CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm asin() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm asin() trong C / C++. Đây là hàm được sử dụng để tính giá trị nghịch đảo của sin trong C / C++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm asin() là hàm có sẵn trong thư viện math vì vậy trước khi sử dụng nó ta cần import nó vào đã nhé.

#include <math.h>

Cú pháp hàm asin() trong C / C++

Hàm asin() được sử dụng để tìm cung sin của một số. Có nghĩa là cung cấp một giá trị sin cho hàm này nó sẽ trả về góc tính bằng Radians tương ứng với giá trị đó. Trong lượng giác cung sin là phép toán nghịch đảo của sin.

Cú pháp:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

asin(data_type x)

Trong đó x là giá trị cần truyền vào trong khoảng [-1,1].

Ví dụ hàm asin() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng hàm asin() trong C / C++. Sau khi tính sẽ hiển thị kết quả dưới hai dạng Degrees và Radians.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình thực hiện khai báo và khởi tạo cho giá trị x = 0.25 (-1 <= x <= 1). Sau đó sử dụng hàm asin() để tính asin(x) và gán kết quả cho biến result.

Sau khi tính xong mình hiển thị kết quả dưới dạng Radians và Degrees (nhân với 180 và chia cho số pi 3.14).

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
 // khai báo và khởi tạo giá trị cho x là 0.25
 double x = 1, result;
 //sử dụng hàm asin() để tính asin(x) sau đó gán cho biến result
 result = asin(x);
 //hiển thị kết quả dưới dạng Radians
 cout << "asin("<<x<<") = " << result << " radians (tính theo Radians)" << endl;
 // hiển thị kết quả dưới dạng Degrees bằng cách nhân với 180 và chia cho số pi
 cout << "asin("<<x<<") = " << result * 180 / 3.1415 << " degrees (tính theo độ)" << endl;
 
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

asin 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình sẽ thay đổi giá trị x = 1 để các bạn có thể so sánh kết quả với ví dụ trên nhé.

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
 // khai báo và khởi tạo giá trị cho x là 1
 double x = 1, result;
 //sử dụng hàm asin() để tính asin(x) sau đó gán cho biến result
 result = asin(x);
 //hiển thị kết quả dưới dạng Radians
 cout << "asin("<<x<<") = " << result << " radians (tính theo Radians)" << endl;
 // hiển thị kết quả dưới dạng Degrees bằng cách nhân với 180 và chia cho số pi
 cout << "asin("<<x<<") = " << result * 180 / 3.1415 << " degrees (tính theo độ)" << endl;
 
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

asin 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về công dụng của hàm asin() trong C / C++ cũng như cách triển khai của nó. Các bạn hãy vận dụng nó thật nhiều trong các bài toán thực tế nhé, chúc các bạn thành công !!!

Danh sách các hàm

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top