REACTJS EXAMPLE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một component LoginForm trong ReactJS

Trong bài tập này, mình sẽ xây dựng một component LoginForm có chứa một biểu mẫu đăng nhập, kết hợp với một chút CSS để tạo ra một giao diện thân thiện và dễ sử dụng.

Login Form trong ReactJS

Bước 1: Tạo một ứng dụng React mới

Mở terminal và chạy lệnh sau để tạo một ứng dụng React mới:

npx create-react-app react-login-form
cd react-login-form

Bước 2: Tạo component LoginForm

Trong thư mục src, tạo một file mới có tên là LoginForm.js. Đây sẽ là file chứa component LoginForm.

LoginForm.js

import React, { useState } from 'react';
import './LoginForm.css';

const LoginForm = () => {
 // Khởi tạo state cho các trường nhập liệu
 const [formData, setFormData] = useState({
  username: '',
  password: '',
 });

 // Hàm xử lý khi có sự thay đổi trên các trường nhập liệu
 const handleChange = (e) => {
  const { name, value } = e.target;
  setFormData({
   ...formData,
   [name]: value,
  });
 };

 // Hàm xử lý khi nút "Login" được nhấn
 const handleLogin = (e) => {
  e.preventDefault();
  console.log('Thông tin đăng nhập:', formData);
 };

 return (
  <form onSubmit={handleLogin}>
   <label>
    Tên người dùng:
    <input
     type="text"
     name="username"
     value={formData.username}
     onChange={handleChange}
    />
   </label>
   <br />
   <label>
    Mật khẩu:
    <input
     type="password"
     name="password"
     value={formData.password}
     onChange={handleChange}
    />
   </label>
   <br />
   <button type="submit">Login</button>
  </form>
 );
};

export default LoginForm;

Bước 3: Tạo một file CSS mới để trang trí giao diện

LoginForm.css

form {
 max-width: 400px;
 margin: auto;
 padding: 20px;
 border: 1px solid #ccc;
 border-radius: 8px;
 box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

label {
 display: block;
 margin-bottom: 8px;
}

input {
 width: 100%;
 padding: 8px;
 margin-bottom: 16px;
 border: 1px solid #ccc;
 border-radius: 4px;
}

button {
 background-color: #4caf50;
 color: white;
 padding: 10px 15px;
 border: none;
 border-radius: 4px;
 cursor: pointer;
}

button:hover {
 background-color: #45a049;
}

Bước 4: Sử dụng component LoginForm trong App

Sửa nội dung file src/App.js để sử dụng component LoginForm.

App.js

import React from 'react';
import LoginForm from './LoginForm';

function App() {
 return (
  <div className="App">
   <h1>React Login Form Exercise</h1>
   <LoginForm />
  </div>
 );
}

export default App;

Bước 4: Chạy ứng dụng React

Quay lại terminal và chạy lệnh sau để khởi động ứng dụng React:

npm start

Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:3000 để xem ứng dụng của bạn. Bạn sẽ thấy form đăng nhập với trường nhập liệu cho tên người dùng và mật khẩu. Khi bạn điền thông tin và nhấn nút "Login", thông tin sẽ được hiển thị trong console.

z5127011630010 ac6e23c7add3634fa2fd56c99527f89c jpg

z5127010999831 486260f7018e0743a69fa9c09dcfd8bc jpg

Kết bài

Với bài tập về "Login Form" này, mình đã tiếp tục áp dụng khái niệm của Controlled Components trong ReactJS để quản lý trạng thái của form đăng nhập. Tiếp tục tìm hiểu và thực hành để làm quen với các khía cạnh khác của ReactJS và phát triển kỹ năng lập trình của bạn!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

Top