CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm fmax() và fmin() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm fmax và fmin trong C / C++. Đây là hai hàm cơ bản khi các bạn bắt đầu học một ngôn ngữ nào đó.

Hàm fmax() và fmin() là hàm có sẵn trong thư viện math, vì vậy hãy import thư viện math trước khi sử dụng nó nhé: #include <math.h>

Cú pháp hàm fmax() và fmin() trong C / C++

Hàm fmax() là hàm được sử dụng để so sánh hai số a và b, trong đó a và b là hai số được truyền vào hàm. Hàm sẽ so sánh và trả về số lớn nhất trong hai số.

Tương tự như vậy thì hàm fmin được dùng để so sánh và trả về số nhỏ nhất trong hai số.

Cú pháp:

//tìm giá trị lớn nhất trong x và y
fmax(x, y)
//tìm giá trị nhỏ nhất trong x và y
fmin(x, y)

Trong đó x và y là hai số được truyền vào, có thể là số nguyên hoặc số thực.

Ví dụ hàm fmax() và fmin() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng hai hàm fmax() và fmin() để các bạn biết được cách thức hoạt động của nó nhé.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ sử dụng hàm fmax() để tìm số lớn nhất trong hai số x = 4 và y = 10. Sau đó hiển thị số lớn nhất ra màn hình.

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
 //khai báo biến x với kiểu dữ liệu là double và gán giá trị cho nó là 4
 double x = 4, result;
 //khai báo biến y với kiểu dữ liệu là int và gán giá trị cho nó là 10
 int y = 10;
 //gọi hàm fmax để tìm giá trị lớn nhất trong hai số 
 result = fmax(x, y);
 //hiển thị số lớn nhất ra màn hình
 cout << "fmax("<<x<<","<< y<<") = " << result << endl;
 
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

fmax 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình sẽ sử dụng hàm fmin() để tìm số nhỏ nhất trong hai số x = 8 và y = 2. Sau đó hiển thị kết quả là số nhỏ nhất ra màn hình.

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
 //khai báo biến x với kiểu dữ liệu là double và gán giá trị cho nó là 8
 double x = 8, result;
 //khai báo biến y với kiểu dữ liệu là int và gán giá trị cho nó là 2
 int y = 2;
 //gọi hàm fmax để tìm giá trị nhỏ nhất trong hai số 
 result = fmin(x, y);
 //hiển thị số nhỏ nhất ra màn hình
 cout << "fmin("<<x<<","<< y<<") = " << result << endl;
 
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

fmin 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hai hàm fmax() và fmin() trong C / C++. Đây là hai hàm cơ bản nhưng khá quan trọng vì vậy hãy luyện tập thật nhiều để nhớ nó nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Danh sách các hàm

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Trong lập trình C/C++, struct (struct collection) là một tập hợp các biến ...

Top