Mua hosting giá rất rẻ => Xem ngay
c language jpg Các hàm C / C++

Quảng cáo

Hàm asin() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm asin() trong C / C++. Đây là hàm được sử dụng để tính giá trị nghịch đảo của sin trong C / C++.

Hàm asin() là hàm có sẵn trong thư viện math vì vậy trước khi sử dụng nó ta cần import nó vào đã nhé.

Quảng cáo

#include <math.h>

Cú pháp hàm asin() trong C / C++

Hàm asin() được sử dụng để tìm cung sin của một số. Có nghĩa là cung cấp một giá trị sin cho hàm này nó sẽ trả về góc tính bằng Radians tương ứng với giá trị đó. Trong lượng giác cung sin là phép toán nghịch đảo của sin.

Cú pháp:

asin(data_type x)

Trong đó x là giá trị cần truyền vào trong khoảng [-1,1].

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Ví dụ hàm asin() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng hàm asin() trong C / C++. Sau khi tính sẽ hiển thị kết quả dưới hai dạng Degrees và Radians.

Quảng cáo

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình thực hiện khai báo và khởi tạo cho giá trị x = 0.25 (-1 <= x <= 1). Sau đó sử dụng hàm asin() để tính asin(x) và gán kết quả cho biến result.

Sau khi tính xong mình hiển thị kết quả dưới dạng Radians và Degrees (nhân với 180 và chia cho số pi 3.14).

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
 // khai báo và khởi tạo giá trị cho x là 0.25
 double x = 1, result;
 //sử dụng hàm asin() để tính asin(x) sau đó gán cho biến result
 result = asin(x);
 //hiển thị kết quả dưới dạng Radians
 cout << "asin("<<x<<") = " << result << " radians (tính theo Radians)" << endl;
 // hiển thị kết quả dưới dạng Degrees bằng cách nhân với 180 và chia cho số pi
 cout << "asin("<<x<<") = " << result * 180 / 3.1415 << " degrees (tính theo độ)" << endl;
 
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

asin 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình sẽ thay đổi giá trị x = 1 để các bạn có thể so sánh kết quả với ví dụ trên nhé.

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
 // khai báo và khởi tạo giá trị cho x là 1
 double x = 1, result;
 //sử dụng hàm asin() để tính asin(x) sau đó gán cho biến result
 result = asin(x);
 //hiển thị kết quả dưới dạng Radians
 cout << "asin("<<x<<") = " << result << " radians (tính theo Radians)" << endl;
 // hiển thị kết quả dưới dạng Degrees bằng cách nhân với 180 và chia cho số pi
 cout << "asin("<<x<<") = " << result * 180 / 3.1415 << " degrees (tính theo độ)" << endl;
 
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

Quảng cáo

asin 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về công dụng của hàm asin() trong C / C++ cũng như cách triển khai của nó. Các bạn hãy vận dụng nó thật nhiều trong các bài toán thực tế nhé, chúc các bạn thành công !!!

Quảng cáo

Danh sách các hàm

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top