CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm round() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm round() trong C / C++. Đây là một hàm sử dụng khá nhiều trong các bài toán.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm round() là hàm có sẵn trong thư viện math, vì vậy trước khi sử dụng nó hãy khai báo thư viện đã nhé: #include<math.h>

1. Cú pháp hàm round() trong C / C++

Hàm round() là hàm được sử dụng để làm tròn một số thập phân. Như chúng ta đã biết ở môn toán cơ sở thì một số sẽ được làm tròn lên 1 đơn vị nếu phần thập phân >= 5 và lượt bỏ phần thập phân nếu < 5.

Cú pháp:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

round(x)

Trong đó x là tham số được truyền vào để làm tròn, có thể là số nguyên hoặc số thực.

Ví dụ: Làm tròn số 5.6

round(5.6) // = 6

2. Cách dùng hàm round() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng hàm round.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ khai báo biến x và khởi tạo cho nó nhiều giá trị khác nhau, rồi sử dụng hàm round để làm tròn giá trị x.

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
 //khởi tạo giá trị cho biến x = 11.16 sau đó sử dụng hàm round để làm tròn kết quả và hiển thị kết quả ra màn hình
 double x = 11.16, result;
 result = round(x);
 cout << "round(" << x << ") = " << result << endl;
 //khởi tạo giá trị cho biến x = 13.87
 x = 13.87;
 result = round(x);
 cout << "round(" << x << ") = " << result << endl;
 //khởi tạo giá trị cho biến x = 50.5
 x = 50.5;
 result = round(x);
 cout << "round(" << x << ") = " << result << endl;
 //khởi tạo giá trị cho biến x = -11.16 
 x = -11.16;
 result = round(x);
 cout << "round(" << x << ") = " << result << endl;
 //khởi tạo giá trị cho biến x = -13.87
 x = -13.87;
 result = round(x);
 cout << "round(" << x << ") = " << result << endl;
 //khởi tạo giá trị cho biến x = -50.5
 x = -50.5;
 result = round(x);
 cout << "round(" << x << ") = " << result << endl;
 
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

round 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình sẽ thực hiện làm tròn một số đến số thập phân thứ 2 nhé. Để làm được điều này ta sẽ sử dụng hàm roundf().

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
 //khởi tạo giá trị cho biến x = 11.16 sau đó sử dụng hàm roundf để làm tròn kết quả đến số thập phân thứ 2 và hiển thị kết quả ra màn hình
 double x = 11.16123, result;
 result = roundf(x * 100)/ 100;
 cout << "roundf(" << x << ") = " << result <<" (làm tròn đến số thập phân thứ 2)"<< endl;
 //khởi tạo giá trị cho biến x = 13.87
 x = 13.87123;
 result = roundf(x * 100)/100;
 cout << "roundf(" << x << ") = " << result <<" (làm tròn đến số thập phân thứ 2)"<< endl;
 
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

roundf 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm round trong C / C++. Đây là một hàm khá phổ biến vì vậy hãy luyện tập thật nhiều để nhớ nó nhé, chúc các bạn thành công !!!

Danh sách các hàm

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Trong lập trình C/C++, struct (struct collection) là một tập hợp các biến ...

Top