TYPESCRIPT 2.X CĂN BẢN
Hàm trong TypeScript Sử dụng hàm generics Sử dụng hàm generics trong TypeScript Sử dụng Array trong TypeScript Sử dụng Tuple trong TypeScript Sử dụng kiểu Array, Tuple, Enum trong TypeScript Interface trong Typescript Hybrid Types với Interface trong TypeScript Khác biệt khi sử dụng 'type' và 'interface' trong TypeScript Cách dùng Enum trong TypeScript Types và interface trong TypeScript Class trong TypeScript Sử dụng Abstract Classes trong TypeScript Sử dụng Interface trong Typescript (phần 2) Sử dụng Casting trong TypeScript Tìm hiểu về Generics trong TypeScript Tìm hiểu về utility types trong Typescript Utility types phổ biến trong Typescript Sử dụng default parameters trong TypeScript Modules trong TypeScript Rest Parameters trong TypeScript Sử dụng Function Overloadings trong TypeScript Sử dụng Type Assertions trong TypeScript Sử dụng Static Methods và Properties trong TypeScript. Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript 10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript 5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript Mapped Types trong TypeScript Dependency Injection trong Typescript 5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript Cách sử dụng @ts-expect-error trong Typescript Declaration Merging trong TypeScript Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript Namespaces trong Typescript Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì? Phần 1: Biến trong TypeScript Phần 2: Biến trong TypeScript Property trong TypeScript Phân tích JSON trong TypeScript Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple. Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript Bài 01: TypeScript là gì? TypeScript và Javascript Bài 02: Cài đặt TypeScript Bài 03: TypeScript Basic Types Bài 04: Khai báo biến trong TypeScript Bài 05: Lệnh If Else và Switch Case trong TypeScript Bài 06: Vòng lặp trong TypeScript
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Viết hàm kiểm tra xem một số có phải số Armstrong không trong TypeScript.

Số Armstrong là một số có đặc điểm là tổng lũy thừa bậc k của các chữ số của nó bằng chính số đó. Trong bài viết này, mình sẽ viết một hàm trong TypeScript để kiểm tra xem một số có phải là số Armstrong không. Đây là một bài tập cơ bản để hiểu về các khái niệm cơ bản về số học và vòng lặp.

Kiểm tra số Armstrong trong TypeScript

Mình sẽ bắt đầu bằng việc viết một hàm để kiểm tra số Armstrong:

function isArmstrongNumber(number: number): boolean {
  let numString: string = number.toString();
  let power: number = numString.length;
  let sum: number = 0;

  for (let i = 0; i < numString.length; i++) {
    let digit: number = parseInt(numString[i]);
    sum += Math.pow(digit, power);
  }

  return sum === number;
}

Sử dụng Hàm isArmstrongNumber

Hãy xem cách sử dụng hàm isArmstrongNumber để kiểm tra một số có phải số Armstrong không:

let inputNumber: number = 153;
let result: boolean = isArmstrongNumber(inputNumber);

if (result) {
  console.log(`${inputNumber} là số Armstrong.`);
} else {
  console.log(`${inputNumber} không phải là số Armstrong.`);
}

Hàm isArmstrongNumber:

 • Chuyển số thành chuỗi để có thể lấy độ dài của số.
 • Sử dụng vòng lặp for để duyệt qua từng chữ số và tính lũy thừa bậc k của mỗi chữ số.
 • Kiểm tra xem tổng lũy thừa bậc k của các chữ số có bằng chính số đó không.

Kết quả khi chạy chương trình sẽ là:

153 là số Armstrong.

Bài tập này giúp bạn làm quen với việc kiểm tra số Armstrong trong TypeScript. Lưu ý rằng, cách tiếp cận thông qua việc tính lũy thừa của các chữ số và so sánh với số ban đầu để xác định xem nó có phải là số Armstrong hay không. Hãy tiếp tục thực hành để nắm vững kiến thức này và áp dụng vào các vấn đề toán học khác.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript

Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript

Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple.

Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple.

Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript

Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript

Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript

Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript

Phân tích JSON trong TypeScript

Phân tích JSON trong TypeScript

Property trong TypeScript

Property trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Namespaces trong Typescript

Namespaces trong Typescript

Declaration Merging trong TypeScript

Declaration Merging trong TypeScript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

Dependency Injection trong Typescript

Dependency Injection trong Typescript

Mapped Types trong TypeScript

Mapped Types trong TypeScript

5 Cách giúp bạn loại bỏ

5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript

Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript

Top