Home > C / C++ > Các hàm C / C++ > Hàm sin() trong C / C++

Hàm sin() trong C / C++

Trong bài chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm sin() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng trong các bài toán lượng giác.

Hàm sin() là hàm có sẵn trong thư viện math, vì vậy trước khi sử dụng nó hãy khai báo thư viện đã nhé: #include<math.h>

Cú pháp hàm sin() trong C/ C++

Hàm sin() có giá trị trả về trong khoảng [-1, 1], giá trị trả về có dạng double, float hoặc long.

Cú pháp:

sin(data_type x)

Trong đó x là một tham số truyền vào để tính sin.

Cách dùng hàm sin() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng hàm sin() để các bạn có thể so sánh kết quả nhé.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ khai báo và khởi tạo giá trị cho biến x = -1, sau đó gọi hàm sin() để tính sin x.

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
 //khai báo vả khởi tạo giá trị cho x = -1
 int x = -1;
 double result;
 //Sử dụng hàm sin() để tính sin x
 result = sin(x);
 //hiển thị kết quả ra màn hình
 cout << "sin("<<x<<") = " << result << endl;
 
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

sin 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình sẽ thay đổi giá trị của x thành 25 để các bạn có thể so sánh với ví dụ 1 nhé.

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
 //khai báo vả khởi tạo giá trị cho x = 25
 int x = 25;
 double result;
 //Sử dụng hàm sin() để tính sin x
 result = sin(x);
 //hiển thị kết quả ra màn hình
 cout << "sin("<<x<<") = " << result << endl;
 
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

sin 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm sin() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng khá nhiều trong các bài toán lượng giác, vì vậy hãy luyện tập thật nhiều nhé. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các hàm thông dụng khác trong C / C++, hãy chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Danh sách các hàm
Hàm acos() trong C / C++
Hàm asin() trong C / C++
Hàm atan() trong C / C++
Hàm cbrt() trong C / C++
Hàm ceil() trong C / C++
Hàm abs() trong C / C++
Hàm cos() trong C / C++
Hàm exp() trong C / C++
Hàm fmax() và fmin() trong C / C++
Hàm log() trong C / C++
Hàm pow() trong C / C++
Hàm round() trong C / C++
Hàm sqrt() trong C / C++
Hàm sin() trong C / C++

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP