REACTJS EXAMPLE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một component QuizForm trong ReactJS

Cách tạo một component QuizForm trong ReactJS để thực hiện bài tập về Forms và Controlled Components. Trong bài tập này, mình sẽ tạo một component QuizForm trong ReactJS với câu hỏi và các ô nhập liệu cho việc trả lời, sau đó hiển thị kết quả của bài kiểm tra trong console.

QuizForm trong ReactJS

Đầu tiên, hãy tạo một file có tên QuizForm.js trong thư mục của bạn và thêm mã sau vào đó:

import React, { useState } from 'react';
import './QuizForm.css';

const QuizForm = () => {
 // State để lưu trữ câu hỏi và các câu trả lời
 const [answers, setAnswers] = useState({
  question1: '',
  question2: '',
  question3: '',
 });

 // Hàm xử lý thay đổi câu trả lời
 const handleAnswerChange = (e) => {
  const { name, value } = e.target;
  setAnswers({ ...answers, [name]: value });
 };

 // Hàm xử lý nộp bài kiểm tra
 const handleSubmit = (e) => {
  e.preventDefault();
  console.log('Kết quả của bài kiểm tra:', answers);
  // Thêm logic xử lý kết quả bài kiểm tra ở đây (ví dụ: gửi đến API, tính điểm, ...)
 };

 return (
  <div className="quiz-form-container">
   <h2>Quiz Form</h2>
   <form onSubmit={handleSubmit}>
    <div className="form-group">
     <label htmlFor="question1">Câu hỏi 1:</label>
     <input
      type="text"
      id="question1"
      name="question1"
      value={answers.question1}
      onChange={handleAnswerChange}
      required
     />
    </div>
    <div className="form-group">
     <label htmlFor="question2">Câu hỏi 2:</label>
     <input
      type="text"
      id="question2"
      name="question2"
      value={answers.question2}
      onChange={handleAnswerChange}
      required
     />
    </div>
    <div className="form-group">
     <label htmlFor="question3">Câu hỏi 3:</label>
     <input
      type="text"
      id="question3"
      name="question3"
      value={answers.question3}
      onChange={handleAnswerChange}
      required
     />
    </div>
    <button type="submit">Nộp bài kiểm tra</button>
   </form>
  </div>
 );
};

export default QuizForm;

Tiếp theo, tạo một file CSS có tên QuizForm.css trong cùng thư mục và thêm các kiểu CSS sau:

/* QuizForm.css */

.quiz-form-container {
 max-width: 400px;
 margin: auto;
 padding: 20px;
 border: 1px solid #ccc;
 border-radius: 8px;
 box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

h2 {
 text-align: center;
}

.form-group {
 margin-bottom: 20px;
}

label {
 display: block;
 font-weight: bold;
}

input[type="text"] {
 width: 100%;
 padding: 8px;
 border: 1px solid #ccc;
 border-radius: 4px;
}

button {
 background-color: #3498db;
 color: white;
 padding: 10px 15px;
 border: none;
 border-radius: 4px;
 cursor: pointer;
 width: 100%;
}

button:hover {
 background-color: #2980b9;
}

Cuối cùng, để sử dụng component QuizForm, bạn có thể import nó vào trong file App.js hoặc bất kỳ file nào bạn muốn và sử dụng như sau:

import React from 'react';
import QuizForm from './QuizForm';
import './QuizForm.css'; // Import CSS file

const App = () => {
 return (
  <div className="App">
   <h1>Quiz Form App</h1>
   <QuizForm />
  </div>
 );
};

export default App;

Đây là cách bạn có thể tạo một ứng dụng Quiz Form đơn giản trong ReactJS, cho phép người dùng nhập liệu cho các câu hỏi và sau đó hiển thị kết quả của bài kiểm tra trong console.

z5171544529827 dfc7aa9058f10f62cf4ac0e12289d83a jpg

z5171544833970 444b5e38c3ac80e33572a14cb6e04b2b jpg

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

Top