REACTJS EXAMPLE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một component PasswordChangeForm trong ReactJS

Trong bài này, mình sẽ tạo một component PasswordChangeForm chứa một biểu mẫu cho phép người dùng thay đổi mật khẩu, sử dụng Controlled Components để quản lý trạng thái và thực hiện các kiểm tra đơn giản.

Password Change Form trong ReactJS

Mình sẽ bắt đầu bằng việc tạo một ứng dụng React mới và thêm component PasswordChangeForm vào đó.

Bước 1: Tạo một ứng dụng React mới

npx create-react-app react-password-change-form
cd react-password-change-form

Bước 2: Tạo component PasswordChangeForm

Trong thư mục src, tạo một file mới có tên là PasswordChangeForm.js. File này sẽ chứa component PasswordChangeForm.

PasswordChangeForm.js

import React, { useState } from 'react';
import './PasswordChangeForm.css';

const PasswordChangeForm = () => {
 const [currentPassword, setCurrentPassword] = useState('');
 const [newPassword, setNewPassword] = useState('');
 const [confirmPassword, setConfirmPassword] = useState('');

 const handleChangeCurrentPassword = (e) => {
  setCurrentPassword(e.target.value);
 };

 const handleChangeNewPassword = (e) => {
  setNewPassword(e.target.value);
 };

 const handleChangeConfirmPassword = (e) => {
  setConfirmPassword(e.target.value);
 };

 const handleSubmit = (e) => {
  e.preventDefault();

  // Kiểm tra mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới
  if (newPassword === confirmPassword) {
   console.log('Mật khẩu hiện tại:', currentPassword);
   console.log('Mật khẩu mới:', newPassword);
   console.log('Xác nhận mật khẩu mới:', confirmPassword);
   // Thêm logic xử lý thay đổi mật khẩu ở đây (ví dụ: gửi đến API, lưu vào state, ...)
   setCurrentPassword('');
   setNewPassword('');
   setConfirmPassword('');
  } else {
   console.error('Mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới không khớp.');
  }
 };

 return (
  <div className="password-change-form-container">
   <form onSubmit={handleSubmit}>
    <label>
     Mật khẩu hiện tại:
     <input
      type="password"
      value={currentPassword}
      onChange={handleChangeCurrentPassword}
     />
    </label>
    <br />
    <label>
     Mật khẩu mới:
     <input
      type="password"
      value={newPassword}
      onChange={handleChangeNewPassword}
     />
    </label>
    <br />
    <label>
     Xác nhận mật khẩu mới:
     <input
      type="password"
      value={confirmPassword}
      onChange={handleChangeConfirmPassword}
     />
    </label>
    <br />
    <button type="submit">Thay Đổi Mật Khẩu</button>
   </form>
  </div>
 );
};

export default PasswordChangeForm;

Bước 3: Tạo file CSS cho PasswordChangeForm

Tạo một file CSS mới có tên là PasswordChangeForm.css trong thư mục src để trang trí giao diện của PasswordChangeForm.

PasswordChangeForm.css

.password-change-form-container {
 max-width: 400px;
 margin: auto;
 padding: 20px;
 border: 1px solid #ccc;
 border-radius: 8px;
 box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

label {
 display: block;
 margin-bottom: 8px;
}

input {
 width: 100%;
 padding: 8px;
 margin-bottom: 16px;
 border: 1px solid #ccc;
 border-radius: 4px;
}

button {
 background-color: #4caf50;
 color: white;
 padding: 10px 15px;
 border: none;
 border-radius: 4px;
 cursor: pointer;
}

button:hover {
 background-color: #45a049;
}

Bước 4: Sử dụng component PasswordChangeForm trong App

Sửa nội dung file src/App.js để sử dụng component PasswordChangeForm.

App.js

import React from 'react';
import PasswordChangeForm from './PasswordChangeForm';

function App() {
 return (
  <div className="App">
   <h1>React Password Change Form Exercise</h1>
   <PasswordChangeForm />
  </div>
 );
}

export default App;

Bước 5: Chạy ứng dụng React

Quay lại terminal và chạy lệnh sau để khởi động ứng dụng React:

npm start

Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:3000 để xem ứng dụng của bạn. Bạn sẽ thấy một biểu mẫu cho phép người dùng thay đổi mật khẩu với các ô nhập liệu và nút "Thay Đổi Mật Khẩu". Khi bạn nhập thông tin và nhấn nút, thông tin về mật khẩu sẽ hiển thị trong console.

z5129973271591 9c9ce7735beb576e212ca37ecea2a25f jpg

z5129975857397 0c9775afe53516275ad21361acdd1e78 jpg

Kết bài

Với bài tập "Password Change Form" này, mình đã sử dụng Controlled Components để quản lý trạng thái và xử lý sự kiện khi người dùng thay đổi mật khẩu. CSS đã được kết hợp để tạo ra giao diện thân thiện và dễ sử dụng. Hãy tiếp tục tìm hiểu và thực hành để làm quen với các tính năng khác của ReactJS và phát triển kỹ năng lập trình của bạn!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

Top