VUE API REFERENCE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Sử dụng Axios Interceptors trong VueJS 2

Trong bài tập này, mình sẽ thực hiện tích hợp Axios Interceptors để tự động thêm xác thực vào mọi request trong ứng dụng VueJS 2. Điều này giúp quản lý xác thực một cách hiệu quả và đồng nhất trên toàn ứng dụng.

Bước 1: Cài đặt Axios và Vue Router

Trước tiên, bạn cần cài đặt Axios và Vue Router. Mở terminal và chạy lệnh sau:

npm install axios vue-router

z5083691960973 f64270491a3fa456d375e6b6bdeb373f jpg

Bước 2: Tạo Axios Instance và Vue Router

Tạo axiosInstance.js để quản lý Axios:

// src/services/axiosInstance.js
import axios from 'axios';

const axiosInstance = axios.create({
 baseURL: 'https://api.example.com', // Điều chỉnh baseURL cho phù hợp với API của bạn
 timeout: 5000, // Điều chỉnh timeout nếu cần thiết
});

// Lưu trữ token và kiểm tra xác thực
let authToken = null;

export const setAuthToken = (token) => {
 authToken = token;
 axiosInstance.defaults.headers.common['Authorization'] = `Bearer ${token}`;
};

export default axiosInstance;

Tạo router/index.js để quản lý Vue Router:

// src/router/index.js
import Vue from 'vue';
import VueRouter from 'vue-router';
import Home from '../views/Home.vue';

Vue.use(VueRouter);

const routes = [
 {
  path: '/',
  name: 'Home',
  component: Home,
 },
 // Thêm các routes khác nếu cần
];

const router = new VueRouter({
 routes,
});

export default router;

Bước 3: Sử dụng Axios Interceptors và Vue Router

Chỉnh sửa main.js để kết hợp Vue Router và Axios:

// src/main.js
import Vue from 'vue';
import App from './App.vue';
import router from './router'; // Import Vue Router instance
import axiosInstance, { setAuthToken } from './services/axiosInstance'; // Import Axios instance

Vue.config.productionTip = false;

// Gọi hàm setAuthToken để lưu trữ token khi người dùng đăng nhập
setAuthToken('your_token_here'); // Thay 'your_token_here' bằng token thực tế

// Sử dụng Axios Interceptors để thêm xác thực vào mỗi request trước khi nó được gửi đi
axiosInstance.interceptors.request.use(
 (config) => {
  // Thực hiện bất kỳ xử lý trước khi gửi request (nếu cần)
  return config;
 },
 (error) => {
  // Xử lý lỗi nếu có
  return Promise.reject(error);
 }
);

new Vue({
 render: (h) => h(App),
 router, // Sử dụng Vue Router
}).$mount('#app');

Bước 4: Tạo Component và View (ví dụ)

Tạo views/Home.vue:

<!-- src/views/Home.vue -->
<template>
 <div>
  <h1>Welcome to Home</h1>
  <!-- Nội dung component -->
 </div>
</template>

<script>
export default {
 name: 'Home',
};
</script>

<style>
/* CSS styles (nếu cần) */
</style>

Bài tập này giúp bạn tích hợp Axios Interceptors để thêm xác thực vào mỗi request trong VueJS 2. Việc này là quan trọng để đơn giản hóa quá trình xác thực trong ứng dụng của bạn. Đừng quên thay thế token thực tế và tùy chỉnh các cài đặt theo dự án của bạn. Chúc mừng, bạn đã thành công!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập VueJS 2: Two-way binding trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Two-way binding trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Xử lý sự kiện trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Xử lý sự kiện trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Components trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Components trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

Các quy tắc trong VueJS 2

Các quy tắc trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Ref và Reactive trong VueJS 2

Ref và Reactive trong VueJS 2

Top