TYPESCRIPT 2.X CĂN BẢN
Hàm trong TypeScript Sử dụng hàm generics Sử dụng hàm generics trong TypeScript Sử dụng Array trong TypeScript Sử dụng Tuple trong TypeScript Sử dụng kiểu Array, Tuple, Enum trong TypeScript Interface trong Typescript Hybrid Types với Interface trong TypeScript Khác biệt khi sử dụng 'type' và 'interface' trong TypeScript Cách dùng Enum trong TypeScript Types và interface trong TypeScript Class trong TypeScript Sử dụng Abstract Classes trong TypeScript Sử dụng Interface trong Typescript (phần 2) Sử dụng Casting trong TypeScript Tìm hiểu về Generics trong TypeScript Tìm hiểu về utility types trong Typescript Utility types phổ biến trong Typescript Sử dụng default parameters trong TypeScript Modules trong TypeScript Rest Parameters trong TypeScript Sử dụng Function Overloadings trong TypeScript Sử dụng Type Assertions trong TypeScript Sử dụng Static Methods và Properties trong TypeScript. Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript 10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript 5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript Mapped Types trong TypeScript Dependency Injection trong Typescript 5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript Cách sử dụng @ts-expect-error trong Typescript Declaration Merging trong TypeScript Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript Namespaces trong Typescript Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì? Phần 1: Biến trong TypeScript Phần 2: Biến trong TypeScript Property trong TypeScript Phân tích JSON trong TypeScript Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple. Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript Bài 01: TypeScript là gì? TypeScript và Javascript Bài 02: Cài đặt TypeScript Bài 03: TypeScript Basic Types Bài 04: Khai báo biến trong TypeScript Bài 05: Lệnh If Else và Switch Case trong TypeScript Bài 06: Vòng lặp trong TypeScript
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo lớp hình học với TypeScript

Việc tạo các lớp và kế thừa là một phần quan trọng, đặc biệt là khi mình xây dựng các lớp đại diện cho các hình học cơ bản.Trong bài tập này, mình có thể tận dụng tính kế thừa để tạo lớp cha và các lớp con để biểu diễn các hình học khác nhau.

Định nghĩa lớp cơ sở Shape

Đầu tiên, mình sẽ tạo lớp Shape chứa các phương thức để tính toán diện tích và chu vi. Lớp này sẽ định nghĩa các phương thức calculateArea() calculatePerimeter(), nhưng không cung cấp triển khai cụ thể cho từng hình.

class Shape {
 constructor() {}

 calculateArea(): number {
  return 0;
 }

 calculatePerimeter(): number {
  return 0;
 }
}

Tạo lớp con kế thừa từ Shape

Tiếp theo, mình sẽ tạo các lớp con, ví dụ như Circle, Rectangle, và Triangle. Mỗi lớp con sẽ kế thừa từ lớp Shape và triển khai lại phương thức calculateArea()calculatePerimeter() để phù hợp với từng hình.

class Circle extends Shape {
 radius: number;

 constructor(radius: number) {
  super();
  this.radius = radius;
 }

 calculateArea(): number {
  return Math.PI * this.radius * this.radius;
 }

 calculatePerimeter(): number {
  return 2 * Math.PI * this.radius;
 }
}

class Rectangle extends Shape {
 width: number;
 height: number;

 constructor(width: number, height: number) {
  super();
  this.width = width;
  this.height = height;
 }

 calculateArea(): number {
  return this.width * this.height;
 }

 calculatePerimeter(): number {
  return 2 * (this.width + this.height);
 }
}

// Tương tự cho lớp Triangle...

Sử dụng các lớp đã định nghĩa

Bây giờ, mình có thể tạo các đối tượng từ các lớp này và tính toán diện tích, chu vi của từng hình.

const circle = new Circle(5);
const rectangle = new Rectangle(4, 6);

console.log("Diện tích hình tròn:", circle.calculateArea());
console.log("Chu vi hình tròn:", circle.calculatePerimeter());

console.log("Diện tích hình chữ nhật:", rectangle.calculateArea());
console.log("Chu vi hình chữ nhật:", rectangle.calculatePerimeter());

Trong TypeScript, mình có thể sử dụng kế thừa để tái sử dụng code và tạo các lớp con có tính chất riêng biệt từ lớp cha. Điều này giúp mình quản lý dễ dàng hơn khi làm việc với các đối tượng đa dạng trong lập trình hình học.

Việc sử dụng kế thừa trong TypeScript giúp mình tổ chức và tái sử dụng mã code một cách linh hoạt, giúp quản lý và mở rộng dự án một cách hiệu quả.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple.

Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple.

Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript

Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript

Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript

Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript

Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản

Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản

Phân tích JSON trong TypeScript

Phân tích JSON trong TypeScript

Property trong TypeScript

Property trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Namespaces trong Typescript

Namespaces trong Typescript

Declaration Merging trong TypeScript

Declaration Merging trong TypeScript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

Dependency Injection trong Typescript

Dependency Injection trong Typescript

Mapped Types trong TypeScript

Mapped Types trong TypeScript

5 Cách giúp bạn loại bỏ

5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript

Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript

Top