Home > C / C++ > Các hàm C / C++ > Hàm round() trong C / C++

Hàm round() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm round() trong C / C++. Đây là một hàm sử dụng khá nhiều trong các bài toán.

Hàm round() là hàm có sẵn trong thư viện math, vì vậy trước khi sử dụng nó hãy khai báo thư viện đã nhé: #include<math.h>

1. Cú pháp hàm round() trong C / C++

Hàm round() là hàm được sử dụng để làm tròn một số thập phân. Như chúng ta đã biết ở môn toán cơ sở thì một số sẽ được làm tròn lên 1 đơn vị nếu phần thập phân >= 5 và lượt bỏ phần thập phân nếu < 5.

Cú pháp:

round(x)

Trong đó x là tham số được truyền vào để làm tròn, có thể là số nguyên hoặc số thực.

Ví dụ: Làm tròn số 5.6

round(5.6) // = 6

2. Cách dùng hàm round() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng hàm round.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ khai báo biến x và khởi tạo cho nó nhiều giá trị khác nhau, rồi sử dụng hàm round để làm tròn giá trị x.

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
 //khởi tạo giá trị cho biến x = 11.16 sau đó sử dụng hàm round để làm tròn kết quả và hiển thị kết quả ra màn hình
 double x = 11.16, result;
 result = round(x);
 cout << "round(" << x << ") = " << result << endl;
 //khởi tạo giá trị cho biến x = 13.87
 x = 13.87;
 result = round(x);
 cout << "round(" << x << ") = " << result << endl;
 //khởi tạo giá trị cho biến x = 50.5
 x = 50.5;
 result = round(x);
 cout << "round(" << x << ") = " << result << endl;
 //khởi tạo giá trị cho biến x = -11.16 
 x = -11.16;
 result = round(x);
 cout << "round(" << x << ") = " << result << endl;
 //khởi tạo giá trị cho biến x = -13.87
 x = -13.87;
 result = round(x);
 cout << "round(" << x << ") = " << result << endl;
 //khởi tạo giá trị cho biến x = -50.5
 x = -50.5;
 result = round(x);
 cout << "round(" << x << ") = " << result << endl;
 
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

round 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình sẽ thực hiện làm tròn một số đến số thập phân thứ 2 nhé. Để làm được điều này ta sẽ sử dụng hàm roundf().

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
 //khởi tạo giá trị cho biến x = 11.16 sau đó sử dụng hàm roundf để làm tròn kết quả đến số thập phân thứ 2 và hiển thị kết quả ra màn hình
 double x = 11.16123, result;
 result = roundf(x * 100)/ 100;
 cout << "roundf(" << x << ") = " << result <<" (làm tròn đến số thập phân thứ 2)"<< endl;
 //khởi tạo giá trị cho biến x = 13.87
 x = 13.87123;
 result = roundf(x * 100)/100;
 cout << "roundf(" << x << ") = " << result <<" (làm tròn đến số thập phân thứ 2)"<< endl;
 
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

roundf 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm round trong C / C++. Đây là một hàm khá phổ biến vì vậy hãy luyện tập thật nhiều để nhớ nó nhé, chúc các bạn thành công !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Danh sách các hàm
Hàm acos() trong C / C++
Hàm asin() trong C / C++
Hàm atan() trong C / C++
Hàm cbrt() trong C / C++
Hàm ceil() trong C / C++
Hàm abs() trong C / C++
Hàm cos() trong C / C++
Hàm exp() trong C / C++
Hàm fmax() và fmin() trong C / C++
Hàm log() trong C / C++
Hàm pow() trong C / C++
Hàm round() trong C / C++
Hàm sqrt() trong C / C++
Hàm sin() trong C / C++

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP