Home > C / C++ > Các hàm C / C++ > Hàm ceil() trong C / C++

Hàm ceil() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm ceil() trong C / C++. Hàm ceil() là một hàm rất phổ biến được sử dụng rất nhiều trong lập trình, nhất là các bài tập về toán học.

Hàm ceil() là một hàm có sẵn trong thư viện math, vì vậy hãy import thư viện và sử dụng nó nhé: #include<math.h>

1. Cú pháp hàm ceil() trong C / C++

Hàm ceil() là hàm được sử dụng để làm tròn số nguyên gần nhất. Một số được truyền vào hàm ceil sẽ được làm tròn lên một đơn vị nếu nó có phần thập phân.

Cú pháp:

ceil(data_type x)

Trong đó x là một số được truyền vào để làm tròn, có thể là số nguyên hoặc số thực.

2. Cách dùng hàm ceil() trong C / C++ làm tròn số

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng hàm ceil() trong C / C++ để các bạn có thể so sánh kết quả nhé.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ khai báo và khởi tạo giá trị cho biến x là 10.25, sau đó gọi ham ceil() để làm tròn x.

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
 //khai báo và khởi tạo giá trị cho biến x là 10.25
 double x = 10.25, result;
 //sử dụng hàm ceil() để làm tròn số x
 result = ceil(x);
 //hiển thị kết quả ra màn hình
 cout << "Số " << x << " sau khi được làm trong là: " << result << endl;
 
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

ceil 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình sẽ thay đổi giá trị của x thành -5.7 để các bạn dễ so sánh với ví dụ 1 nhé.

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
 //khai báo và khởi tạo giá trị cho biến x là -5.7
 double x = -5.7, result;
 //sử dụng hàm ceil() để làm tròn số x
 result = ceil(x);
 //hiển thị kết quả ra màn hình
 cout << "Số " << x << " sau khi được làm trong là: " << result << endl;
 
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

ceil 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về hàm ceil() trong C / C++. Đây là một hàm rất quan trọng vì vậy hãy luyện tập nhiều để sử dụng nó một cách thành thạo nhé, chúc các bạn thành công !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Danh sách các hàm
Hàm acos() trong C / C++
Hàm asin() trong C / C++
Hàm atan() trong C / C++
Hàm cbrt() trong C / C++
Hàm ceil() trong C / C++
Hàm abs() trong C / C++
Hàm cos() trong C / C++
Hàm exp() trong C / C++
Hàm fmax() và fmin() trong C / C++
Hàm log() trong C / C++
Hàm pow() trong C / C++
Hàm round() trong C / C++
Hàm sqrt() trong C / C++
Hàm sin() trong C / C++

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP