Home > C / C++ > Các hàm C / C++ > Hàm cos() trong C / C++

Hàm cos() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu hàm cos() trong C / C++, hàm có công dụng tính giá trị cosin của một góc, được sử dụng trong các bài toán lượng giác.

Hàm cos() là một hàm có sẵn trong thư viện math, vì vậy hãy import thư viện trước khi sử dụng nó nhé: #include<math.h>

Cú pháp hàm cos() trong C / C++

Hàm cos() là hàm được sử dụng để tính giá trị cosin của một góc. Hàm trả về các giá trị trong khoảng [-1,1].

Cú pháp:

cos(data_type x)

Trong đó x là một số được truyền vào có thể là số nguyên hoặc số thực.

Ví dụ hàm cos() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng hàm cos() để dễ so sánh kết quả nhé.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ khai báo và khởi tạo giá trị cho biến x là 2.3, sau đó gọi hàm cos() để tính giá trị cosine của x.

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
 //khai báo và khởi tọa biến x với giá trị là x = 2.3
 double x = 2.3; 
 //gọi hàm cos() để tính giá trị cosine của x rồi hiển thị ra màn hình
 cout << "Giá trị cosine của x = 2.3 là "<< cos(x) << endl; 
 
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

cos 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình sẽ thay đổi giá trị của x thành 1.

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
 //khai báo và khởi tọa biến x với giá trị là x = 1
 double x = 1; 
 //gọi hàm cos() để tính giá trị cosine của x rồi hiển thị ra màn hình
 cout << "Giá trị cosine của x = 1 là "<< cos(x) << endl; 
 
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

cos 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm cos() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng khá nhiều trong các bài toán lượng giác, vì vậy hãy luyện tập thật nhiều để nhớ nó nhé, chúc các bạn thành công !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Danh sách các hàm
Hàm acos() trong C / C++
Hàm asin() trong C / C++
Hàm atan() trong C / C++
Hàm cbrt() trong C / C++
Hàm ceil() trong C / C++
Hàm abs() trong C / C++
Hàm cos() trong C / C++
Hàm exp() trong C / C++
Hàm fmax() và fmin() trong C / C++
Hàm log() trong C / C++
Hàm pow() trong C / C++
Hàm round() trong C / C++
Hàm sqrt() trong C / C++
Hàm sin() trong C / C++

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP