REACTJS EXAMPLE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một component ReservationForm trong ReactJS

Cách tạo một component ReservationForm trong ReactJS để thực hiện bài tập về Forms và Controlled Components. Trong bài tập này, mình sẽ tạo một biểu mẫu đặt bàn trong nhà hàng với các ô nhập liệu cho tên, số điện thoại, số lượng người và thời gian đặt.

ReservationForm trong ReactJS

Đầu tiên, hãy tạo một file có tên ReservationForm.js trong thư mục của bạn và thêm mã sau vào đó:

import React, { useState } from 'react';
import './ReservationForm.css';

const ReservationForm = () => {
 // State để lưu trữ thông tin đặt bàn
 const [reservationInfo, setReservationInfo] = useState({
  name: '',
  phoneNumber: '',
  numberOfPeople: '',
  reservationTime: '',
 });

 // Hàm xử lý thay đổi thông tin đặt bàn
 const handleInputChange = (e) => {
  const { name, value } = e.target;
  setReservationInfo({ ...reservationInfo, [name]: value });
 };

 // Hàm xử lý nộp biểu mẫu
 const handleSubmit = (e) => {
  e.preventDefault();
  console.log('Thông tin đặt bàn:', reservationInfo);
  // Thêm logic xử lý thông tin đặt bàn ở đây (ví dụ: gửi đến API, lưu vào state của ứng dụng, ...)
 };

 return (
  <div className="reservation-form-container">
   <h2>Reservation Form</h2>
   <form onSubmit={handleSubmit}>
    <div className="form-group">
     <label htmlFor="name">Name:</label>
     <input
      type="text"
      id="name"
      name="name"
      value={reservationInfo.name}
      onChange={handleInputChange}
      required
     />
    </div>
    <div className="form-group">
     <label htmlFor="phoneNumber">Phone Number:</label>
     <input
      type="text"
      id="phoneNumber"
      name="phoneNumber"
      value={reservationInfo.phoneNumber}
      onChange={handleInputChange}
      required
     />
    </div>
    <div className="form-group">
     <label htmlFor="numberOfPeople">Number of People:</label>
     <input
      type="number"
      id="numberOfPeople"
      name="numberOfPeople"
      value={reservationInfo.numberOfPeople}
      onChange={handleInputChange}
      required
     />
    </div>
    <div className="form-group">
     <label htmlFor="reservationTime">Reservation Time:</label>
     <input
      type="datetime-local"
      id="reservationTime"
      name="reservationTime"
      value={reservationInfo.reservationTime}
      onChange={handleInputChange}
      required
     />
    </div>
    <button type="submit">Submit Reservation</button>
   </form>
  </div>
 );
};

export default ReservationForm;

Tiếp theo, tạo một file CSS có tên ReservationForm.css trong cùng thư mục và thêm các kiểu CSS sau:

/* ReservationForm.css */

.reservation-form-container {
 max-width: 400px;
 margin: auto;
 padding: 20px;
 border: 1px solid #ccc;
 border-radius: 8px;
 box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

h2 {
 text-align: center;
}

.form-group {
 margin-bottom: 20px;
}

label {
 display: block;
 font-weight: bold;
}

input[type="text"],
input[type="number"],
input[type="datetime-local"] {
 width: 100%;
 padding: 8px;
 border: 1px solid #ccc;
 border-radius: 4px;
}

button {
 background-color: #3498db;
 color: white;
 padding: 10px 15px;
 border: none;
 border-radius: 4px;
 cursor: pointer;
 width: 100%;
}

button:hover {
 background-color: #2980b9;
}

Cuối cùng, để sử dụng component ReservationForm, bạn có thể import nó vào trong file App.js hoặc bất kỳ file nào bạn muốn và sử dụng như sau:

import React from 'react';
import ReservationForm from './ReservationForm';
import './ReservationForm.css'; // Import CSS file

const App = () => {
 return (
  <div className="App">
   <h1>Reservation Form App</h1>
   <ReservationForm />
  </div>
 );
};

export default App;

Đây là cách bạn có thể tạo một ứng dụng Reservation Form đơn giản trong ReactJS, cho phép người dùng nhập liệu cho thông tin đặt bàn và sau đó hiển thị thông tin đó trong console hoặc xử lý theo cách khác tùy thuộc vào yêu cầu của ứng dụng.

z5171549449515 f9c72cafd4e0fb40c9d3230964b6e1ac jpg

z5171549653206 47c68843ee51e182a283f80cac15f808 jpg

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

Top