CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm cbrt() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm cbrt() trong C / C++. Đây là một hàm khá thông dụng trong lập trình, nó được sử dụng để tính căn bậc 3 của một số.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm cbrt() là một hàm có sẵn trong thư viện math, vì vậy trước khi sử dụng nó ta cần import thư viện đã nhé: #include <math.h>

1. Cú pháp hàm cbrt() trong C / C++

Cbrt() là một hàm có sẵn trong C++ STL được sử dụng để tính toán căn bậc 3 của một số. Nó nhận vào một số làm đối số và trả về căn bậc 3 của số đó.

Kiểu dữ liệu của giá trị trả về cùng kiểu dữ liệu với tham số truyền vào. Nếu tham số được truyền là một tích phân thì hàm cbrt() trả về giá trị kiểu double.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Cú pháp:

cbrt(data_type x)

Trong đó x là một số, có thể là số nguyên, số thực hoặc là một tích phân.

2. Cách dùng hàm cbrt trong C / C++ tính căn bậc ba

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng hàm cbrt() trong C / C++ để tiện cho việc so sánh kết quả giữa hai ví dụ.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình thực hiện khai báo và khởi tạo một biến x với giá trị là -1000. Sau đó gọi hàm cbrt() để tính căn bậc 3 của x.

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
 //khai báo và khởi tạo giá trị cho biến x là -1000
 double x = -1000, result;
 //sử dụng hàm cbrt() để tính căn bậc 3 của x sau đó gán kết quả cho biến result
 result = cbrt(x);
 //hiển thị kết quả ra màn hình
 cout << "Căn bậc ba của " << x << " là " << result << endl;
 
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

cbrt 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình sẽ thay đổi giá trị của x thành 125 để các bạn có thể só sánh kết quả với ví dụ 1.

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
 //khai báo và khởi tạo giá trị cho biến x là 125
 double x = 125, result;
 //sử dụng hàm cbrt() để tính căn bậc 3 của x sau đó gán kết quả cho biến result
 result = cbrt(x);
 //hiển thị kết quả ra màn hình
 cout << "Căn bậc ba của " << x << " là " << result << endl;
 
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

cbrt 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về hàm cbrt() trong C / C++ là gì, cũng như cách sử dụng nó trong lập trình. Ở các bài tiếp theo mình sẽ giới thiệu tiếp các hàm quan trọng trong lập trình, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Danh sách các hàm

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top