CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm pow() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm pow() trong C / C++. Đây là hàm rất phổ biến trong các bài tập liên quan đến tính toán và được sử dụng nhiều khi bắt đầu học một ngôn ngữ lập trình nào đó.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm pow() là hàm có sẵn trong thư viện math, vậy nên trước khi sử dụng nó hãy import thư viện vào đã nhé: #include<math.h>

Cú pháp hàm pow() trong C / C++

Hàm pow() là hàm được sử dụng để tính lũy thừa giữa hai số x và y.

Cú pháp:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

pow(x,y)

trong đó x là hệ số và y là số mũ

Ví dụ hàm pow() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng hàm pow() để các bạn có thể so sánh kết quả nhé.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ tạo hai biến là x và y, sau đó khởi tạo giá trị cho nó lần lượt là 3 và 2. Thực hiện gọi hàm pow(x, y) để tính 3 ^ 2.

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
 //khai báo và khởi tạo cho biến x = 3, y = 2
 double x = 3, y = 2, result;
 //sử dụng hàm pow() để tính x^y
	result = pow(x, y);
	//hiển thị kết quả ra màn hình
	cout << x << "^" << y << " = " << result;
 
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

pow 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình sẽ thay đổi giá trị của y thành -2, các bạn hãy xem kết quả như thế nào nhé.

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
 //khai báo và khởi tạo cho biến x = 3, y = -2
 double x = 3, y = -2, result;
 //sử dụng hàm pow() để tính x^y
	result = pow(x, y);
	//hiển thị kết quả ra màn hình
	cout << x << "^" << y << " = " << result;
 
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

pow 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm pow() trong C / C++. Đây là một hàm rất quan trong vì nó được sử dụng rất nhiều khi bắt đầu học một ngôn ngữ lập trình. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các hàm thông dụng khác trong C / C++, hãy chú ý theo dõi nhé !!!

Danh sách các hàm

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thông dụng của Map trong C++

[STL] Các hàm thông dụng của Map trong C++

Top