VUE API REFERENCE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thực hiện các loại Request (GET, POST, PUT, DELETE) trong VueJS 2

Trong bài tập này, mình sẽ mở rộng ứng dụng từ bài 1 để thực hiện các loại request khác nhau như GET, POST, PUT và DELETE. Điều này giúp mình hiểu rõ cách thực hiện các thao tác cơ bản với API và tích hợp chúng vào ứng dụng VueJS 2 của mình.

Các bước thực hiện các loại Request trong VueJS 2

z5083790182584 bded1d9664a64348f30090bde62a41d0 jpg

Bước 1: Tạo Component và Routes

Tạo Component cho mỗi loại Request

// src/components/GetRequest.vue
<template>
 <div>
  <h2>GET Request</h2>
  <!-- Hiển thị kết quả của GET request -->
  <p>{{ responseData }}</p>
  <button @click="fetchData">Fetch Data</button>
 </div>
</template>

<script>
export default {
 data() {
  return {
   responseData: '',
  };
 },
 methods: {
  fetchData() {
   // Sử dụng Axios hoặc Fetch API để thực hiện GET request
   // Sau khi nhận được dữ liệu, cập nhật biến responseData
  },
 },
};
</script>

Tạo các component tương tự cho POST, PUT và DELETE, chỉ cần thay đổi tên và nội dung tương ứng.

Tạo routes trong router/index.js:

// src/router/index.js
import Vue from 'vue';
import VueRouter from 'vue-router';
import GetRequest from '../components/GetRequest.vue';
import PostRequest from '../components/PostRequest.vue';
import PutRequest from '../components/PutRequest.vue';
import DeleteRequest from '../components/DeleteRequest.vue';

Vue.use(VueRouter);

const routes = [
 { path: '/get-request', component: GetRequest },
 { path: '/post-request', component: PostRequest },
 { path: '/put-request', component: PutRequest },
 { path: '/delete-request', component: DeleteRequest },
 // Thêm các routes khác nếu cần
];

const router = new VueRouter({
 routes,
});

export default router;

Bước 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API để thực Hiện Request

Sử dụng Axios trong Component:

// src/components/GetRequest.vue
<template>
 <div>
  <h2>GET Request</h2>
  <p>{{ responseData }}</p>
  <button @click="fetchData">Fetch Data</button>
 </div>
</template>

<script>
import axios from 'axios';

export default {
 data() {
  return {
   responseData: '',
  };
 },
 methods: {
  async fetchData() {
   try {
    // Thực hiện GET request với Axios
    const response = await axios.get('https://api.example.com/data');
    this.responseData = response.data;
   } catch (error) {
    console.error('Error fetching data:', error);
   }
  },
 },
};
</script>

Tương tự, sử dụng Axios trong các component khác để thực hiện POST, PUT và DELETE request.

Sử dụng Fetch API (Nếu chọn sử dụng Fetch):

// src/components/GetRequest.vue
<template>
 <div>
  <h2>GET Request</h2>
  <p>{{ responseData }}</p>
  <button @click="fetchData">Fetch Data</button>
 </div>
</template>

<script>
export default {
 data() {
  return {
   responseData: '',
  };
 },
 methods: {
  async fetchData() {
   try {
    // Thực hiện GET request với Fetch API
    const response = await fetch('https://api.example.com/data');
    const data = await response.json();
    this.responseData = data;
   } catch (error) {
    console.error('Error fetching data:', error);
   }
  },
 },
};
</script>

Bước 3: tích hợp các Component vào ứng dụng

Chỉnh sửa App.vue để hiển thị các Component:

// src/App.vue
<template>
 <div id="app">
  <router-view></router-view>
 </div>
</template>

<script>
export default {
 name: 'App',
};
</script>

<style>
/* CSS styles (if any) */
</style>

Bước 4: Tích hợp Vue Router và Axios vào main.js

Chỉnh sửa main.js:

// src/main.js
import Vue from 'vue';
import App from './App.vue';
import router from './router'; // Import Vue Router instance
import axios from 'axios'; // Import Axios

Vue.config.productionTip = false;

// Sử dụng Axios mặc định để gửi request
Vue.prototype.$http = axios;

new Vue({
 render: (h) => h(App),
 router, // Sử dụng Vue Router
}).$mount('#app');

Kết quả:

z5083782806095 c070ddce3a8dbf605ba5a6860420ec07 jpg

z5083789447907 e0fea3a1b120d63ff8b7a5bd0062b71c jpg

Trong bài tập này, mình đã mở rộng ứng dụng VueJS 2 để thực hiện các loại request khác nhau như GET, POST, PUT và DELETE. Bằng cách sử dụng Vue Router và Axios hoặc Fetch API, mình có thể tích hợp các tính năng này một cách linh hoạt và hiệu quả. Chúc mừng bạn đã thành công!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập VueJS 2: Two-way binding trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Two-way binding trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Xử lý sự kiện trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Xử lý sự kiện trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Components trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Components trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

Các quy tắc trong VueJS 2

Các quy tắc trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Ref và Reactive trong VueJS 2

Ref và Reactive trong VueJS 2

Top