REACTJS EXAMPLE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một component BasicForm trong ReactJS

Trong bài viết này, mình sẽ tập trung vào bài tập ReactJS liên quan đến Forms và Controlled Components.

Basic Form trong ReactJS

Mình sẽ bắt đầu bằng việc tạo một component BasicForm. Đây là một bài tập đơn giản, nhưng quan trọng để hiểu cách sử dụng Controlled Components để quản lý trạng thái của các trường nhập liệu. Component này sẽ chứa một biểu mẫu với các trường nhập liệu cho tên và email. Khi người dùng điền thông tin và nhấn nút "Submit", mình sẽ hiển thị thông tin đã nhập trong console.

Bước 1: Tạo một ứng dụng React

Mở terminal và chạy lệnh sau để tạo một ứng dụng React mới:

npx create-react-app react-forms-exercise
cd react-forms-exercise

Bước 2: Tạo component BasicForm

Trong thư mục src, tạo một file mới có tên là BasicForm.js. Đây sẽ là file chứa component BasicForm.

BasicForm.js

import React, { useState } from 'react';
import './BasicForm.css';

const BasicForm = () => {
 // Khởi tạo state cho các trường nhập liệu
 const [formData, setFormData] = useState({
  name: '',
  email: '',
 });

 // Hàm xử lý khi có sự thay đổi trên các trường nhập liệu
 const handleChange = (e) => {
  const { name, value } = e.target;
  setFormData({
   ...formData,
   [name]: value,
  });
 };

 // Hàm xử lý khi nút "Submit" được nhấn
 const handleSubmit = (e) => {
  e.preventDefault();
  console.log('Thông tin đã nhập:', formData);
 };

 return (
  <form onSubmit={handleSubmit}>
   <label>
    Tên:
    <input
     type="text"
     name="name"
     value={formData.name}
     onChange={handleChange}
    />
   </label>
   <br />
   <label>
    Email:
    <input
     type="email"
     name="email"
     value={formData.email}
     onChange={handleChange}
    />
   </label>
   <br />
   <button type="submit">Submit</button>
  </form>
 );
};

export default BasicForm;

Bước 3: Tạo một file CSS mới có tên là BasicForm.css

BasicForm.css

form {
 max-width: 400px;
 margin: auto;
 padding: 20px;
 border: 1px solid #ccc;
 border-radius: 8px;
 box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

label {
 display: block;
 margin-bottom: 8px;
}

input {
 width: 100%;
 padding: 8px;
 margin-bottom: 16px;
 border: 1px solid #ccc;
 border-radius: 4px;
}

button {
 background-color: #4caf50;
 color: white;
 padding: 10px 15px;
 border: none;
 border-radius: 4px;
 cursor: pointer;
}

button:hover {
 background-color: #45a049;
}

Bước 4: Sử dụng component BasicForm trong App

Sửa nội dung file src/App.js để sử dụng component BasicForm:

App.js

import React from 'react';
import BasicForm from './BasicForm';

function App() {
 return (
  <div className="App">
   <h1>React Forms Exercise</h1>
   <BasicForm />
  </div>
 );
}

export default App;

Bước 5: Chạy ứng dụng React

Quay lại terminal và chạy lệnh sau để khởi động ứng dụng React:

npm start

Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:3000 để xem ứng dụng của bạn. Bạn sẽ thấy form với trường nhập liệu cho tên và email. Khi bạn điền thông tin và nhấn nút "Submit", thông tin sẽ được hiển thị trong console.

z5126975131751 1bf4bf747e11e7c25a8a0486fcf3510d jpg

z5126974441284 583abca217f26423dbbff1024edafa85 jpg

Đây là bài tập đơn giản để làm quen với ReactJS và cách sử dụng Controlled Components để quản lý trạng thái của các trường nhập liệu.

Trong bài tập này, mình đã tạo thành công một Basic Form trong ReactJS, sử dụng Controlled Components để quản lý trạng thái của các trường nhập liệu. Qua đó, bạn có thể thấy cách ReactJS giúp mình dễ dàng theo dõi và xử lý dữ liệu người dùng. Tiếp theo, bạn có thể mở rộng và áp dụng các khái niệm này vào các ứng dụng React lớn hơn và phức tạp hơn. Happy coding!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

Top