TYPESCRIPT 2.X CĂN BẢN
Hàm trong TypeScript Sử dụng hàm generics Sử dụng hàm generics trong TypeScript Sử dụng Array trong TypeScript Sử dụng Tuple trong TypeScript Sử dụng kiểu Array, Tuple, Enum trong TypeScript Interface trong Typescript Hybrid Types với Interface trong TypeScript Khác biệt khi sử dụng 'type' và 'interface' trong TypeScript Cách dùng Enum trong TypeScript Types và interface trong TypeScript Class trong TypeScript Sử dụng Abstract Classes trong TypeScript Sử dụng Interface trong Typescript (phần 2) Sử dụng Casting trong TypeScript Tìm hiểu về Generics trong TypeScript Tìm hiểu về utility types trong Typescript Utility types phổ biến trong Typescript Sử dụng default parameters trong TypeScript Modules trong TypeScript Rest Parameters trong TypeScript Sử dụng Function Overloadings trong TypeScript Sử dụng Type Assertions trong TypeScript Sử dụng Static Methods và Properties trong TypeScript. Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript 10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript 5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript Mapped Types trong TypeScript Dependency Injection trong Typescript 5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript Cách sử dụng @ts-expect-error trong Typescript Declaration Merging trong TypeScript Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript Namespaces trong Typescript Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì? Phần 1: Biến trong TypeScript Phần 2: Biến trong TypeScript Property trong TypeScript Phân tích JSON trong TypeScript Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple. Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript Bài 01: TypeScript là gì? TypeScript và Javascript Bài 02: Cài đặt TypeScript Bài 03: TypeScript Basic Types Bài 04: Khai báo biến trong TypeScript Bài 05: Lệnh If Else và Switch Case trong TypeScript Bài 06: Vòng lặp trong TypeScript
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Viết hàm để tìm số Fibonacci thứ n trong dãy Fibonacci bằng TypeScript.

Dãy Fibonacci là một chuỗi số trong đó mỗi số là tổng của hai số trước nó trong chuỗi đó, bắt đầu từ 0 và 1. Trong bài viết này, mình sẽ viết một hàm trong TypeScript để tìm số Fibonacci thứ n. Đây là một bài tập cơ bản giúp củng cố kiến thức về vòng lặp và đệ quy.

Tìm số Fibonacci thứ n trong TypeScript

Mình sẽ bắt đầu bằng việc viết một hàm để tìm số Fibonacci thứ n:

function findFibonacciNumber(n: number): number {
  if (n <= 1) {
    return n; // Trường hợp cơ bản khi n là 0 hoặc 1
  } else {
    let previous = 0;
    let current = 1;
    let result = 0;

    for (let i = 2; i <= n; i++) {
      result = previous + current;
      previous = current;
      current = result;
    }

    return result;
  }
}

Sử dụng Hàm findFibonacciNumber

Hãy xem cách sử dụng hàm findFibonacciNumber để tìm số Fibonacci thứ n:

let n: number = 7; // Số thứ tự trong dãy Fibonacci
let fibonacciNumber: number = findFibonacciNumber(n);

console.log(`Số Fibonacci thứ ${n} là: ${fibonacciNumber}`);

Hàm findFibonacciNumber:

 • Sử dụng vòng lặp để tính số Fibonacci thứ n bằng cách cộng hai số trước đó.
 • Sử dụng ba biến để theo dõi các số trong dãy Fibonacci.

Kết quả khi chạy chương trình sẽ là:

Số Fibonacci thứ 7 là: 13

Bài tập này giúp bạn làm quen với việc tìm số Fibonacci thứ n trong dãy Fibonacci bằng TypeScript. Lưu ý rằng, việc sử dụng vòng lặp để tính toán số Fibonacci thay vì đệ quy có thể giúp tăng hiệu suất với các giá trị lớn hơn của n. Hãy tiếp tục thực hành để nắm vững kiến thức và xây dựng các chương trình phức tạp hơn trong TypeScript.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript

Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript

Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple.

Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple.

Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript

Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript

Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript

Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript

Phân tích JSON trong TypeScript

Phân tích JSON trong TypeScript

Property trong TypeScript

Property trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Namespaces trong Typescript

Namespaces trong Typescript

Declaration Merging trong TypeScript

Declaration Merging trong TypeScript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

Dependency Injection trong Typescript

Dependency Injection trong Typescript

Mapped Types trong TypeScript

Mapped Types trong TypeScript

5 Cách giúp bạn loại bỏ

5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript

Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript

Top