CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm asin() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm asin() trong C / C++. Đây là hàm được sử dụng để tính giá trị nghịch đảo của sin trong C / C++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm asin() là hàm có sẵn trong thư viện math vì vậy trước khi sử dụng nó ta cần import nó vào đã nhé.

#include <math.h>

Cú pháp hàm asin() trong C / C++

Hàm asin() được sử dụng để tìm cung sin của một số. Có nghĩa là cung cấp một giá trị sin cho hàm này nó sẽ trả về góc tính bằng Radians tương ứng với giá trị đó. Trong lượng giác cung sin là phép toán nghịch đảo của sin.

Cú pháp:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

asin(data_type x)

Trong đó x là giá trị cần truyền vào trong khoảng [-1,1].

Ví dụ hàm asin() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng hàm asin() trong C / C++. Sau khi tính sẽ hiển thị kết quả dưới hai dạng Degrees và Radians.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình thực hiện khai báo và khởi tạo cho giá trị x = 0.25 (-1 <= x <= 1). Sau đó sử dụng hàm asin() để tính asin(x) và gán kết quả cho biến result.

Sau khi tính xong mình hiển thị kết quả dưới dạng Radians và Degrees (nhân với 180 và chia cho số pi 3.14).

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
 // khai báo và khởi tạo giá trị cho x là 0.25
 double x = 1, result;
 //sử dụng hàm asin() để tính asin(x) sau đó gán cho biến result
 result = asin(x);
 //hiển thị kết quả dưới dạng Radians
 cout << "asin("<<x<<") = " << result << " radians (tính theo Radians)" << endl;
 // hiển thị kết quả dưới dạng Degrees bằng cách nhân với 180 và chia cho số pi
 cout << "asin("<<x<<") = " << result * 180 / 3.1415 << " degrees (tính theo độ)" << endl;
 
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

asin 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình sẽ thay đổi giá trị x = 1 để các bạn có thể so sánh kết quả với ví dụ trên nhé.

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
 // khai báo và khởi tạo giá trị cho x là 1
 double x = 1, result;
 //sử dụng hàm asin() để tính asin(x) sau đó gán cho biến result
 result = asin(x);
 //hiển thị kết quả dưới dạng Radians
 cout << "asin("<<x<<") = " << result << " radians (tính theo Radians)" << endl;
 // hiển thị kết quả dưới dạng Degrees bằng cách nhân với 180 và chia cho số pi
 cout << "asin("<<x<<") = " << result * 180 / 3.1415 << " degrees (tính theo độ)" << endl;
 
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

asin 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về công dụng của hàm asin() trong C / C++ cũng như cách triển khai của nó. Các bạn hãy vận dụng nó thật nhiều trong các bài toán thực tế nhé, chúc các bạn thành công !!!

Danh sách các hàm

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Trong lập trình C/C++, struct (struct collection) là một tập hợp các biến ...

Top