TYPESCRIPT 2.X CĂN BẢN
Hàm trong TypeScript Sử dụng hàm generics Sử dụng hàm generics trong TypeScript Sử dụng Array trong TypeScript Sử dụng Tuple trong TypeScript Sử dụng kiểu Array, Tuple, Enum trong TypeScript Interface trong Typescript Hybrid Types với Interface trong TypeScript Khác biệt khi sử dụng 'type' và 'interface' trong TypeScript Cách dùng Enum trong TypeScript Types và interface trong TypeScript Class trong TypeScript Sử dụng Abstract Classes trong TypeScript Sử dụng Interface trong Typescript (phần 2) Sử dụng Casting trong TypeScript Tìm hiểu về Generics trong TypeScript Tìm hiểu về utility types trong Typescript Utility types phổ biến trong Typescript Sử dụng default parameters trong TypeScript Modules trong TypeScript Rest Parameters trong TypeScript Sử dụng Function Overloadings trong TypeScript Sử dụng Type Assertions trong TypeScript Sử dụng Static Methods và Properties trong TypeScript. Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript 10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript 5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript Mapped Types trong TypeScript Dependency Injection trong Typescript 5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript Cách sử dụng @ts-expect-error trong Typescript Declaration Merging trong TypeScript Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript Namespaces trong Typescript Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì? Phần 1: Biến trong TypeScript Phần 2: Biến trong TypeScript Property trong TypeScript Phân tích JSON trong TypeScript Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple. Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript Bài 01: TypeScript là gì? TypeScript và Javascript Bài 02: Cài đặt TypeScript Bài 03: TypeScript Basic Types Bài 04: Khai báo biến trong TypeScript Bài 05: Lệnh If Else và Switch Case trong TypeScript Bài 06: Vòng lặp trong TypeScript
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một hàm generic nhận vào một mảng và trả về phần tử cuối cùng của mảng trong TypeScript.

Trong bài này, hàm generic cho phép mình xây dựng các hàm linh hoạt có thể hoạt động với nhiều kiểu dữ liệu khác nhau.Mình sẽ tạo một hàm generic nhận vào một mảng và trả về phần tử cuối cùng của mảng. Điều này cho phép người học thử nghiệm với các loại dữ liệu khác nhau.

Lưu ý: Hàm generic là một công cụ mạnh mẽ trong TypeScript để tạo các hàm có thể tái sử dụng với nhiều kiểu dữ liệu khác nhau.

Tạo Hàm Generic để trả về phần tử cuối cùng của mảng

Bắt đầu với việc xây dựng hàm generic getLastElement, nhận vào một mảng và trả về phần tử cuối cùng của mảng.

function getLastElement<T>(arr: T[]): T | undefined {
  if (arr.length === 0) {
    return undefined;
  }
  return arr[arr.length - 1];
}

Sử dụng hàm với các loại dữ liệu khác nhau

Mình có thể thử nghiệm hàm getLastElement với các loại dữ liệu khác nhau như số, chuỗi, và đối tượng.

const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
console.log(getLastElement(numbers)); // Kết quả: 5

const strings = ["apple", "banana", "orange"];
console.log(getLastElement(strings)); // Kết quả: orange

const objects = [{ name: "Alice" }, { name: "Bob" }, { name: "Charlie" }];
console.log(getLastElement(objects)); 

Trong hàm getLastElement, mình đã sử dụng kiểu generic T để cho phép hàm này làm việc với mọi kiểu dữ liệu. Khi mình gọi hàm với các mảng khác nhau, nó trả về phần tử cuối cùng của mảng đó.

Kết quả khi chạy mã lệnh sẽ hiển thị phần tử cuối cùng của mỗi mảng đã được truyền vào hàm getLastElement.

Kết quả: { name: "Charlie" }

Như vậy, hàm generic trong TypeScript là một công cụ mạnh mẽ cho phép mình tạo các hàm linh hoạt có thể làm việc với nhiều loại dữ liệu khác nhau. Việc tạo một hàm như getLastElement cho phép người lập trình truyền vào các loại dữ liệu khác nhau và nhận được phần tử cuối cùng của mảng một cách dễ dàng. Bằng cách sử dụng kiểu generic, mình có thể tái sử dụng hàm này cho mọi loại dữ liệu mà không cần phải viết lại code. Điều này làm tăng tính linh hoạt và tái sử dụng trong quá trình phát triển ứng dụng TypeScript.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript

Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript

Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple.

Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple.

Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript

Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript

Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản

Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản

Phân tích JSON trong TypeScript

Phân tích JSON trong TypeScript

Property trong TypeScript

Property trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Namespaces trong Typescript

Namespaces trong Typescript

Declaration Merging trong TypeScript

Declaration Merging trong TypeScript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

Dependency Injection trong Typescript

Dependency Injection trong Typescript

Mapped Types trong TypeScript

Mapped Types trong TypeScript

5 Cách giúp bạn loại bỏ

5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript

Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript

Top