Home > C / C++ > Các hàm C / C++ > Hàm acos() trong C / C++

Hàm acos() trong C / C++

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu hàm acos() trong C / C++, đây là hàm dùng để tính cosin trong C và C++.

Đây là hàm nằm trong thư viện math của C++, vì vậy trước khi sử dụng bạn phải import nó vào ở đầu file bằng cách sử dụng lênh include.

#include <math.h>

1. Cú pháp hàm acos() trong C / C++

Trước tiên chúng ta hãy tìm acos() là gì? acos() là một hàm có sẵn trong C++ STL và nó giống như hàm nghịch đảo của cosine trong toán học. Hàm acos() trả về các giá trị trong khoảng [0,x] (trong đó x là một góc được tính bằng Radians)

Cú pháp:

acos(data_type x)

Trong đó x là giá trị cần truyền vào, có hai dạng đó là Degrees (độ) và Radians.

2. Các ví dụ hàm acos() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng hàm acos(). Để dễ so sánh mình sẽ thực hiện tính theo cả Degrees (độ) và Radians.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình thực hiện khai báo biến x và khởi tạo giá trị cho nó là 1. Sau đó sử dụng hàm acos() để tính acos(x).

Sau khi tính được kết quả mình sẽ hiển thị theo hai dạng đó là Radians và Degrees (độ) bằng cách nhân với 180 và chia cho số pi là 3.14.

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
int main() {
 //khai báo biến x kiểu double và gán giá trị cho nó bằng 1
 double x = 1;
 //sử dụng hàm acos() để tính acos(x) và gán kết quả cho biến result
 double result = acos(x);
 // hiển thị kết quả dưới dạng Radians
 cout << "acos(1) = " << result <<" radians (tính theo Radians)" << endl;
 // để hiển thị dạng Degrees ta nhân kết quả với 180 và chia cho 3.141592 (số pi)
 cout << "acos(1) = " << result * 180 / 3.141592 << " degrees (tính theo độ)" << endl;

 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

acos 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình sẽ khai báo và khởi tạo cho biến x = -1 để các bạn có thể so sánh với ví dụ 1 nhé.

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
int main() {
 //khai báo biến x kiểu double và gán giá trị cho nó bằng 1
 double x = -1;
 //sử dụng hàm acos() để tính acos(x) và gán kết quả cho biến result
 double result = acos(x);
 // hiển thị kết quả dưới dạng Radians
 cout << "acos(-1) = " << result <<" radians (tính theo Radians)" << endl;
 // để hiển thị dạng Degrees ta nhân kết quả với 180 và chia cho 3.141592 (số pi)
 cout << "acos(-1) = " << result * 180 / 3.141592 << " degrees (tính theo độ)" << endl;

 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

acos 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về hàm acos() trong C / C++. Các bạn hãy vận dụng nó trong các bài toán thực tế nhé, chúc các bạn thành công !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Danh sách các hàm
Hàm acos() trong C / C++
Hàm asin() trong C / C++
Hàm atan() trong C / C++
Hàm cbrt() trong C / C++
Hàm ceil() trong C / C++
Hàm abs() trong C / C++
Hàm cos() trong C / C++
Hàm exp() trong C / C++
Hàm fmax() và fmin() trong C / C++
Hàm log() trong C / C++
Hàm pow() trong C / C++
Hàm round() trong C / C++
Hàm sqrt() trong C / C++
Hàm sin() trong C / C++

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP