REACTJS EXAMPLE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một component SurveyPoll trong ReactJS

Trong loạt bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components, mình sẽ thực hiện Bài 17 - "Survey Poll". Trong bài này, mình sẽ tạo một component SurveyPoll chứa một biểu mẫu cho phép người dùng bình chọn trong một cuộc khảo sát và hiển thị kết quả bình chọn trong console.

Survey Poll trong ReactJS

Mình sẽ bắt đầu bằng việc tạo một ứng dụng React mới và thêm component SurveyPoll vào đó.

Bước 1: Tạo một ứng dụng React mới

npx create-react-app react-survey-poll
cd react-survey-poll

Bước 2: Tạo component SurveyPoll

Trong thư mục src, tạo một file mới có tên là SurveyPoll.js. File này sẽ chứa component SurveyPoll.

SurveyPoll.js

import React, { useState } from 'react';
import './SurveyPoll.css';

const SurveyPoll = () => {
 const [options, setOptions] = useState([
  { id: 1, text: 'Option 1', votes: 0 },
  { id: 2, text: 'Option 2', votes: 0 },
  { id: 3, text: 'Option 3', votes: 0 },
 ]);

 const handleVote = (id) => {
  const updatedOptions = options.map(option =>
   option.id === id ? { ...option, votes: option.votes + 1 } : option
  );
  setOptions(updatedOptions);
  console.log('Kết quả bình chọn:', updatedOptions);
  // Thêm logic xử lý kết quả bình chọn ở đây (ví dụ: gửi đến API, lưu vào state, ...)
 };

 return (
  <div className="survey-poll-container">
   <h2>Survey Poll</h2>
   <ul>
    {options.map(option => (
     <li key={option.id}>
      <button onClick={() => handleVote(option.id)}>{option.text}</button>
     </li>
    ))}
   </ul>
  </div>
 );
};

export default SurveyPoll;

Bước 3: Tạo file CSS cho SurveyPoll

Tạo một file CSS mới có tên là SurveyPoll.css trong thư mục src để trang trí giao diện của SurveyPoll.

SurveyPoll.css

.survey-poll-container {
 max-width: 400px;
 margin: auto;
 padding: 20px;
 border: 1px solid #ccc;
 border-radius: 8px;
 box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

h2 {
 text-align: center;
}

ul {
 list-style-type: none;
 padding: 0;
}

li {
 margin-bottom: 10px;
}

button {
 background-color: #3498db;
 color: white;
 padding: 10px 15px;
 border: none;
 border-radius: 4px;
 cursor: pointer;
 width: 100%;
}

button:hover {
 background-color: #2980b9;
}

Bước 4: Sử dụng component SurveyPoll trong App

Sửa nội dung file src/App.js để sử dụng component SurveyPoll.

App.js

import React from 'react';
import SurveyPoll from './SurveyPoll';

function App() {
 return (
  <div className="App">
   <h1>React Survey Poll Exercise</h1>
   <SurveyPoll />
  </div>
 );
}

export default App;

Bước 5: Chạy ứng dụng React

Quay lại terminal và chạy lệnh sau để khởi động ứng dụng React:

npm start

Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:3000 để xem ứng dụng của bạn. Bạn sẽ thấy một cuộc khảo sát với các tùy chọn và có thể bình chọn vào các tùy chọn. Kết quả bình chọn sẽ được hiển thị trong console.

z5171527671818 5dc6168edaf11c4b4bccc74b332c893c jpg

z5171529188493 1565ea44820f335389cd40d6e6379ea9 jpg

Kết Bài:

Với bài tập "Survey Poll" này, mình đã tạo một cuộc khảo sát cho phép người dùng bình chọn vào các tùy chọn và hiển thị kết quả bình chọn trong console. CSS đã được kết hợp để tạo ra giao diện thân thiện và dễ sử dụng. Hãy tiếp tục tìm hiểu và thực hành để làm quen với các tính năng khác của ReactJS và phát triển kỹ năng lập trình.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

Top