Home > C / C++ > Các hàm C / C++ > Hàm fmax() và fmin() trong C / C++

Hàm fmax() và fmin() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm fmax và fmin trong C / C++. Đây là hai hàm cơ bản khi các bạn bắt đầu học một ngôn ngữ nào đó.

Hàm fmax() và fmin() là hàm có sẵn trong thư viện math, vì vậy hãy import thư viện math trước khi sử dụng nó nhé: #include <math.h>

Cú pháp hàm fmax() và fmin() trong C / C++

Hàm fmax() là hàm được sử dụng để so sánh hai số a và b, trong đó a và b là hai số được truyền vào hàm. Hàm sẽ so sánh và trả về số lớn nhất trong hai số.

Tương tự như vậy thì hàm fmin được dùng để so sánh và trả về số nhỏ nhất trong hai số.

Cú pháp:

//tìm giá trị lớn nhất trong x và y
fmax(x, y)
//tìm giá trị nhỏ nhất trong x và y
fmin(x, y)

Trong đó x và y là hai số được truyền vào, có thể là số nguyên hoặc số thực.

Ví dụ hàm fmax() và fmin() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng hai hàm fmax() và fmin() để các bạn biết được cách thức hoạt động của nó nhé.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ sử dụng hàm fmax() để tìm số lớn nhất trong hai số x = 4 và y = 10. Sau đó hiển thị số lớn nhất ra màn hình.

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
 //khai báo biến x với kiểu dữ liệu là double và gán giá trị cho nó là 4
 double x = 4, result;
 //khai báo biến y với kiểu dữ liệu là int và gán giá trị cho nó là 10
 int y = 10;
 //gọi hàm fmax để tìm giá trị lớn nhất trong hai số 
 result = fmax(x, y);
 //hiển thị số lớn nhất ra màn hình
 cout << "fmax("<<x<<","<< y<<") = " << result << endl;
 
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

fmax 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình sẽ sử dụng hàm fmin() để tìm số nhỏ nhất trong hai số x = 8 và y = 2. Sau đó hiển thị kết quả là số nhỏ nhất ra màn hình.

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
 //khai báo biến x với kiểu dữ liệu là double và gán giá trị cho nó là 8
 double x = 8, result;
 //khai báo biến y với kiểu dữ liệu là int và gán giá trị cho nó là 2
 int y = 2;
 //gọi hàm fmax để tìm giá trị nhỏ nhất trong hai số 
 result = fmin(x, y);
 //hiển thị số nhỏ nhất ra màn hình
 cout << "fmin("<<x<<","<< y<<") = " << result << endl;
 
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

fmin 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hai hàm fmax() và fmin() trong C / C++. Đây là hai hàm cơ bản nhưng khá quan trọng vì vậy hãy luyện tập thật nhiều để nhớ nó nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Danh sách các hàm
Hàm acos() trong C / C++
Hàm asin() trong C / C++
Hàm atan() trong C / C++
Hàm cbrt() trong C / C++
Hàm ceil() trong C / C++
Hàm abs() trong C / C++
Hàm cos() trong C / C++
Hàm exp() trong C / C++
Hàm fmax() và fmin() trong C / C++
Hàm log() trong C / C++
Hàm pow() trong C / C++
Hàm round() trong C / C++
Hàm sqrt() trong C / C++
Hàm sin() trong C / C++

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP