Home > C / C++ > Các hàm C / C++ > Hàm cbrt() trong C / C++
Tuyển 1 bạn nữ CNTT dịch bài javascript tiếng Anh sang tiếng Việt (kiến thức căn bản), 1 bài 100 - 400 từ, nhuận bút 10k -> 20k. Liên hệ Zalo: 0979306603.

Hàm cbrt() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm cbrt() trong C / C++. Đây là một hàm khá thông dụng trong lập trình, nó được sử dụng để tính căn bậc 3 của một số.

Hàm cbrt() là một hàm có sẵn trong thư viện math, vì vậy trước khi sử dụng nó ta cần import thư viện đã nhé: #include <math.h>

1. Cú pháp hàm cbrt() trong C / C++

Cbrt() là một hàm có sẵn trong C++ STL được sử dụng để tính toán căn bậc 3 của một số. Nó nhận vào một số làm đối số và trả về căn bậc 3 của số đó.

Kiểu dữ liệu của giá trị trả về cùng kiểu dữ liệu với tham số truyền vào. Nếu tham số được truyền là một tích phân thì hàm cbrt() trả về giá trị kiểu double.

Cú pháp:

cbrt(data_type x)

Trong đó x là một số, có thể là số nguyên, số thực hoặc là một tích phân.

2. Cách dùng hàm cbrt trong C / C++ tính căn bậc ba

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng hàm cbrt() trong C / C++ để tiện cho việc so sánh kết quả giữa hai ví dụ.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình thực hiện khai báo và khởi tạo một biến x với giá trị là -1000. Sau đó gọi hàm cbrt() để tính căn bậc 3 của x.

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
 //khai báo và khởi tạo giá trị cho biến x là -1000
 double x = -1000, result;
 //sử dụng hàm cbrt() để tính căn bậc 3 của x sau đó gán kết quả cho biến result
 result = cbrt(x);
 //hiển thị kết quả ra màn hình
 cout << "Căn bậc ba của " << x << " là " << result << endl;
 
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

cbrt 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình sẽ thay đổi giá trị của x thành 125 để các bạn có thể só sánh kết quả với ví dụ 1.

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
 //khai báo và khởi tạo giá trị cho biến x là 125
 double x = 125, result;
 //sử dụng hàm cbrt() để tính căn bậc 3 của x sau đó gán kết quả cho biến result
 result = cbrt(x);
 //hiển thị kết quả ra màn hình
 cout << "Căn bậc ba của " << x << " là " << result << endl;
 
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

cbrt 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về hàm cbrt() trong C / C++ là gì, cũng như cách sử dụng nó trong lập trình. Ở các bài tiếp theo mình sẽ giới thiệu tiếp các hàm quan trọng trong lập trình, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Danh sách các hàm
Hàm acos() trong C / C++
Hàm asin() trong C / C++
Hàm atan() trong C / C++
Hàm cbrt() trong C / C++
Hàm ceil() trong C / C++
Hàm abs() trong C / C++
Hàm cos() trong C / C++
Hàm exp() trong C / C++
Hàm fmax() và fmin() trong C / C++
Hàm log() trong C / C++
Hàm pow() trong C / C++
Hàm round() trong C / C++
Hàm sqrt() trong C / C++
Hàm sin() trong C / C++

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP