TYPESCRIPT 2.X CĂN BẢN
Hàm trong TypeScript Sử dụng hàm generics Sử dụng hàm generics trong TypeScript Sử dụng Array trong TypeScript Sử dụng Tuple trong TypeScript Sử dụng kiểu Array, Tuple, Enum trong TypeScript Interface trong Typescript Hybrid Types với Interface trong TypeScript Khác biệt khi sử dụng 'type' và 'interface' trong TypeScript Cách dùng Enum trong TypeScript Types và interface trong TypeScript Class trong TypeScript Sử dụng Abstract Classes trong TypeScript Sử dụng Interface trong Typescript (phần 2) Sử dụng Casting trong TypeScript Tìm hiểu về Generics trong TypeScript Tìm hiểu về utility types trong Typescript Utility types phổ biến trong Typescript Sử dụng default parameters trong TypeScript Modules trong TypeScript Rest Parameters trong TypeScript Sử dụng Function Overloadings trong TypeScript Sử dụng Type Assertions trong TypeScript Sử dụng Static Methods và Properties trong TypeScript. Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript 10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript 5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript Mapped Types trong TypeScript Dependency Injection trong Typescript 5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript Cách sử dụng @ts-expect-error trong Typescript Declaration Merging trong TypeScript Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript Namespaces trong Typescript Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì? Phần 1: Biến trong TypeScript Phần 2: Biến trong TypeScript Property trong TypeScript Phân tích JSON trong TypeScript Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple. Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript Bài 01: TypeScript là gì? TypeScript và Javascript Bài 02: Cài đặt TypeScript Bài 03: TypeScript Basic Types Bài 04: Khai báo biến trong TypeScript Bài 05: Lệnh If Else và Switch Case trong TypeScript Bài 06: Vòng lặp trong TypeScript
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Viết hàm tính ƯCLN và BCNN của hai số nguyên trong TypeScript.

Ước Số Chung Lớn Nhất (ƯCLN) và Bội Số Chung Nhỏ Nhất (BCNN) của hai số là hai khái niệm quan trọng. Trong bài viết này, mình sẽ viết một hàm trong TypeScript để tính ƯCLN và BCNN của hai số nguyên. Đây là một bài tập cơ bản giúp củng cố kiến thức về toán học và thuật toán.

Tính uớc số chung lớn nhất và bội số chung nhỏ nhất

Mình sẽ bắt đầu bằng việc viết hai hàm để tính ƯCLN và BCNN:

// Hàm tính ƯCLN
function calculateGCD(a: number, b: number): number {
  while (b !== 0) {
    let temp: number = b;
    b = a % b;
    a = temp;
  }
  return a;
}

// Hàm tính BCNN
function calculateLCM(a: number, b: number): number {
  return (a * b) / calculateGCD(a, b);
}

Sử dụng hàm calculateGCD và calculateLCM

Hãy xem cách sử dụng hai hàm calculateGCD calculateLCM với hai số nguyên:

let number1: number = 24;
let number2: number = 36;

let gcd: number = calculateGCD(number1, number2);
let lcm: number = calculateLCM(number1, number2);

console.log(`Ước số chung lớn nhất của ${number1} và ${number2} là: ${gcd}`);
console.log(`Bội số chung nhỏ nhất của ${number1} và ${number2} là: ${lcm}`);

Hàm calculateGCD (ƯCLN):

 • Sử dụng thuật toán Euclid để tính Ước số chung lớn nhất của hai số.
 • Duy trì việc chia số lớn cho số nhỏ đến khi số nhỏ bằng 0.
 • Kết quả là số lớn cuối cùng.

Hàm calculateLCM (BCNN):

 • Sử dụng công thức BCNN = (a * b) / ƯCLN(a, b).

Kết quả khi chạy chương trình sẽ là:

Ước số chung lớn nhất của 24 và 36 là: 12
Bội số chung nhỏ nhất của 24 và 36 là: 72

Bài tập này giúp bạn làm quen với việc tính Ước Số Chung Lớn Nhất (ƯCLN) và Bội Số Chung Nhỏ Nhất (BCNN) của hai số nguyên bằng TypeScript. Lưu ý rằng, việc sử dụng thuật toán Euclid để tính ƯCLN và công thức tính BCNN từ ƯCLN và hai số đó. Hãy tiếp tục thực hành để nắm vững kiến thức này và áp dụng vào các vấn đề toán học khác.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript

Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript

Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple.

Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple.

Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript

Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript

Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript

Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript

Phân tích JSON trong TypeScript

Phân tích JSON trong TypeScript

Property trong TypeScript

Property trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Namespaces trong Typescript

Namespaces trong Typescript

Declaration Merging trong TypeScript

Declaration Merging trong TypeScript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

Dependency Injection trong Typescript

Dependency Injection trong Typescript

Mapped Types trong TypeScript

Mapped Types trong TypeScript

5 Cách giúp bạn loại bỏ

5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript

Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript

Top