Home > C / C++ > Các hàm C / C++ > Hàm exp() trong C / C++

Hàm exp() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm exp() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng trong các bài toán lượng giác.

Exp() là một hàm có sẵn trong thư viện math, vì vậy hãy import thư viện trước khi sử dụng nó nhé: #include<math.h>

Cú pháp hàm exp() trong C / C++

Hàm exp() là hàm được sử dụng để tính giá trị lũy thừa của số e (2.71828) với số mũ là giá trị truyền vào hàm. Có nghĩa, nếu tham số truyền và là x thì giá trị trả về sẽ là ex.

Cú pháp:

exp(data_type x)

Trong đó x là một số nguyên hoặc một số thực bất kỳ.

Ví dụ hàm exp() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng hàm exp() để các bạn có thể so sánh kết quả giữa hai ví dụ nhé.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ thực hiện khai báo và khởi tạo giá trị cho x = 2.19, sau đó gọi hàm exp(x) để tính và hiển thị kết quả ra màn hình.

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
 //khai báo và khởi tạo giá trị cho x là 2.19
 double x = 2.19, result;
	//sử dụng hàm exp() để tính giá trị lũy thừa e^x
	result = exp(x);
 //hiển thị kết quả ra màn hình
	cout << "exp("<<x<<") = 2.71828 ^ "<< x <<" = "<< result << endl;
 
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

exp 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình sẽ thay đổi giá trị của x thành 3 để các bạn có thể so sánh kết quả với ví dụ 1 nhé.

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
 //khai báo và khởi tạo giá trị cho x là 3
 double x = 3, result;
	//sử dụng hàm exp() để tính giá trị lũy thừa e^x
	result = exp(x);
 //hiển thị kết quả ra màn hình
	cout << "exp("<<x<<") = 2.71828 ^ "<< x <<" = "<< result << endl;
 
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

exp 03 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm exp() trong C / C++. Ở các bài tiếp theo mình sẽ giới thiệu các hàm thông dụng khác trong lập trình C / C++, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Danh sách các hàm
Hàm acos() trong C / C++
Hàm asin() trong C / C++
Hàm atan() trong C / C++
Hàm cbrt() trong C / C++
Hàm ceil() trong C / C++
Hàm abs() trong C / C++
Hàm cos() trong C / C++
Hàm exp() trong C / C++
Hàm fmax() và fmin() trong C / C++
Hàm log() trong C / C++
Hàm pow() trong C / C++
Hàm round() trong C / C++
Hàm sqrt() trong C / C++
Hàm sin() trong C / C++

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP