TYPESCRIPT 2.X CĂN BẢN
Hàm trong TypeScript Sử dụng hàm generics Sử dụng hàm generics trong TypeScript Sử dụng Array trong TypeScript Sử dụng Tuple trong TypeScript Sử dụng kiểu Array, Tuple, Enum trong TypeScript Interface trong Typescript Hybrid Types với Interface trong TypeScript Khác biệt khi sử dụng 'type' và 'interface' trong TypeScript Cách dùng Enum trong TypeScript Types và interface trong TypeScript Class trong TypeScript Sử dụng Abstract Classes trong TypeScript Sử dụng Interface trong Typescript (phần 2) Sử dụng Casting trong TypeScript Tìm hiểu về Generics trong TypeScript Tìm hiểu về utility types trong Typescript Utility types phổ biến trong Typescript Sử dụng default parameters trong TypeScript Modules trong TypeScript Rest Parameters trong TypeScript Sử dụng Function Overloadings trong TypeScript Sử dụng Type Assertions trong TypeScript Sử dụng Static Methods và Properties trong TypeScript. Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript 10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript 5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript Mapped Types trong TypeScript Dependency Injection trong Typescript 5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript Cách sử dụng @ts-expect-error trong Typescript Declaration Merging trong TypeScript Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript Namespaces trong Typescript Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì? Phần 1: Biến trong TypeScript Phần 2: Biến trong TypeScript Property trong TypeScript Phân tích JSON trong TypeScript Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple. Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript Bài 01: TypeScript là gì? TypeScript và Javascript Bài 02: Cài đặt TypeScript Bài 03: TypeScript Basic Types Bài 04: Khai báo biến trong TypeScript Bài 05: Lệnh If Else và Switch Case trong TypeScript Bài 06: Vòng lặp trong TypeScript
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Viết một lớp Stack và Queue sử dụng Generic Type.

Trong bài viết này mình sẽ tìm hiểu về kiểu gen (generic types) cho phép mình tạo ra các cấu trúc dữ liệu linh hoạt có thể làm việc với nhiều loại dữ liệu khác nhau. Mình sẽ tạo lớp Stack và Queue sử dụng kiểu gen, cho phép chúng hoạt động với bất kỳ kiểu dữ liệu nào.

Lưu ý: Kiểu gen cung cấp tính linh hoạt cao trong việc xây dựng các cấu trúc dữ liệu và mình sẽ tận dụng tính năng này để tạo Stack Queue linh hoạt.

Stack/Queue Generic Class

Xây dựng lớp stack sử dụng kiểu Gen

Bắt đầu với lớp Stack, mình sẽ sử dụng kiểu gen để tạo một cấu trúc dữ liệu ngăn xếp có thể hoạt động với bất kỳ kiểu dữ liệu nào.

class Stack<T> {
 private items: T[] = [];

 push(item: T): void {
  this.items.push(item);
 }

 pop(): T | undefined {
  return this.items.pop();
 }
}

Xây dựng lớp queue sử dụng kiểu Gen

Tiếp theo, mình sẽ tạo lớp Queue cũng sử dụng kiểu gen để tạo một cấu trúc dữ liệu hàng đợi có khả năng làm việc với nhiều loại dữ liệu khác nhau.

class Queue<T> {
 private items: T[] = [];

 enqueue(item: T): void {
  this.items.push(item);
 }

 dequeue(): T | undefined {
  return this.items.shift();
 }
}

Sử dụng lớp Stack và Queue với các kiểu dữ liệu khác nhau

Mình có thể sử dụng Stack Queue với bất kỳ kiểu dữ liệu nào bằng cách chỉ định kiểu dữ liệu khi tạo thực thể của chúng.

const numberStack = new Stack<number>();
numberStack.push(10);
numberStack.push(20);
console.log(numberStack.pop()); // Kết quả: 20

const stringQueue = new Queue<string>();
stringQueue.enqueue("Hello");
stringQueue.enqueue("World");
console.log(stringQueue.dequeue()); // Kết quả: Hello

Trong mã lệnh trên, mình đã xây dựng Stack Queue sử dụng kiểu gen. Điều này cho phép mình sử dụng các cấu trúc dữ liệu này với bất kỳ kiểu dữ liệu nào, từ số đến chuỗi.

Kết quả khi chạy mã lệnh sẽ hiển thị giá trị được thêm vào và loại bỏ từ Stack Queue với kiểu dữ liệu tương ứng.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript

Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript

Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple.

Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple.

Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript

Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript

Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản

Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản

Phân tích JSON trong TypeScript

Phân tích JSON trong TypeScript

Property trong TypeScript

Property trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Namespaces trong Typescript

Namespaces trong Typescript

Declaration Merging trong TypeScript

Declaration Merging trong TypeScript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

Dependency Injection trong Typescript

Dependency Injection trong Typescript

Mapped Types trong TypeScript

Mapped Types trong TypeScript

5 Cách giúp bạn loại bỏ

5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript

Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript

Top