Home > C / C++ > Các hàm C / C++ > Hàm sqrt() trong C / C++

Hàm sqrt() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm sqrt() trong C / C++. Đây là hàm được sử dụng rất nhiều trong các ngôn ngữ lập trình khi giải các bài toán.

Hàm sqrt() là hàm có sẵn trong thư viện math, vì vậy trước khi sử dụng nó hãy khai báo thư viện đã nhé: #include<math.h>

Cú pháp hàm sqrt() trong C / C++

Hàm sqrt() là hàm được sử dụng để tính căn bậc hai của một số. Tham số truyền vào nó là một số bất kỳ và giá trị trả về là căn bậc hai của tham số đó.

Cú pháp:

sqrt(x)

Trong đó x là một số truyền vào bất kỳ, có thể là số nguyên hoặc số thực.

Ví dụ hàm sqrt() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng hàm sqrt() để các bạn có thể so sánh kết quả nhé.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ khai báo và khởi tạo giá trị x = 9, sau đó gọi hàm sqrt() để tính căn bậc hai của x.

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
 //khai báo và khởi tạo giá trị x = 9
 double x = 9, result;
 //gọi hàm sqrt() để tính căn bậc hai của x
	result = sqrt(x);
 //hiển thị kết quả ra màn hình
	cout << "Căn bậc hai của " << x << " là " << result << endl;
 
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

sqrt 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình sẽ thay đổi giá trị của x thành 125, cùng xem kết quả nhé.

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
 //khai báo và khởi tạo giá trị x = 125
 double x = 125, result;
 //gọi hàm sqrt() để tính căn bậc hai của x
	result = sqrt(x);
 //hiển thị kết quả ra màn hình
	cout << "Căn bậc hai của " << x << " là " << result << endl;
 
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

sqrt 02 PNG

Như vây là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm sqrt() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng rất nhiều vậy nên các bạn hãy luyện tập thật nhiều để ứng dụng nó nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Danh sách các hàm
Hàm acos() trong C / C++
Hàm asin() trong C / C++
Hàm atan() trong C / C++
Hàm cbrt() trong C / C++
Hàm ceil() trong C / C++
Hàm abs() trong C / C++
Hàm cos() trong C / C++
Hàm exp() trong C / C++
Hàm fmax() và fmin() trong C / C++
Hàm log() trong C / C++
Hàm pow() trong C / C++
Hàm round() trong C / C++
Hàm sqrt() trong C / C++
Hàm sin() trong C / C++

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP