CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm atan() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm atan() trong C / C++. Đây là hàm để tính giá trị arctan của một góc trong toán học.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm atan() là hàm có sẵn trong thư viện math, vì vậy để sử dụng nó ta cần import nó vào đã nhé bằng cách sử dụng câu lệnh #include<math.h> ở đầu file.

1. Cú pháp hàm atan() trong C / C++

Hàm atan() được sử dụng để tìm giá trị arctan của một số. Có nghĩa là cung cấp cho hàm này một giá trị, thì nó sẽ trả về góc tính bằng radians tương ứng với giá trị đó.

Hàm này chấp nhận tất cả các số thực và trả về các giá trị trong khoảng [-pi / 2, +pi / 2].

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Cú pháp:

atan(data_type x)

Trong đó x là giá trị số thực dấu chấm động.

2. Cách dùng hàm atan() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng hàm atan() trong C / C++. Để có thể so sánh mình sẽ thực hiện hiển thị kết quả dưới dạng Degrees và Radians.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình thực hiện khai báo và khởi tạo giá trị x = 57.74, sau đó sử dụng hàm atan() để tính giá trị arctan của 57.74.

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
 //khai báo và khởi tạo biến x với giá trị là 57.74
 double x = 57.74, result;
 //sử dụng hàm atan() để tính atan(x) sau đó gán giá trị cho biến result
 result = atan(x);
 //hiển thị kết quả dưới dạng radians
 cout << "atan("<<x<<") = " << result << " radians (tính theo radians)" << endl;
 // hiển thị kết quả dưới dạng degrees bằng cách nhân với 180 và chia cho số pi
 cout << "atan("<<x<<") = " << result * 180 / 3.1415 << " degrees (tính theo độ)" << endl;
 
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

atan 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình sẽ thay đổi giá trị x thành 1 để các bạn có thể so sánh với ví dụ 1 nhé.

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

 int main()
{
 //khai báo và khởi tạo biến x với giá trị là 1
 double x = 1, result;
 //sử dụng hàm atan() để tính atan(x) sau đó gán giá trị cho biến result
 result = atan(x);
 //hiển thị kết quả dưới dạng radians
 cout << "atan("<<x<<") = " << result << " radians (tính theo radians)" << endl;
 // hiển thị kết quả dưới dạng degrees bằng cách nhân với 180 và chia cho số pi
 cout << "atan("<<x<<") = " << result * 180 / 3.1415 << " degrees (tính theo độ)" << endl;
 
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

atan 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về công dụng của hàm atan() trong C / C++ là gì, cũng như cách thức hoạt động của nó. Ở các bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các hàm thông dụng khác, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Danh sách các hàm

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top