TYPESCRIPT 2.X CĂN BẢN
Hàm trong TypeScript Sử dụng hàm generics Sử dụng hàm generics trong TypeScript Sử dụng Array trong TypeScript Sử dụng Tuple trong TypeScript Sử dụng kiểu Array, Tuple, Enum trong TypeScript Interface trong Typescript Hybrid Types với Interface trong TypeScript Khác biệt khi sử dụng 'type' và 'interface' trong TypeScript Cách dùng Enum trong TypeScript Types và interface trong TypeScript Class trong TypeScript Sử dụng Abstract Classes trong TypeScript Sử dụng Interface trong Typescript (phần 2) Sử dụng Casting trong TypeScript Tìm hiểu về Generics trong TypeScript Tìm hiểu về utility types trong Typescript Utility types phổ biến trong Typescript Sử dụng default parameters trong TypeScript Modules trong TypeScript Rest Parameters trong TypeScript Sử dụng Function Overloadings trong TypeScript Sử dụng Type Assertions trong TypeScript Sử dụng Static Methods và Properties trong TypeScript. Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript 10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript 5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript Mapped Types trong TypeScript Dependency Injection trong Typescript 5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript Cách sử dụng @ts-expect-error trong Typescript Declaration Merging trong TypeScript Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript Namespaces trong Typescript Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì? Phần 1: Biến trong TypeScript Phần 2: Biến trong TypeScript Property trong TypeScript Phân tích JSON trong TypeScript Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple. Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript Bài 01: TypeScript là gì? TypeScript và Javascript Bài 02: Cài đặt TypeScript Bài 03: TypeScript Basic Types Bài 04: Khai báo biến trong TypeScript Bài 05: Lệnh If Else và Switch Case trong TypeScript Bài 06: Vòng lặp trong TypeScript
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tìm số lớn nhất trong mảng số bằng TypeScript

Trong lập trình, việc tìm số lớn nhất trong một mảng là một trong những bài toán cơ bản. Trong bài viết này, mình sẽ thực hiện việc này bằng TypeScript. Đây là một bài tập cơ bản giúp củng cố kiến thức về mảng và cách thực hiện tìm kiếm.

Tìm số lớn nhất trong mảng số bằng TypeScript

Mình sẽ bắt đầu bằng việc viết một hàm để tìm số lớn nhất trong một mảng số:

function findMaxNumber(numbers: number[]): number {
  let maxNumber: number = numbers[0]; // Gán số đầu tiên trong mảng làm số lớn nhất ban đầu

  for (let i = 1; i < numbers.length; i++) {
    if (numbers[i] > maxNumber) {
      maxNumber = numbers[i]; // Nếu số hiện tại lớn hơn số lớn nhất hiện tại, gán số đó là số lớn nhất
    }
  }

  return maxNumber; // Trả về số lớn nhất trong mảng
}

Sử dụng hàm và kết quả

Hãy xem cách sử dụng hàm findMaxNumber với một mảng số:

let numberArray: number[] = [10, 3, 22, 7, 15];
let maxNumber: number = findMaxNumber(numberArray);

console.log(`Số lớn nhất trong mảng là: ${maxNumber}`);

Hàm findMaxNumber:

 • Bắt đầu bằng cách gán số đầu tiên trong mảng là số lớn nhất tạm thời.
 • Sử dụng vòng lặp để so sánh các số trong mảng với số lớn nhất hiện tại.
 • Nếu có số nào lớn hơn, thì gán số đó là số lớn nhất.
 • Trả về số lớn nhất cuối cùng.

Kết quả khi chạy chương trình sẽ là:

Số lớn nhất trong mảng là: 22

Bài tập này giúp bạn làm quen với việc tìm số lớn nhất trong một mảng số bằng TypeScript. Lưu ý rằng cách tiếp cận thông qua việc duyệt qua từng phần tử và so sánh để tìm ra số lớn nhất. Hãy tiếp tục thực hành để nắm vững các kiến thức cơ bản này và xây dựng các chương trình phức tạp hơn trong TypeScript.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript

Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript

Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple.

Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple.

Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript

Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript

Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript

Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript

Phân tích JSON trong TypeScript

Phân tích JSON trong TypeScript

Property trong TypeScript

Property trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Namespaces trong Typescript

Namespaces trong Typescript

Declaration Merging trong TypeScript

Declaration Merging trong TypeScript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

Dependency Injection trong Typescript

Dependency Injection trong Typescript

Mapped Types trong TypeScript

Mapped Types trong TypeScript

5 Cách giúp bạn loại bỏ

5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript

Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript

Top