CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm round() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm round() trong C / C++. Đây là một hàm sử dụng khá nhiều trong các bài toán.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm round() là hàm có sẵn trong thư viện math, vì vậy trước khi sử dụng nó hãy khai báo thư viện đã nhé: #include<math.h>

1. Cú pháp hàm round() trong C / C++

Hàm round() là hàm được sử dụng để làm tròn một số thập phân. Như chúng ta đã biết ở môn toán cơ sở thì một số sẽ được làm tròn lên 1 đơn vị nếu phần thập phân >= 5 và lượt bỏ phần thập phân nếu < 5.

Cú pháp:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

round(x)

Trong đó x là tham số được truyền vào để làm tròn, có thể là số nguyên hoặc số thực.

Ví dụ: Làm tròn số 5.6

round(5.6) // = 6

2. Cách dùng hàm round() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng hàm round.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ khai báo biến x và khởi tạo cho nó nhiều giá trị khác nhau, rồi sử dụng hàm round để làm tròn giá trị x.

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
 //khởi tạo giá trị cho biến x = 11.16 sau đó sử dụng hàm round để làm tròn kết quả và hiển thị kết quả ra màn hình
 double x = 11.16, result;
 result = round(x);
 cout << "round(" << x << ") = " << result << endl;
 //khởi tạo giá trị cho biến x = 13.87
 x = 13.87;
 result = round(x);
 cout << "round(" << x << ") = " << result << endl;
 //khởi tạo giá trị cho biến x = 50.5
 x = 50.5;
 result = round(x);
 cout << "round(" << x << ") = " << result << endl;
 //khởi tạo giá trị cho biến x = -11.16 
 x = -11.16;
 result = round(x);
 cout << "round(" << x << ") = " << result << endl;
 //khởi tạo giá trị cho biến x = -13.87
 x = -13.87;
 result = round(x);
 cout << "round(" << x << ") = " << result << endl;
 //khởi tạo giá trị cho biến x = -50.5
 x = -50.5;
 result = round(x);
 cout << "round(" << x << ") = " << result << endl;
 
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

round 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình sẽ thực hiện làm tròn một số đến số thập phân thứ 2 nhé. Để làm được điều này ta sẽ sử dụng hàm roundf().

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
 //khởi tạo giá trị cho biến x = 11.16 sau đó sử dụng hàm roundf để làm tròn kết quả đến số thập phân thứ 2 và hiển thị kết quả ra màn hình
 double x = 11.16123, result;
 result = roundf(x * 100)/ 100;
 cout << "roundf(" << x << ") = " << result <<" (làm tròn đến số thập phân thứ 2)"<< endl;
 //khởi tạo giá trị cho biến x = 13.87
 x = 13.87123;
 result = roundf(x * 100)/100;
 cout << "roundf(" << x << ") = " << result <<" (làm tròn đến số thập phân thứ 2)"<< endl;
 
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

roundf 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm round trong C / C++. Đây là một hàm khá phổ biến vì vậy hãy luyện tập thật nhiều để nhớ nó nhé, chúc các bạn thành công !!!

Danh sách các hàm

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top