử dụng Ref và Reactive để tối ưu hiệu suất:

 • Watchers: Cẩn thận khi sử dụng watchers với các object lớn hoặc nhiều data properties, vì việc theo dõi quá nhiều sự thay đổi có thể ảnh hưởng đến hiệu suất.
 • Số lượng reactive data: Giữ cho số lượng dữ liệu reactive ở mức tối thiểu, chỉ làm cho những dữ liệu cần thiết trở thành reactive để giữ cho hiệu suất cao.
 • Unnecessary Rerenders: Tránh việc kích hoạt không cần thiết các renders lại (re-renders) bằng cách kiểm tra cẩn thận xem liệu sự thay đổi có thực sự ảnh hưởng đến giao diện hay không.

Bằng cách tuân thủ các phương pháp tối ưu hóa và lưu ý trên, bạn có thể tối ưu hiệu suất của ứng dụng VueJS khi sử dụng Ref và Reactive, đồng thời đảm bảo rằng ứng dụng vẫn duy trì được trải nghiệm người dùng mượt mà và nhanh chóng.

Kết bài

Việc sử dụng Ref và Reactive trong VueJS 2 đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý trạng thái, tương tác với phần tử DOM, và duy trì hiệu suất của ứng dụng.

Nhờ Ref, mình có thể dễ dàng tham chiếu và tương tác với các phần tử DOM một cách linh hoạt. Reactive giúp tự động cập nhật giao diện khi dữ liệu thay đổi, tạo ra một trải nghiệm người dùng mượt mà và nhất quán.

Tuy nhiên, việc sử dụng Ref và Reactive cần phải được thực hiện cẩn thận để tối ưu hiệu suất của ứng dụng. Việc chọn lọc cẩn thận khi sử dụng Ref, chỉ định những phần tử cần thiết để tham chiếu, và sử dụng Reactive một cách hợp lý sẽ giúp tránh được các vấn đề về hiệu suất.

Với việc tuân thủ các best practice và phương pháp tối ưu hóa, mình có thể xây dựng các ứng dụng VueJS hiệu quả và mượt mà, giúp cải thiện trải nghiệm người dùng và dễ dàng bảo trì trong quá trình phát triển.

Nhớ rằng, việc hiểu và áp dụng linh hoạt Ref và Reactive không chỉ làm tăng sức mạnh cho ứng dụng của bạn mà còn giúp bạn xây dựng và duy trì một mã nguồn dễ đọc, hiệu quả và dễ bảo trì.

Cùng chuyên mục:

Bài tập VueJS 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Two-way binding trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Two-way binding trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Xử lý sự kiện trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Xử lý sự kiện trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Components trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Components trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

Các quy tắc trong VueJS 2

Các quy tắc trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Top