TYPESCRIPT 2.X CĂN BẢN
Hàm trong TypeScript Sử dụng hàm generics Sử dụng hàm generics trong TypeScript Sử dụng Array trong TypeScript Sử dụng Tuple trong TypeScript Sử dụng kiểu Array, Tuple, Enum trong TypeScript Interface trong Typescript Hybrid Types với Interface trong TypeScript Khác biệt khi sử dụng 'type' và 'interface' trong TypeScript Cách dùng Enum trong TypeScript Types và interface trong TypeScript Class trong TypeScript Sử dụng Abstract Classes trong TypeScript Sử dụng Interface trong Typescript (phần 2) Sử dụng Casting trong TypeScript Tìm hiểu về Generics trong TypeScript Tìm hiểu về utility types trong Typescript Utility types phổ biến trong Typescript Sử dụng default parameters trong TypeScript Modules trong TypeScript Rest Parameters trong TypeScript Sử dụng Function Overloadings trong TypeScript Sử dụng Type Assertions trong TypeScript Sử dụng Static Methods và Properties trong TypeScript. Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript 10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript 5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript Mapped Types trong TypeScript Dependency Injection trong Typescript 5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript Cách sử dụng @ts-expect-error trong Typescript Declaration Merging trong TypeScript Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript Namespaces trong Typescript Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì? Phần 1: Biến trong TypeScript Phần 2: Biến trong TypeScript Property trong TypeScript Phân tích JSON trong TypeScript Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple. Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript Bài 01: TypeScript là gì? TypeScript và Javascript Bài 02: Cài đặt TypeScript Bài 03: TypeScript Basic Types Bài 04: Khai báo biến trong TypeScript Bài 05: Lệnh If Else và Switch Case trong TypeScript Bài 06: Vòng lặp trong TypeScript
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo hệ thống quản lý học viên với TypeScript

Tạo một hệ thống quản lý học viên trong TypeScript đòi hỏi mình tạo các lớp để lưu trữ thông tin cơ bản của một người (Person) và các thông tin cụ thể của một học viên (Student). Trong bài viết này, mình sẽ thiết kế các lớp này và hiểu cách thực hiện kế thừa trong TypeScript để quản lý thông tin học viên.

Hệ thống quản lý học viên với TypeScript

Đầu tiên, mình sẽ xây dựng lớp Person để chứa các thông tin cơ bản về một người, sau đó tạo lớp con Student kế thừa từ Person và bổ sung các thông tin học viên cần thiết.

class Person {
 constructor(public name: string, public age: number) {}

 displayInfo(): void {
  console.log(`Name: ${this.name}, Age: ${this.age}`);
 }
}

class Student extends Person {
 constructor(
  name: string,
  age: number,
  public studentID: number,
  public grade: string,
  public coursesTaken: string[]
 ) {
  super(name, age);
 }

 displayStudentInfo(): void {
  super.displayInfo();
  console.log(`Student ID: ${this.studentID}, Grade: ${this.grade}`);
  console.log(`Courses Taken: ${this.coursesTaken.join(", ")}`);
 }
}

// Sử dụng lớp Student đã định nghĩa
const student = new Student("Alice", 20, 12345, "A", ["Math", "Science"]);
student.displayStudentInfo();

Giải thích code

 • class Person { ... }: Định nghĩa lớp Person chứa các thông tin cơ bản của một người, bao gồm name và age.
 • class Student extends Person { ... }: Tạo lớp con Student kế thừa từ lớp Person. Lớp Student có các thuộc tính cụ thể như studentID, grade, và coursesTaken.
 • Trong hàm constructor của Student, chúng ta gọi super() để khởi tạo thông tin name và age từ lớp Person.
 • displayStudentInfo(): Một phương thức mới của lớp Student để hiển thị thông tin của học viên.

Kết quả

Khi mình chạy đoạn mã trên, sẽ nhận được kết quả sau:

Name: Alice, Age: 20
Student ID: 12345, Grade: A
Courses Taken: Math, Science

Trong bài viết này, mình đã tạo lớp Person để chứa thông tin cơ bản và lớp con Student để lưu trữ thông tin cụ thể về học viên. Kế thừa trong TypeScript giúp mình tái sử dụng code một cách linh hoạt và hiệu quả. Bằng cách áp dụng các khái niệm này, chúng ta có thể xây dựng các hệ thống quản lý thông tin phức tạp hơn cho các loại đối tượng khác nhau.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple.

Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple.

Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript

Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript

Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript

Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript

Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản

Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản

Phân tích JSON trong TypeScript

Phân tích JSON trong TypeScript

Property trong TypeScript

Property trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Namespaces trong Typescript

Namespaces trong Typescript

Declaration Merging trong TypeScript

Declaration Merging trong TypeScript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

Dependency Injection trong Typescript

Dependency Injection trong Typescript

Mapped Types trong TypeScript

Mapped Types trong TypeScript

5 Cách giúp bạn loại bỏ

5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript

Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript

Top