CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm atan() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm atan() trong C / C++. Đây là hàm để tính giá trị arctan của một góc trong toán học.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm atan() là hàm có sẵn trong thư viện math, vì vậy để sử dụng nó ta cần import nó vào đã nhé bằng cách sử dụng câu lệnh #include<math.h> ở đầu file.

1. Cú pháp hàm atan() trong C / C++

Hàm atan() được sử dụng để tìm giá trị arctan của một số. Có nghĩa là cung cấp cho hàm này một giá trị, thì nó sẽ trả về góc tính bằng radians tương ứng với giá trị đó.

Hàm này chấp nhận tất cả các số thực và trả về các giá trị trong khoảng [-pi / 2, +pi / 2].

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Cú pháp:

atan(data_type x)

Trong đó x là giá trị số thực dấu chấm động.

2. Cách dùng hàm atan() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng hàm atan() trong C / C++. Để có thể so sánh mình sẽ thực hiện hiển thị kết quả dưới dạng Degrees và Radians.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình thực hiện khai báo và khởi tạo giá trị x = 57.74, sau đó sử dụng hàm atan() để tính giá trị arctan của 57.74.

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
 //khai báo và khởi tạo biến x với giá trị là 57.74
 double x = 57.74, result;
 //sử dụng hàm atan() để tính atan(x) sau đó gán giá trị cho biến result
 result = atan(x);
 //hiển thị kết quả dưới dạng radians
 cout << "atan("<<x<<") = " << result << " radians (tính theo radians)" << endl;
 // hiển thị kết quả dưới dạng degrees bằng cách nhân với 180 và chia cho số pi
 cout << "atan("<<x<<") = " << result * 180 / 3.1415 << " degrees (tính theo độ)" << endl;
 
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

atan 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình sẽ thay đổi giá trị x thành 1 để các bạn có thể so sánh với ví dụ 1 nhé.

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

 int main()
{
 //khai báo và khởi tạo biến x với giá trị là 1
 double x = 1, result;
 //sử dụng hàm atan() để tính atan(x) sau đó gán giá trị cho biến result
 result = atan(x);
 //hiển thị kết quả dưới dạng radians
 cout << "atan("<<x<<") = " << result << " radians (tính theo radians)" << endl;
 // hiển thị kết quả dưới dạng degrees bằng cách nhân với 180 và chia cho số pi
 cout << "atan("<<x<<") = " << result * 180 / 3.1415 << " degrees (tính theo độ)" << endl;
 
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

atan 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về công dụng của hàm atan() trong C / C++ là gì, cũng như cách thức hoạt động của nó. Ở các bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các hàm thông dụng khác, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Danh sách các hàm

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Top