REACTJS EXAMPLE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một component MultiStepForm trong ReactJS

Trong bài này, mình sẽ tạo một component MultiStepForm chứa một biểu mẫu với nhiều bước. Người dùng có thể điều hướng qua các bước và thông tin đã nhập sẽ được hiển thị trong console khi hoàn thành.

Multi-Step Form trong ReactJS

Mình sẽ bắt đầu bằng việc tạo một ứng dụng React mới và thêm component MultiStepForm vào đó.

Bước 1: Tạo một ứng dụng React mới

npx create-react-app react-multi-step-form
cd react-multi-step-form

Bước 2: Tạo component MultiStepForm

Trong thư mục src, tạo một file mới có tên là MultiStepForm.js. File này sẽ chứa component MultiStepForm.

MultiStepForm.js

import React, { useState } from 'react';
import './MultiStepForm.css';

const MultiStepForm = () => {
 const [step, setStep] = useState(1);
 const [formData, setFormData] = useState({
  firstName: '',
  lastName: '',
  email: '',
  password: '',
  address: '',
  city: '',
  state: '',
  zip: '',
 });

 const handleChange = (e) => {
  const { name, value } = e.target;
  setFormData({
   ...formData,
   [name]: value,
  });
 };

 const nextStep = () => {
  setStep(step + 1);
 };

 const prevStep = () => {
  setStep(step - 1);
 };

 const handleSubmit = (e) => {
  e.preventDefault();
  console.log('Thông tin đã nhập:', formData);
  // Thêm logic xử lý thông tin đã nhập ở đây (ví dụ: gửi đến API, lưu vào state, ...)
 };

 const renderForm = () => {
  switch (step) {
   case 1:
    return (
     <div className="step-form">
      <h2>Bước 1: Thông Tin Cá Nhân</h2>
      <label>
       Họ:
       <input
        type="text"
        name="firstName"
        value={formData.firstName}
        onChange={handleChange}
        required
       />
      </label>
      <br />
      <label>
       Tên:
       <input
        type="text"
        name="lastName"
        value={formData.lastName}
        onChange={handleChange}
        required
       />
      </label>
      <br />
      <label>
       Email:
       <input
        type="email"
        name="email"
        value={formData.email}
        onChange={handleChange}
        required
       />
      </label>
      <br />
      <button onClick={nextStep}>Tiếp Theo</button>
     </div>
    );
   case 2:
    return (
     <div className="step-form">
      <h2>Bước 2: Địa Chỉ</h2>
      <label>
       Địa Chỉ:
       <input
        type="text"
        name="address"
        value={formData.address}
        onChange={handleChange}
        required
       />
      </label>
      <br />
      <label>
       Thành Phố:
       <input
        type="text"
        name="city"
        value={formData.city}
        onChange={handleChange}
        required
       />
      </label>
      <br />
      <label>
       Tỉnh/Thành Phố:
       <input
        type="text"
        name="state"
        value={formData.state}
        onChange={handleChange}
        required
       />
      </label>
      <br />
      <label>
       Mã Zip:
       <input
        type="text"
        name="zip"
        value={formData.zip}
        onChange={handleChange}
        required
       />
      </label>
      <br />
      <button onClick={prevStep}>Quay Lại</button>
      <button onClick={nextStep}>Tiếp Theo</button>
     </div>
    );
   case 3:
    return (
     <div className="step-form">
      <h2>Bước 3: Mật Khẩu</h2>
      <label>
       Mật Khẩu:
       <input
        type="password"
        name="password"
        value={formData.password}
        onChange={handleChange}
        required
       />
      </label>
      <br />
      <button onClick={prevStep}>Quay Lại</button>
      <button onClick={handleSubmit}>Hoàn Thành</button>
     </div>
    );
   default:
    return null;
  }
 };

 return (
  <div className="multi-step-form-container">
   <form onSubmit={handleSubmit}>
    {renderForm()}
   </form>
  </div>
 );
};

export default MultiStepForm;

Bước 3: Tạo file CSS cho MultiStepForm

Tạo một file CSS mới có tên là MultiStepForm.css trong thư mục src để trang trí giao diện của MultiStepForm.

MultiStepForm.css

.multi-step-form-container {
 max-width: 400px;
 margin: auto;
 padding: 20px;
 border: 1px solid #ccc;
 border-radius: 8px;
 box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

.step-form {
 margin-bottom: 20px;
}

label {
 display: block;
 margin-bottom: 8px;
}

input,
textarea {
 width: 100%;
 padding: 8px;
 margin-bottom: 16px;
 border: 1px solid #ccc;
 border-radius: 4px;
}

button {
 background-color: #3498db;
 color: white;
 padding: 10px 15px;
 border: none;
 border-radius: 4px;
 cursor: pointer;
 margin-right: 10px;
}

button:hover {
 background-color: #2980b9;
}

Bước 4: Sử dụng component MultiStepForm trong App

Sửa nội dung file src/App.js để sử dụng component MultiStepForm.

App.js

import React from 'react';
import MultiStepForm from './MultiStepForm';

function App() {
 return (
  <div className="App">
   <h1>React Multi-Step Form Exercise</h1>
   <MultiStepForm />
  </div>
 );
}

export default App;

Bước 5: Chạy ứng dụng React

Quay lại terminal và chạy lệnh sau để khởi động ứng dụng React:

npm start

Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:3000 để xem ứng dụng của bạn. Bạn sẽ thấy một biểu mẫu với nhiều bước và có thể điều hướng qua các bước. Khi bạn hoàn thành biểu mẫu và nhấn nút "Hoàn Thành", thông tin đã nhập sẽ hiển thị trong console.

z5168794160337 de1d1e08d5dc5a5caa6e311e0e9d9999 jpg

z5168799451168 1f46e57c7eed06a7cc90f26a14e4d0ed jpg

z5168800580376 be0e608f6465062b62cb7f14616f8c45 jpg

z5168803277371 9b76d0d750584f5e152b05694a37b1af jpg

Với bài tập "Multi-Step Form" này,mình đã tạo một biểu mẫu với nhiều bước và sử dụng Controlled Components để quản lý trạng thái của từng bước. CSS đã được kết hợp để tạo ra giao diện thân thiện và dễ sử dụng. Hãy tiếp tục tìm hiểuvà thực hành để làm quen với các tính năng khác của ReactJS và phát triển kỹ năng lập trình của bạn!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

Top