TYPESCRIPT 2.X CĂN BẢN
Hàm trong TypeScript Sử dụng hàm generics Sử dụng hàm generics trong TypeScript Sử dụng Array trong TypeScript Sử dụng Tuple trong TypeScript Sử dụng kiểu Array, Tuple, Enum trong TypeScript Interface trong Typescript Hybrid Types với Interface trong TypeScript Khác biệt khi sử dụng 'type' và 'interface' trong TypeScript Cách dùng Enum trong TypeScript Types và interface trong TypeScript Class trong TypeScript Sử dụng Abstract Classes trong TypeScript Sử dụng Interface trong Typescript (phần 2) Sử dụng Casting trong TypeScript Tìm hiểu về Generics trong TypeScript Tìm hiểu về utility types trong Typescript Utility types phổ biến trong Typescript Sử dụng default parameters trong TypeScript Modules trong TypeScript Rest Parameters trong TypeScript Sử dụng Function Overloadings trong TypeScript Sử dụng Type Assertions trong TypeScript Sử dụng Static Methods và Properties trong TypeScript. Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript 10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript 5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript Mapped Types trong TypeScript Dependency Injection trong Typescript 5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript Cách sử dụng @ts-expect-error trong Typescript Declaration Merging trong TypeScript Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript Namespaces trong Typescript Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì? Phần 1: Biến trong TypeScript Phần 2: Biến trong TypeScript Property trong TypeScript Phân tích JSON trong TypeScript Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple. Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript Bài 01: TypeScript là gì? TypeScript và Javascript Bài 02: Cài đặt TypeScript Bài 03: TypeScript Basic Types Bài 04: Khai báo biến trong TypeScript Bài 05: Lệnh If Else và Switch Case trong TypeScript Bài 06: Vòng lặp trong TypeScript
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một hàm generic nhận vào một mảng và một hàm predicate trong TypeScript.

Việc tạo một hàm filter generic là một cách linh hoạt để lọc các phần tử trong mảng dựa trên một điều kiện cụ thể. Mình sẽ xây dựng một hàm filter generic nhận vào một mảng và một hàm predicate để trả về một mảng mới chỉ chứa các phần tử thỏa mãn điều kiện trong hàm predicate.

Lưu ý: Hàm filter generic là một công cụ mạnh mẽ trong việc xử lý mảng, cho phép lọc ra các phần tử dựa trên một điều kiện được xác định.

Tạo hàm Filter Generic

Bắt đầu bằng việc định nghĩa hàm filter generic nhận vào một mảng và một hàm predicate.

function filter<T>(arr: T[], predicate: (element: T) => boolean): T[] {
 const filteredArray: T[] = [];
 for (const element of arr) {
  if (predicate(element)) {
   filteredArray.push(element);
  }
 }
 return filteredArray;
}

Sử dụng hàm Filter với một mảng và một hàm Predicate

Mình có thể sử dụng hàm filter với một mảng và một hàm predicate để lọc ra các phần tử thỏa mãn điều kiện.

const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];

// Lọc ra các số chẵn
const evenNumbers = filter(numbers, (num) => num % 2 === 0);
console.log(evenNumbers); // Kết quả: [2, 4]

const words = ["apple", "banana", "orange"];

// Lọc ra các từ có độ dài lớn hơn 5
const longWords = filter(words, (word) => word.length > 5);
console.log(longWords); // Kết quả: ["banana", "orange"]

Hàm filter generic này lấy một mảng và một hàm predicate làm đối số. Trong mỗi lần lặp qua mảng, nó kiểm tra điều kiện từ hàm predicate và thêm các phần tử thỏa mãn điều kiện đó vào mảng kết quả.

Kết quả khi chạy mã lệnh sẽ là mảng mới chỉ chứa các phần tử thỏa mãn điều kiện được xác định trong hàm predicate.

Hàm filter generic trong TypeScript cung cấp một cách linh hoạt và tiện lợi để lọc các phần tử trong mảng dựa trên các điều kiện động. Việc sử dụng hàm này giúp giảm thiểu việc viết mã lặp lại và tăng tính tái sử dụng trong quá trình xử lý mảng.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript

Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript

Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple.

Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple.

Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript

Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript

Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản

Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản

Phân tích JSON trong TypeScript

Phân tích JSON trong TypeScript

Property trong TypeScript

Property trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Namespaces trong Typescript

Namespaces trong Typescript

Declaration Merging trong TypeScript

Declaration Merging trong TypeScript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

Dependency Injection trong Typescript

Dependency Injection trong Typescript

Mapped Types trong TypeScript

Mapped Types trong TypeScript

5 Cách giúp bạn loại bỏ

5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript

Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript

Top