Home > C / C++ > Các hàm C / C++ > Hàm log() trong C / C++

Hàm log() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm log() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng nhiều trong các bài toán lượng giác.

Hàm log() là hàm có sẵn trong thư viện math, vì vậy hãy import thư viện trước khi sử dụng nó nhé: #include <math.h>

Cú pháp hàm log() trong C / C++

Hàm log() là hàm được sử dụng để tính giá trị Logarit (cơ số e) của mộ số. Tham số truyền vào và giá trị trả về được biểu diễn như bảng dưới đây:

Tham số Giá trị trả về
x > 1 Một số
x = 1 0
0 > x > 1 Một số
x = 0 Âm vô cùng
x < 0 Vô nghiệm

Cú pháp:

log(x)

Trong đó x là một số thõa điều kiện của tham số truyền vào hàm logarit ở bản trên.

Ví dụ hàm log() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng hàm log() để các bạn có thể so sánh kết quả giữa hai ví dụ nhé !!!

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ khai báo và khởi tạo giá trị cho biến x là 13.056, sau đó gọi hàm log() để tính logarit của x.

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
 //khai báo và khởi tạo giá trị cho x là 13.056
 double x = 13.056, result;
 // gọi hàm log() để tính logarit của x sau đó gán kết quả cho biến result
 result = log (x);
 //hiển thị kết quả ra màn hình
 cout << "log("<<x<<") = " << result << endl;
 
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

log 01 PNG

Ví dụ 2: ở ví dụ này mình sẽ thay đổi giá trị của x thành -2, điều này vi pham điều kiện của logarit vậy nên kết quả sẽ trả về NAN (vô nghiệm).

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
 //khai báo và khởi tạo giá trị cho x là -2
 double x = -2, result;
 // gọi hàm log() để tính logarit của x sau đó gán kết quả cho biến result
 result = log (x);
 //hiển thị kết quả ra màn hình
 cout << "log("<<x<<") = " << result << endl;
 
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

log 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm log() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng khá nhiều trong các bài tập về lượng giác, vì vậy hãy luyện tập thật nhiều để nhớ nó nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Danh sách các hàm
Hàm acos() trong C / C++
Hàm asin() trong C / C++
Hàm atan() trong C / C++
Hàm cbrt() trong C / C++
Hàm ceil() trong C / C++
Hàm abs() trong C / C++
Hàm cos() trong C / C++
Hàm exp() trong C / C++
Hàm fmax() và fmin() trong C / C++
Hàm log() trong C / C++
Hàm pow() trong C / C++
Hàm round() trong C / C++
Hàm sqrt() trong C / C++
Hàm sin() trong C / C++

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP