TYPESCRIPT 2.X CĂN BẢN
Hàm trong TypeScript Sử dụng hàm generics Sử dụng hàm generics trong TypeScript Sử dụng Array trong TypeScript Sử dụng Tuple trong TypeScript Sử dụng kiểu Array, Tuple, Enum trong TypeScript Interface trong Typescript Hybrid Types với Interface trong TypeScript Khác biệt khi sử dụng 'type' và 'interface' trong TypeScript Cách dùng Enum trong TypeScript Types và interface trong TypeScript Class trong TypeScript Sử dụng Abstract Classes trong TypeScript Sử dụng Interface trong Typescript (phần 2) Sử dụng Casting trong TypeScript Tìm hiểu về Generics trong TypeScript Tìm hiểu về utility types trong Typescript Utility types phổ biến trong Typescript Sử dụng default parameters trong TypeScript Modules trong TypeScript Rest Parameters trong TypeScript Sử dụng Function Overloadings trong TypeScript Sử dụng Type Assertions trong TypeScript Sử dụng Static Methods và Properties trong TypeScript. Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript 10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript 5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript Mapped Types trong TypeScript Dependency Injection trong Typescript 5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript Cách sử dụng @ts-expect-error trong Typescript Declaration Merging trong TypeScript Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript Namespaces trong Typescript Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì? Phần 1: Biến trong TypeScript Phần 2: Biến trong TypeScript Property trong TypeScript Phân tích JSON trong TypeScript Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple. Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript Bài 01: TypeScript là gì? TypeScript và Javascript Bài 02: Cài đặt TypeScript Bài 03: TypeScript Basic Types Bài 04: Khai báo biến trong TypeScript Bài 05: Lệnh If Else và Switch Case trong TypeScript Bài 06: Vòng lặp trong TypeScript
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo quản lý nhân viên với TypeScript

Trong bài viết này, mình sẽ tạo lớp Employee để quản lý thông tin cơ bản của nhân viên và sau đó tạo các lớp con như Manager, Developer, và Designer kế thừa từ lớp Employee. Mục tiêu của mình là hiểu cách sử dụng lớp và kế thừa trong TypeScript để quản lý thông tin nhân viên.

Quản lý nhân viên với TypeScript

Đầu tiên, mình sẽ định nghĩa lớp Employee với các thuộc tính cơ bản như name, age, position và các phương thức để quản lý thông tin nhân viên.

class Employee {
 constructor(public name: string, public age: number, public position: string) {}

 displayInfo(): void {
  console.log(`Name: ${this.name}, Age: ${this.age}, Position: ${this.position}`);
 }
}

// Lớp con Manager kế thừa từ lớp Employee
class Manager extends Employee {
 constructor(name: string, age: number) {
  super(name, age, "Manager");
 }
}

// Lớp con Developer kế thừa từ lớp Employee
class Developer extends Employee {
 constructor(name: string, age: number) {
  super(name, age, "Developer");
 }
}

// Lớp con Designer kế thừa từ lớp Employee
class Designer extends Employee {
 constructor(name: string, age: number) {
  super(name, age, "Designer");
 }
}

// Sử dụng các lớp đã định nghĩa
const manager = new Manager("Alice", 35);
const developer = new Developer("Bob", 28);
const designer = new Designer("Eve", 30);

manager.displayInfo(); // Hiển thị thông tin của Manager
developer.displayInfo(); // Hiển thị thông tin của Developer
designer.displayInfo(); // Hiển thị thông tin của Designer
 • class Employee { ... }: Định nghĩa lớp cơ bản Employee với ba thuộc tính là name, age, position và một phương thức displayInfo() để hiển thị thông tin của nhân viên.
 • class Manager extends Employee { ... }: Tạo lớp con Manager kế thừa từ lớp Employee, và gọi phương thức super() để truyền thông tin vào cho lớp cha.
 • Tương tự, class Developer extends Employee { ... } class Designer extends Employee { ... } tạo các lớp con Developer Designer tương ứng.

Kết quả

Khi mình chạy đoạn mã trên, kết quả sẽ hiển thị thông tin của từng nhân viên tương ứng với chức vụ của họ.

Name: Alice, Age: 35, Position: Manager
Name: Bob, Age: 28, Position: Developer
Name: Eve, Age: 30, Position: Designer

Trong bài viết này, mình đã tạo ra các lớp Employee và các lớp con kế thừa từ lớp Employee để quản lý thông tin của các nhân viên với các chức vụ khác nhau. Việc sử dụng classes và inheritance trong TypeScript giúp tổ chức code một cách cấu trúc và dễ dàng mở rộng cho các tính năng và thuộc tính mới. Nếu có thắc mắc hoặc muốn mở rộng thêm, đừng ngần ngại đặt câu hỏi!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple.

Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple.

Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript

Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript

Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript

Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript

Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản

Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản

Phân tích JSON trong TypeScript

Phân tích JSON trong TypeScript

Property trong TypeScript

Property trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Namespaces trong Typescript

Namespaces trong Typescript

Declaration Merging trong TypeScript

Declaration Merging trong TypeScript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

Dependency Injection trong Typescript

Dependency Injection trong Typescript

Mapped Types trong TypeScript

Mapped Types trong TypeScript

5 Cách giúp bạn loại bỏ

5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript

Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript

Top