CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm log() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm log() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng nhiều trong các bài toán lượng giác.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm log() là hàm có sẵn trong thư viện math, vì vậy hãy import thư viện trước khi sử dụng nó nhé: #include <math.h>

Cú pháp hàm log() trong C / C++

Hàm log() là hàm được sử dụng để tính giá trị Logarit (cơ số e) của mộ số. Tham số truyền vào và giá trị trả về được biểu diễn như bảng dưới đây:

Tham số Giá trị trả về
x > 1 Một số
x = 1 0
0 > x > 1 Một số
x = 0 Âm vô cùng
x < 0 Vô nghiệm

Cú pháp:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

log(x)

Trong đó x là một số thõa điều kiện của tham số truyền vào hàm logarit ở bản trên.

Ví dụ hàm log() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng hàm log() để các bạn có thể so sánh kết quả giữa hai ví dụ nhé !!!

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ khai báo và khởi tạo giá trị cho biến x là 13.056, sau đó gọi hàm log() để tính logarit của x.

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
 //khai báo và khởi tạo giá trị cho x là 13.056
 double x = 13.056, result;
 // gọi hàm log() để tính logarit của x sau đó gán kết quả cho biến result
 result = log (x);
 //hiển thị kết quả ra màn hình
 cout << "log("<<x<<") = " << result << endl;
 
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

log 01 PNG

Ví dụ 2: ở ví dụ này mình sẽ thay đổi giá trị của x thành -2, điều này vi pham điều kiện của logarit vậy nên kết quả sẽ trả về NAN (vô nghiệm).

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
 //khai báo và khởi tạo giá trị cho x là -2
 double x = -2, result;
 // gọi hàm log() để tính logarit của x sau đó gán kết quả cho biến result
 result = log (x);
 //hiển thị kết quả ra màn hình
 cout << "log("<<x<<") = " << result << endl;
 
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

log 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm log() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng khá nhiều trong các bài tập về lượng giác, vì vậy hãy luyện tập thật nhiều để nhớ nó nhé !!!

Danh sách các hàm

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thông dụng của Map trong C++

[STL] Các hàm thông dụng của Map trong C++

[STL] Danh sách các hàm Algorithm thường dùng trong C++

[STL] Danh sách các hàm Algorithm thường dùng trong C++

[STL] Cách tìm kiếm và xóa phần tử của một container trong C++

[STL] Cách tìm kiếm và xóa phần tử của một container trong C++

[STL] Cách sắp xếp một vector trong C++

[STL] Cách sắp xếp một vector trong C++

Top