REACTJS EXAMPLE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một component PasswordStrengthChecker trong ReactJS

An toàn mật khẩu là một chủ đề quan trọng trong phát triển ứng dụng web ngày nay. Trong bài tập này, mình sẽ xây dựng một Password Strength Checker bằng ReactJS để giúp người dùng đánh giá độ mạnh của mật khẩu họ đang sử dụng. Tạo một component PasswordStrengthChecker có chứa một ô nhập mật khẩu (input). Khi người dùng nhập mật khẩu, hiển thị mức độ mạnh yếu của mật khẩu dựa trên các quy tắc nhất định (ví dụ: ít nhất 8 ký tự, có chữ hoa, chữ thường, số, và ký tự đặc biệt).

Password Strength Checker bằng ReactJS

File: src/components/PasswordStrengthChecker.js

import React, { useState } from 'react';
import './PasswordStrengthChecker.css';

const PasswordStrengthChecker = () => {
 const [password, setPassword] = useState('');

 const calculateStrength = () => {
  const hasUpperCase = /[A-Z]/.test(password);
  const hasLowerCase = /[a-z]/.test(password);
  const hasDigit = /\d/.test(password);
  const hasSpecialChar = /[!@#$%^&*()_+{}\[\]:;<>,.?~\\/-]/.test(password);

  if (password.length >= 8 && hasUpperCase && hasLowerCase && hasDigit && hasSpecialChar) {
   return 'Mạnh';
  } else if (password.length >= 6 && (hasUpperCase || hasLowerCase) && (hasDigit || hasSpecialChar)) {
   return 'Trung bình';
  } else {
   return 'Yếu';
  }
 };

 const handlePasswordChange = (e) => {
  setPassword(e.target.value);
 };

 return (
  <div className="password-strength-checker">
   <label htmlFor="passwordInput">Password:</label>
   <input
    type="password"
    id="passwordInput"
    value={password}
    onChange={handlePasswordChange}
   />
   <p>Password Strength: {calculateStrength()}</p>
  </div>
 );
};

export default PasswordStrengthChecker;

File: src/components/PasswordStrengthChecker.css

/* src/components/PasswordStrengthChecker.css */

.password-strength-checker {
 padding: 20px;
 border: 1px solid #ccc;
 margin-top: 20px;
}

/* Style cho input và label */
label {
 display: block;
 margin-bottom: 10px;
}

input {
 width: 100%;
 padding: 8px;
 margin-bottom: 10px;
}

/* Hiển thị mức độ mạnh yếu của mật khẩu */
p {
 font-weight: bold;
 color: #333;
}

File: src/App.js

import React from 'react';
import PasswordStrengthChecker from './components/PasswordStrengthChecker';

const App = () => {
 return (
  <div>
   <h1>ReactJS Handling Events Exercises</h1>
   <PasswordStrengthChecker />
   {/* Import và thêm các component khác ở đây */}
  </div>
 );
};

export default App;

File: src/index.js

import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom';
import App from './App';
import './index.css';

ReactDOM.render(
 <React.StrictMode>
  <App />
 </React.StrictMode>,
 document.getElementById('root')
);

Kết quả:

z5123515966481 9749a001a38934484aed8959baeeaa21 jpg

z5123517189689 49c11c9be5b18c4b9023f21579dbc4e0 jpg

z5123522499748 35b02a09289dbae57947cb478e49e167 jpg

Mình đã thành công tạo ra một Password Strength Checker sử dụng ReactJS. Component này không chỉ giúp người dùng kiểm tra độ mạnh của mật khẩu mà còn là một ví dụ tốt về cách sử dụng các sự kiện (event) trong React để tương tác với người dùng.

Hãy tiếp tục thực hành và áp dụng những kiến thức đã học vào các dự án ReactJS của bạn!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

Top