REACTJS EXAMPLE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một component TimeTrackingForm trong ReactJS

Cách tạo một component TimeTrackingForm trong ReactJS để thực hiện bài tập về Forms và Controlled Components. Trong bài tập này, mình sẽ tạo TimeTrackingForm trong ReactJS cho phép người dùng theo dõi thời gian làm việc, bao gồm các ô nhập liệu cho giờ bắt đầu, giờ kết thúc và mô tả công việc.

TimeTrackingForm trong ReactJS

Đầu tiên, hãy tạo một file có tên TimeTrackingForm.js trong thư mục của bạn và thêm mã sau vào đó:

import React, { useState } from 'react';
import './TimeTrackingForm.css';

const TimeTrackingForm = () => {
 const [startTime, setStartTime] = useState('');
 const [endTime, setEndTime] = useState('');
 const [description, setDescription] = useState('');

 const handleStartTimeChange = (e) => {
  setStartTime(e.target.value);
 };

 const handleEndTimeChange = (e) => {
  setEndTime(e.target.value);
 };

 const handleDescriptionChange = (e) => {
  setDescription(e.target.value);
 };

 const handleSubmit = (e) => {
  e.preventDefault();
  // Đoạn này bạn có thể thêm logic để xử lý dữ liệu, ví dụ: gửi dữ liệu đến server, lưu vào state của ứng dụng, ...
  console.log('Start Time:', startTime);
  console.log('End Time:', endTime);
  console.log('Description:', description);
 };

 return (
  <div className="time-tracking-form-container">
   <h2>Time Tracking Form</h2>
   <form onSubmit={handleSubmit}>
    <div className="form-group">
     <label htmlFor="start-time">Start Time:</label>
     <input
      type="time"
      id="start-time"
      value={startTime}
      onChange={handleStartTimeChange}
      required
     />
    </div>
    <div className="form-group">
     <label htmlFor="end-time">End Time:</label>
     <input
      type="time"
      id="end-time"
      value={endTime}
      onChange={handleEndTimeChange}
      required
     />
    </div>
    <div className="form-group">
     <label htmlFor="description">Description:</label>
     <textarea
      id="description"
      value={description}
      onChange={handleDescriptionChange}
      required
     ></textarea>
    </div>
    <button type="submit">Submit</button>
   </form>
  </div>
 );
};

export default TimeTrackingForm;

Tiếp theo, tạo một file CSS có tên TimeTrackingForm.css trong cùng thư mục và thêm các kiểu CSS sau:

/* TimeTrackingForm.css */

.time-tracking-form-container {
 max-width: 400px;
 margin: auto;
 padding: 20px;
 border: 1px solid #ccc;
 border-radius: 8px;
 box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

h2 {
 text-align: center;
}

.form-group {
 margin-bottom: 20px;
}

label {
 display: block;
 font-weight: bold;
}

input[type="time"],
textarea {
 width: 100%;
 padding: 8px;
 border: 1px solid #ccc;
 border-radius: 4px;
}

button {
 background-color: #3498db;
 color: white;
 padding: 10px 15px;
 border: none;
 border-radius: 4px;
 cursor: pointer;
 width: 100%;
}

button:hover {
 background-color: #2980b9;
}

Cuối cùng, để sử dụng component TimeTrackingForm, bạn có thể import nó vào trong file App.js hoặc bất kỳ file nào bạn muốn và sử dụng như sau:

import React from 'react';
import TimeTrackingForm from './TimeTrackingForm';
import './TimeTrackingForm.css'; // Import CSS file

const App = () => {
 return (
  <div className="App">
   <h1>Time Tracking App</h1>
   <TimeTrackingForm />
  </div>
 );
};

export default App;

Đây là cách bạn có thể tạo một ứng dụng Time Tracking đơn giản trong ReactJS, cho phép người dùng nhập liệu về thời gian bắt đầu, kết thúc và mô tả công việc, và sau đó xử lý dữ liệu đó.

z5171534946945 607be4de475348372a26e5dd77fe5a09 jpg

z5171534111167 a80911c4120fa69525f2fc7a407c790e jpg

z5171535201084 ff17167a71ae2537313539d476df25c8 jpg

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

Top