REACTJS EXAMPLE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một component DynamicFormFields trong ReactJS

Trong bài này, mình sẽ tạo một component DynamicFormFields chứa một biểu mẫu với các ô nhập liệu động, cho phép người dùng thêm hoặc xoá các ô nhập liệu theo ý muốn, sử dụng Controlled Components để quản lý trạng thái và thực hiện các thao tác động đến form.

Dynamic Form Fields trong ReactJS

Mình sẽ bắt đầu bằng việc tạo một ứng dụng React mới và thêm component DynamicFormFields vào đó.

Bước 1: Tạo một ứng dụng React mới

npx create-react-app react-dynamic-form-fields
cd react-dynamic-form-fields

Bước 2: Tạo component DynamicFormFields

Trong thư mục src, tạo một file mới có tên là DynamicFormFields.js. File này sẽ chứa component DynamicFormFields.

DynamicFormFields.js

import React, { useState } from 'react';
import './DynamicFormFields.css';

const DynamicFormFields = () => {
 const [fields, setFields] = useState([{ id: 1, value: '' }]);

 const handleChange = (id, value) => {
  const updatedFields = fields.map((field) =>
   field.id === id ? { ...field, value } : field
  );
  setFields(updatedFields);
 };

 const handleAddField = () => {
  const newField = { id: fields.length + 1, value: '' };
  setFields([...fields, newField]);
 };

 const handleRemoveField = (id) => {
  const updatedFields = fields.filter((field) => field.id !== id);
  setFields(updatedFields);
 };

 return (
  <div className="dynamic-form-fields-container">
   <form>
    {fields.map((field) => (
     <div key={field.id} className="form-field">
      <input
       type="text"
       placeholder="Nhập giá trị"
       value={field.value}
       onChange={(e) => handleChange(field.id, e.target.value)}
      />
      <button
       type="button"
       onClick={() => handleRemoveField(field.id)}
       disabled={fields.length === 1}
      >
       Xoá
      </button>
     </div>
    ))}
   </form>
   <button type="button" onClick={handleAddField}>
    Thêm Trường
   </button>
  </div>
 );
};

export default DynamicFormFields;

Bước 3: Tạo file CSS cho DynamicFormFields

Tạo một file CSS mới có tên là DynamicFormFields.css trong thư mục src để trang trí giao diện của DynamicFormFields.

DynamicFormFields.css

.dynamic-form-fields-container {
 max-width: 400px;
 margin: auto;
 padding: 20px;
 border: 1px solid #ccc;
 border-radius: 8px;
 box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

.form-field {
 display: flex;
 margin-bottom: 16px;
}

input {
 flex: 1;
 padding: 8px;
 margin-right: 8px;
 border: 1px solid #ccc;
 border-radius: 4px;
}

button {
 background-color: #e74c3c;
 color: white;
 padding: 8px;
 border: none;
 border-radius: 4px;
 cursor: pointer;
}

button[disabled] {
 background-color: #ccc;
 cursor: not-allowed;
}

Bước 4: Sử dụng component DynamicFormFields trong App

Sửa nội dung file src/App.js để sử dụng component DynamicFormFields.

App.js

import React from 'react';
import DynamicFormFields from './DynamicFormFields';

function App() {
 return (
  <div className="App">
   <h1>React Dynamic Form Fields Exercise</h1>
   <DynamicFormFields />
  </div>
 );
}

export default App;

Bước 5: Chạy ứng dụng React

Quay lại terminal và chạy lệnh sau để khởi động ứng dụng React:

npm start

Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:3000 để xem ứng dụng của bạn. Bạn sẽ thấy một biểu mẫu với các ô nhập liệu động và nút "Thêm Trường" và nút "Xoá". Khi bạn thêm hoặc xoá trường, trạng thái của biểu mẫu sẽ được cập nhật.

z5130010129867 37f977f473d44405f7fefda516d5e8a8 jpg

z5130010974122 1fb7ac4ccfcc3c89886a576e50da56c0 jpg

Kết bài

Với bài tập "Dynamic Form Fields" này, mình đã sử dụng Controlled Components để quản lý trạng thái và xử lý sự kiện khi người dùng thêm hoặc xoá các ô nhập liệu theo ý muốn. CSS đã được kết hợp để tạo ra giao diện thân thiện và dễ sử dụng. Hãy tiếp tục tìm hiểu và thực hành để làm quen với các tính năng khác của ReactJS và phát triển kỹ năng lập trình của bạn!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

Top